27 November 2011

బెజ బెజ బెజ బెజ బెజవాడా గజ గజ గజ గజ గజలాడా

బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ
బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ
బెజ బెజ బెజ బెజ బెజవాడా గజ గజ గజ గజ గజలాడా
కమ్మనైన నవ్వునవ్వి కత్తిపెడితే కాపుకాసి గొంతుకోసి కాలరాయరా
దద్దరిల్లి గుండెలన్నీ అదరంగా ముందరున్న వాడిదమ్ము చెదరంగా
సంఘనీతి పాపభీతి వలదేవీ కత్తికన్న గొప్పవేమి కాదేవీ
కోరుకుంటే కొమ్ముకాసి కాకపోతే కాలరాసి
పొంచిఉన్న పంజాచూసి గేలమేసి వేటువేసి
కుత్తుకలో కత్తిదూసి అగ్గిరాసి బుగ్గిచేసి
కలుపులన్ని పెరికేసి కుళ్ళునంత కడిగేసి
బెజ బెజ బెజ బెజ బెజవాడా గజ గజ గజ గజ గజలాడా
కమ్మనైన నవ్వునవ్వి కత్తిపెడితే కాపుకాసి గొంతుకోసి కాలరాయరా

నీదమ్మునే నమ్ము పొగలాగ నువ్వు కమ్మూ
పగబట్టిలేకుమ్ము గెలుపు నీదే లేరా
నువ్వేలే ఈరోజు నువ్వేలే రారాజు
నువ్వేలే ఆరోజు ముందరుందిలేరా

అదురువద్దురా బెదురువద్దురా
కుదురువద్దురా నిదురవద్దురా
శ్వాసనిండుగా ఆశనింపరా
పట్టుపట్టరా గద్దెనెక్కరా
పదవె ముద్దురా పైడిముద్దరా
బంధువొద్దురా బంధమొద్దురా
యుద్దమప్పుడే కృష్ణుడెప్పుడో గీతపాడెరా నిజము చెప్పెరా
ఇంద్రకీలమే ఇక నీకు తోడురా
అడుగై పిడుగై పడగై కాటేయ్ రా

బెజ బెజ బెజ బెజ బెజవాడా గజ గజ గజ గజ గజలాడా
కమ్మనైన నవ్వునవ్వి కత్తిపెడితే కాపుకాసి గొంతుకోసి కాలరాయరా
దద్దరిల్లి గుండెలన్నీ అదరంగా ముందరున్న వాడిదమ్ము చెదరంగా
సంఘనీతి పాపభీతి వలదేవీ కత్తికన్న గొప్పవేమి కాదేవీ
బెజ బెజ బెజ బెజ బెజవాడా గజ గజ గజ గజ గజలాడా
కమ్మనైన నవ్వునవ్వి కత్తిపెడితే కాపుకాసి గొంతుకోసి కాలరాయరా
బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ
బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips