06 August 2011

ప ప ప ప పాప పాప పుడతాదింకా పాప

ప ప ప ప పాప పాప పుడతాదింకా పాప
అబ్బాబ్బా బ బ బ బ బ మెరిసే అమ్ములబ్బా
ఇక నుంచి ఆటలే సయ్యటలే దులు దులు తప్ప హ్హహ్హహ్హహ్హ

యో యో యో యో

ప ప ప ప పాప పాప పుడతాదింకా పాప
అబ్బాబ్బా బ బ బ బ బ మెరిసే బొమ్మలాబ్బా
ఇంకా నుంచి ఆటలే సయ్యటలే దులు దులు తప్ప

అన్ని డబ్బులేంటి కృష్ణ ఏం కొనబోతున్నావ్

కన్నుకి కాటుక పూయిస్తా కలికి అందెలు తెచ్చేస్తా
అప్పుడింకేదో చెప్పారే అయ్యయ్యో మరిచానే
ఊ చొక్కా వేసి చూస్తా గౌనులు వేసి చూస్తా
కొట్టులోకి నేను వెళ్తా గుర్రం ఎక్కి

అన్నని పాపకేనా భానుకేం కొనవా
ఆ ఉంది

ఆపిల్స్ వేసుకొస్తా హొర్‌లిక్స్ వేసుకొస్తా
తనని నే చూసుకుంట పసి కందల్లే
కాతుముకి గొలుసు వేయిస్తా
నడుముకి నగలు చేయిస్తా
అప్పుడింకేదో చెప్పారే ఆ ఇదిగో దా
ఒహో ఇది భానుకేనా

ప ప ప ప పాప పాప పుడతాదింకా పాప
అబ్బాబ్బా బ బ బ బ బ మెరిసే బొమ్మలాబ్బా
ఇంకా నుంచి ఆటలే సయ్యటలే దులు దులు తప్ప

ఏం కృష్ణ పాప నాన్న లా ఉండాలా అమ్మలా ఉండాలా
అమ్మ మల్లె ఉండదుగా
నాన్న మల్లె ఉండదుగా
రెండు కలిసిన మెరుపుయిదే ఆ చిరునవ్వే
హ్హహ్హహ్హాహ్
ఏయే ఆ అందమైన నవ్వు ఇదేనా
ఎంతైనా పాప పుట్టబోతుంది మా అందరికి ఏం కొనిస్తావ్
చాక్లెట్ వేసుకొస్తా ఉత్తిక్కే తీసుకెళ్తా ఇంకేనా ఇవ్వగలన
తరవాత చెప్పుతా
సరేయ్ పాప తో ఏం చేస్తావ్
పలక మోగ్గడుకుంటా పక్చంటు పండు ఇస్తా
అప్పుడింకా ఏం చేస్తా ఏంచెస్తావ్
భాను ని అడిగి చెప్తా హ్హహ్హహ్హ
ఐతే ఇంకా భాను తో ఆడుకోవా
పది నెలలు ఆగాలంటా పాపింకా ఎదగాలంటా
ఇప్పుడూరికే ఉండాలంటా డాక్టర్ చెప్పారు డ డు డు డు డు దిదిడ్
ఆటలే సయ్యటాలే డు డు డు డు డా డా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips