29 May 2011

వసుధార వసుధార

వసుధార వసుధార
పొంగి పొంగి పోతోంది జలధార .. వైభవంగా వస్తుంది వసుధార
పొంగి పొంగి పోతోంది జలధార .. వైభవంగా వస్తుంది వసుధార

ఆధార నా ప్రేమకధారం అవుతుంటే ..ఆకాశ మేఘాల ఆశీసులవుతుంటే ..
వాన జల్లుతో వంతేనేయగా .. వెండి పూలతో దండ లేయగ ..
వయసే నదిలా, వరదై నదిలా ..

వసుధార వసుధార
పొంగి పొంగి పోతోంది జలధార .. వైభవంగా వస్తుంది వసుధార
పొంగి పొంగి పోతోంది జలధార .. వైభవంగా వస్తుంది వసుధార

నింగి వీలల రాగం వినగానే .. మేళ వేణువు మౌనం కరిగే ..
నీలో నాలో అభిమనమై .. నీకు నాకు అభిషేకమై ..
మన మానస వీధుల్లో కురిసేనే ..

వసుధార వసుధార
పొంగి పొంగి పోతోంది జలధార .. వైభవంగా వస్తుంది వసుధార
పొంగి పొంగి పోతోంది జలధార .. వైభవంగా వస్తుంది వసుధార

నీటి లేఖల భావం చదివానే .. నీటి రాతలు కావి చెలిమే ..
అంతే లేని చిగురింతలై .. సంతోషాల చెమరింతలై ..
తడి ఆశల అక్షతలై మెరిసేనే ..

వసుధార వసుధార
పొంగి పొంగి పోతోంది జలధార .. వైభవంగా వస్తుంది వసుధార
పొంగి పొంగి పోతోంది జలధార .. వైభవంగా వస్తుంది వసుధార

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips