09 May 2011

మళ్ళీ మళ్ళీ మెరుపులా నా కళ్ళను తాకిందో కల

మళ్ళీ మళ్ళీ మెరుపులా నా కళ్ళను తాకిందో కల
అది చంపేస్తోంది రోజు ఇలా రగిలే సెగలా
గుండెల్లోన కొడవలా అది చిచ్చే పెట్టిందేంటిల
తెగ మార్చేసింది నన్నిలా నడిచే కలలా
నిమిషానికి అరవై సార్లు మెదడుకు పొడిచిందే తూట్లు
అకలిని నిదురను మరిచి అలుపెరుగక
వెతికా వెతికా వెతికా

మళ్ళీ మళ్ళీ మెరుపులా నా కళ్ళను తాకిందో కల
అది చంపేస్తోంది రోజు ఇలా రగిలే సెగలా
గుండెల్లోన కొడవలా అది చిచ్చే పెట్టిందేంటిల
తెగ మార్చే సింది నన్నిలా నడిచే కలలా

అది మోనాలీసా చెల్లెలోమరి మోహం పెంచే వెన్నెలో
అది బంగారానికి బందువో నా దాహం తీర్చే బిందువో
ఏవరిది అసలెవరిదిఇంతలా నను నిలివునా తడిపిన తొలకరి చినుకులా
వెతికా వెతికా వెతికా

మళ్ళీ మళ్ళీ మెరుపులా నా కళ్ళను తాకిందో కల
అది చంపేస్తోంది రోజు ఇలా రగిలే సెగలా
గుండెల్లోన కొడవలా అది చిచ్చే పెట్టిందేంటిల
తెగ మార్చే సింది నన్నిలా నడిచే కలలా

ఏ పనిలేదు ఏమిటోనా పై తనకి ఈ హక్కేమిటో
నన్నే నాకు వేరుగా నెట్టేసే ఈ ప్లాను ఏమిటోహాయిదీ తొలి దిగులిది
వింతగా యెద తొలిచిన గెలిచిన సొగసరి చిలకను
వెతికా వెతికా వెతికా వెతికా

మళ్ళీ మళ్ళీ మెరుపులా నా కళ్ళను తాకిందో కల
అది చంపేస్తోంది రోజు ఇలా రగిలే సెగలా
గుండెల్లోన కొడవలా అది చిచ్చే పెట్టిందేంటిల
తెగ మార్చే సింది నన్నిలా నడిచే కలలా
నిమిషానికి అరవై సార్లు మెదడుకు పొడిచిందే తూట్లు
అకలిని నిదురను మరిచి అలుపెరుగక
వెతికా వెతికా వెతికా

మళ్ళీ మళ్ళీ మెరుపులా నా కళ్ళను తాకిందో కల
అది చంపేస్తోంది రోజు ఇలా రగిలే సెగలా
గుండెల్లోన కొడవలా అది చిచ్చే పెట్టిందేంటిల
తెగ మార్చే సింది నన్నిలా నడిచే కలలా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips