18 September 2011

జిల్ జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలంది మా ఇంటి పెళ్లి కళ

జిల్ జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలంది మా ఇంటి పెళ్లి కళ
దిల్ సే దిల్ ముడి వేసేయ్ మంది వారే వీరై పోయేలా
కలలే కలిపినా అనుబంధంగా ఇళలో ఇపుడే సుముహుర్తంగా
ఎదురయ్యింది చల్లని వేళ కళ్యాణ లీల
అదర అదరదరగొట్టు డోలు బాజాల బీటు
ఊరు ఉయ్యాలూగేట్టు మోత మోగించేయ్ ట్రంపెట్టు
అట్టాంటిట్టాంటి పెళ్లిది కాదని జనమే నమ్మేట్టు

అరె అరె అదరదరగొట్టు ఇదివరకిలాంటి పెళ్ళి లేనట్టూ ఊ
హే మగపెళ్ళివారమంత వాలిపోయాం విడిదింటా
పనిలోపని పల్లకీని మోసుకొచ్చేశామంటా
మనువాడే శ్రీమాలక్ష్మిని తీసుకెళతాం మా వెంటా
ఆలస్యం దేనికింకా తాళిబొట్టు కట్టేస్తా
పప్పర పప్ప పారా రా రా పప్పర పప్ప పారా రా రా
అత్తింటి కోడలిని వేలు పట్టి వచ్చేస్తా పప్పర పప్ప పారా రా రా
అదర అదర అదర ఆదరదరగొట్టు డోలు బాజాల బీటు
ఊరు ఉయ్యాలూగేట్టు మోత మోగించేయ్ ట్రంపెట్టు
అట్టాంటిట్టాంటి పెళ్లిది కాదని జనమే నమ్మేట్టూ ఊ

ఓ ఓ ఓ ఓయ్ హే పిల్లేమో ఎరుపు బంగారం కలగలుపు హోయ్
పిల్లోడే కట్నం ఇచ్చుకోక తప్పదు హోయ్
హే హే హే మావాడు మెరుపు హోయ్ పోటి లేని గెలుపు హోయ్
స్విస్ బ్యాంకు ఏ రాసి ఇచ్చుకున్న చాలదు హే
వజ్రం లాంటి పిల్లను ఇస్తాం చాలనుకోండి మీరు
తన అదృష్టంతో కలిసొస్తాయి అన్ని లాంచనాలు
హే చూసేస్తున్నాడే వరుడు లగ్గం ఎప్పుడన్నట్టు
ఆ మాటే అడిగిస్తుంది పిల్ల బుగ్గల్లో గుట్టు
తాపీగా ఉన్నారండీ తత్తర బిత్తర లేనట్టు
ఆలస్యం దేనికింక తాళిబొట్టు కట్టేస్తా ఆ

హే భూలోకమంతా వెతికిచూసుకున్నా హోయ్
ఇట్టాంటి అమ్మడు మీకు దక్కదు హోయ్
హో నీ కంటి పాప హోయ్ కోరి చేరుకున్నా హోయ్
వీరాధివీరుడు మా నిండు చంద్రుడు
హే అన్నీ తానై ఉన్నాడు దేవుడులాంటి నాన్న
నే కోరే వరమే లేదంటా తన సంతోషం కన్నా
ఆ అలనాటి రామచంద్రుడు నీలాగే ఉండుంటాడు
చిన్నారి జానకి సీతకు చెయ్యందించి పెళ్ళాడు
నీ కన్న తండ్రి కంట్లో వెలిగే ఆనందం చూడు
ఆలస్యం దేనికింక తాళిబొట్టు కట్టేస్తా
పప్పర పప్ప పారా రా రా పప్పర పప్ప పారా రా రా
అత్తింటి కోడలిని వేలు పట్టి వచ్చేస్తా పప్పర పప్ప పారా రా రా
అదర అదర అదర ఆదరదరగొట్టు డోలు బాజాల బీటు
ఊరు ఉయ్యాలూగేట్టు మోత మోగించేయ్ ట్రంపెట్టు
అట్టాంటిట్టాంటి పెళ్లిది కాదని జనమే నమ్మేట్టూ ఊ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips