11 April 2012

యూ ఆర్ మై హనీ

యూ ఆర్ మై హనీ...
యూ ఆర్ మై జనీ...
ఓ ప్రియా ప్రియా...
ఓ మై డియర్ ప్రియా
నీ ప్రేమలొ మనసే మునిగింది వేళా
తెలుసా నీకైనా ఒంటరి ఊహల్లో
ఉన్నా ఊపిరిలో నువ్వేలే ప్రియా
ఐ లవ్ యూ అని పలికినదే
నిను తాకిన గాజైనా
అలిగిన నా చెలి నవ్వుల్లో
నీ ప్రేమని చూస్తున్నా
యూ ఆర్ మై ఎవ్రీథింగ్ (4)
ఎవ్రీథింగ్... ఎవ్రీథింగ్...
॥ప్రియా॥

చరణం : 1

ప్రాయం నిన్నేదో సాయం అడిగిందా
దోబూచులాటే వయసు ఆడిందా
తుళ్లింత పేరే ప్రేమ అనుకుంటే
నా పెదవి నిన్నే దాచుకుంటుంది
విడిగా నిన్నొదలను నీకేం కానివ్వనూ
కదిలే నీ కలకు ప్రాణం నేను
ఏమంటావో... ఏమంటావో...
॥లవ్ యూ॥

చరణం : 2

ఆకాశం నేనై అంతటా ఉన్నా
తారల్లే నాపై మెరిసి పోలేవా
నీ అల్లరిలోనే తేలిపోతుంటే
నీ చెలిమే చనువై చేరుకోలేవా
ఉన్నా నీకందరూ
నాలా ప్రేమించరూ
నీకు నేనున్నా రా బంగారు
ఏమౌతునో... నీ మాయలో...
॥లవ్ యూ॥
ఓ ప్రియా ప్రియా...
ప్రియా ప్రియా...

అదిరే అదిరే...

అదిరే అదిరే...
నీ నల్లని కాటుక
కళ్లే అదిరే
అదిరే అదిరే...
నా మనసే
ఎదురు చూసి
చిన్నదాన నీకోసం...
ఓ చిన్నదాన నీకోసం (2)
నచ్చావే నచ్చావే అంటూ ఉంది
మనసీ నిమిషం
ఏదైనా ఏమైనా వేచున్నా నేను
చిన్నవాడ నీకోసం... (2)
మాటలన్ని నీకోసం...
మౌనమంత నీకోసం
చరణం : 1 కూ... అనే కోయిలా
ఉండదే రాయిలా
కొత్తపాట పాడుతుందిలా
తీయని హాయిలో తేలని గాలిలో
పెళ్లిదాక పరిచయం ఇలా
హే... ఎటువెపైళ్లినా నే నిన్నే చేరనా
మెలిపెడుతూ ఇలా ముడిపడిపోనా
జాజికొమ్మె నాచెలి
జావళీలే పాడెనురో
ప్రేమ అంటే అంతేరో అన్నీ వింతేరో
వేకువంతా నీకోసం...
వెన్నెలంతా నీకోసం...
ఊసులన్నీ నీకోసం...
ఊపిరుంది నీకోసం...
చరణం : 2
ప్రేమ పుస్తకాలలో
లేనేలేని పోలిక
రాయడం కాదు తేలిక...
మాటలే రావుగా మౌనమే హాయిగా
భావమైతే బోలెడుందిగా...
నీ నవ్వే సూటిగ తెలిపిందే రాయికా
చాల్లే తికమక అల్లుకుపోవే
ఓ... గాలిలోనే రాసినా
మన ప్రేమ అయితే చెదరదులే
అలలు అడుగున మునిగినా
తీరం చేరదులే
కాదల్ అయిన నీకోసం...
ప్రేమ అయిన నీకోసం...
లవ్ యూ అయిన నీకోసం...
ఇష్క్ అయిన నీకోసం...

11 March 2012

సింగరేణుంది బొగ్గే నిండింది

సింగరేణుంది బొగ్గే నిండింది
పోలవరం ఉంది పొలమే పండింది
కోనసీమ ఉంది కోకే కట్టింది
కన్నెపిల్ల ఉంది కన్నే చెదిరింది
చెయ్యేదో చెయ్యాలంది కాలేదో వెయ్యాలంది
గజ్జెల పట్టీలు తేరా నా చెర్రీ చెర్రీ
నా కన్నె వయసు తీర్చమంది వర్రీ వర్రీ
గజ్జెల పట్టీలు తెస్తాడే చెర్రీ చెర్రీ
నువ్వడిగిందే ఇస్తాడే డోంట్ వర్రీ వర్రీ

పండ్ల తోట ఉంది పండు తెంపలేదు
చింత చిగురు ఉంది పులుపు చూడలేదు
పాల ముంత ఉంది జున్ను తీయలేదు
కుర్ర కాంత ఉంది కౌగిలింత లేదు
హే పెదవేదో పెట్టాలంది నడుమేదో పట్టాలంది
పాపిటబిల్ల తేరా నా చెర్రీ చెర్రీ
పల్లకిలో వస్తా డోంట్ వర్రీ వర్రీ
ఏడు గుర్రాలెక్కొస్తా పోరీ పోరీ
ఏస్కుపోతా నిన్ను డోంట్ వర్రీ వర్రీ

పట్టెమంచముంది పక్క ఎక్కలేదు
పాల గ్లాసు ఉంది ఎంగిలి కాలేదు
అంత ఎదురగుంది అర్ధమైతలేదు
మేడ మిద్దె ఉంది ముచ్చటైతే లేదు
హే దర్వాజా ముయ్యాలంది తర్బూజా ఇయ్యాలంది
వెండి మట్టెల్ తేరా నా చెర్రీ చెర్రీ
వెంట పడి వస్తా డోంట్ వర్రీ వర్రీ
పుస్తెలతాడు తెస్తానే పోరీ పోరీ
పస్తు ఇంక లేదు డోంట్ వర్రీ వర్రీ

సింగరేణుంది బొగ్గే నిండింది
పోలవరం ఉంది పొలమే పండింది
కోనసీమ ఉంది కోకే కట్టింది
కన్నెపిల్ల ఉంది కన్నే చెదిరింది
చెయ్యేదో చెయ్యాలంది కాలేదో వెయ్యాలంది
గజ్జెల పట్టీలు తేరా నా చెర్రీ చెర్రీ
నా కన్నె వయసు తీర్చమంది వర్రీ వర్రీ
గజ్జెల పట్టీలు తెస్తాడే చెర్రీ చెర్రీ
నువ్వడిగిందే ఇస్తాడే డోంట్ వర్రీ వర్రీ

ఒక పాదం మోపగలిగే చోటే చాలే

ఒక పాదం మోపగలిగే చోటే చాలే
ఒకరోజు జీవితాన్నే గడుపుదామే
ఒక పాదం మోపగలిగే చోటే చాలే
ఒకరోజు జీవితాన్నే గడుపుదామే
ఓ తమన్నా you are you are you are my దిల్ కి తమన్నా
ఓ తమన్నా you are you are you are my దిల్ కి తమన్నా
హేనా హేనాహో నీ కురులే kurkure లేనా
హేనా హేనాహో నీ పాదం cadbury ఏనా
హేనా హేనా ఈ నేలకు జారిన Rainbow నువ్వేనా

నువ్వే నారేయి పగల్ నువ్వే నా హాయి దిగుల్
కాదల్లే గుండెల్లో చేరావే చూస్తూనే ఆశలకే సంకెల్లే వేసావే
నువ్వే నే కన్న కలల్ నువ్వే నాకున్న సిరుల్
మెరుపల్లే చిణుకల్లే కలిసావే వస్తూనే మబ్బల్లే ముసురల్లే కమ్మావే
సరికొత్తగ జన్మిస్తున్నా నిలువెత్తుగ జత కడుతున్నా
నీ నీడల్లోనే వెలుగై వస్తున్నా
హేనా హేనాహో one day నీ వెంటే కాన
హేనా హేనాహో wonder లే చూపించేనా
హేనా హేనా వందేళ్ళకు సరిపడా సరదా అందియనా

ఒకటే ఆ ఆకాశం ఒకటే ఈ అవకాశం
పక్షులకే రెక్కలనే తొడగాలే
మెరిసేటి చుక్కలకే చుక్కలనే చూపాలే
ఒకతే ఈ సంతోషం ఒకటే మన సందేశం
ఏ పువ్వలకే రంగులనే పంచాలే
సెలయేటి పరుగులకే పరుగులనే పెంచాలే
అరెరరెరె హరివిల్లైనా అరెరరెరె సిరి జల్లైనా
మన ఆనందానికి ఆనందించేనా
హేనా హేనాహో one day నీ వెంటే కాన
హేనా హేనాహో wonder లే చూపించేనా
హేనా హేనా వందేళ్ళకు సరిపడ గుర్తులు నిలిపేనా

డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా డిల్లా డిల్లా

డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా డిల్లా డిల్లా
డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా డిల్లా డిల్లా
డిల్లకు డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా
డిల్లకు డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా
హే మిలుకు మిలుకు సిలకా నీ మీఠా పెదవే కొరకా
డిల్లకు డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా డిల్లకు చేయకే పిల్లా
మిలుకు మిలుకు సిలకా నీ మీఠా పెదవే కొరకా
కొణిదెల వారి కొడుకా నీకపుడే అంతంటి దుడుకా
ఏమైందో నిను చూసాకా ఎగిరిందే మనసే ఇనక
అయ్యబాబోయి వెనకే పడక కొంచమాగర కొత్త పెళ్ళికొడకా
హే తెల్ల తెల్ల తెల్ల తెల్ల తెల్ల కోడి పిల్ల
నువ్వు తల్లాడిల్లి తల్లవుతావే తెల్లవారెకల్లా
ఎల్లా ఎల్లా ఎల్లా నీ వల్ల కాదు ఎల్లా
నీ గల్లీ లొల్లి చెల్లదురో ఇది ట్యూనా చేప పిల్ల

మిలుకు మిలుకు సిలకా నీ మీఠా పెదవే కొరకా
కొణిదెల వారి కొడుకా నీకపుడే అంతంటి దుడుకా

ఎలలో ఎలలో ఎలలేమా ఎలలేమా ఏ ఎలలేమా
ఎలలో ఎలలో ఎలలేమా ఎలలేలేమా

రోటి కపడా లైఫే నీది
Rolls Royce రేంజే నాది
నీకు నాకు ప్యారంటే పరిహాసం రా చిన్నా
వంద టన్నుల పవరే ఉన్నా
ఒంపు సొంపుల శిల్పం నువ్వా
రిస్క్ లేని ఇష్క్ అంటే థ్రిల్ల్ ఉండదు నాకైనా
ఏ సొగసైనా సరి తూగేనా ఎవరెస్టుని నేనేగా
నే చిటికేస్తే దిగి వస్తారే ఏంజెల్సే ఏకంగా
హే తెల్ల తెల్ల తెల్ల తెల్ల తెల్ల కోడి పిల్ల
నువ్వు తల్లాడిల్లి తల్లవుతావే తెల్లవారెకల్లా
ఎల్లా ఎల్లా ఎల్లా నీ వల్ల కాదు ఎల్లా
నీ గల్లీ లొల్లి చెల్లదురో ఇది ట్యూనా చేప పిల్ల

చింగుతాంగు చింగుతాంగు చనక్ చనక్
నీ పాలరాతి నవ్వులన్నీ హాంఫట్టు
అంతవరకు వెల్లిపోకు అందదయ్యో ఈ సరుకు
Brad Pitt లా Body పెంచి
HipHop స్టెప్పులు నేర్చి Rich పోరికి స్కెట్చే వేస్తే Reach అవ్వలేవంటా
కోరుకున్నది దొరికేదాక స్పీడు బ్రేకరు లేదే ఇంక
గోల్ ఎపుడూ మిస్ అవదే నే గేలం వేసాక
పాగల్ హై క్యా క్రేజీగా నువ్వు చేయకు భేజా ఫ్రై
ఏదేమైనా ఏం జాతకమే నే పడ్డా నీవెనక

హే తెల్ల తెల్ల తెల్ల తెల్ల తెల్ల కోడి పిల్ల
నువ్వు తల్లాడిల్లి తల్లవుతావే తెల్లవారెకల్లా
ఎల్లా ఎల్లా ఎల్లా నీ వల్ల కాదు ఎల్లా
నీ గల్లీ లొల్లి చెల్లదురో ఇది ట్యూనా చేప పిల్ల
                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips