24 November 2007

ఎపుడు నీకు నే తెలుపనిది

ఎపుడు నీకు నే తెలుపనిది
ఇకపై ఎవరికీ తెలియనిది
మనసే మోయగలదా జీవితాంతం
వెతికే తీరమే రానంది
బతికే దారినే మూసింది
రగిలే నిన్నలేనా నాకు సొంతం
సమయం చేదుగా నవ్వింది
హ్రుదయం బాధగా చూసింది
నిజమేనీడగా మారింది...ఒ..ఒ..ఒ..ఒ.

జ్ఞాపకం సాక్షిగా పలకరించావు ప్రతిచోటా
జీవితం నీవని గురుతు చేసావు ప్రతిపూటా
మొండిగా బతక లేనంటూ వెంట తరిమావు ఇన్నాళ్ళు
మెలకువే రాని కలగంటూ గడప మన్నావు నూరేళ్ళు
ప్రియతమా నీ పరిమళం ఒక ఊహే గాని ఉపిరిగా సొంతం కాదా

హే ఉదయించిన సూర్యుడినడిగ కనిపించని దేవుడినడిగ

హే ఉదయించిన సూర్యుడినడిగ కనిపించని దేవుడినడిగ
నా గుండెలొ నీ గుడి నడిగ నువ్వెక్కడా అని
చలి పెంచిన చీకటి నడిగ చిగురించిన చంద్రుడినడిగ
విరబూసిన వెన్నెల నడిగ నువ్వెక్కడ అని
చిక్కవే ఓ చెలి నువ్వెక్కడే నా జాబిలి
ఇక్కడె ఎక్కడో ఉన్నావు అన్న కబురు తెలుసులే
వెచ్చని నీ కౌగిలి చిత్రాలు చేసే నీ చెక్కిలి
ఇప్పుడూ యెప్పుడు నే మరువ లేని తీపి గురుతులే

మనసు అంత నీ రూపం నా ప్రాణమంత నీకోసం
నువ్వెక్కడ ఎక్కడ అని వెతికి వయసు అలసిపోయె పాపం
నీ జాడ తెలిసేనన్ను నిమిషం అహ అంతులేని సంతోషం
ఈ లోకమంత నా సొంతం ఇది నీ ప్రేమ ఇంద్రజాలం
అడుగు అడుగున నువ్వే నువ్వే నన్ను తాకేనే నీ చిరునవ్వే
కళలా నుండి ఓ నిజమై రావె నన్ను చేరావె
హోయ్ ప్రేమ పాటకు పల్లవి నువ్వె గుండె చప్పుడికి తళం నువ్వే
యెదను మీటు సుస్వరమై రావె నన్ను చేరవె

నువ్వు లేక చిరుగాలి నా వైపు రాను అంటొంది
నువ్వు లేక వెన్నెల కూడ యెండల్లె మండుతొంది
కాస్త దూరమే కాద మన మధ్యనొచ్చి వాలింది
దూరాన్ని తరిమి వేసే గడియ మన దరికి చేరుకొంది
యేమి మయవొ ఎమో గాని నువ్వు మాత్రమే నా ప్రాణమని
నువ్వు ఉన్న నా మనసంటుంది నిన్ను రమ్మని
హోయ్ నువు ఎక్కడునావో గాని నన్ను కాస్త నీ చెంతకు రాని
నువ్వు లేకనే లేనేలేనని కాస్త తెలుపని

హేయ్ తకదిమి తోం తకదిమి తోం

హేయ్ తకదిమి తోం తకదిమి తోం తరికిట తరికిట తకదిమి తోం
చిందులు వేసే వయసుకి తకదిమి తోం
తకదిమి తోం తకదిమి తోం సరిగమ పదమని తకదిమి తోం
ఉరకలు వేసే మనసుకు తకదిమి తోం
కష్టం నష్టం యెదురైన నచ్చినదె చేసేద్దాం
అలవాటైనా చేదైనా తకదిమి తోం
తప్పో వొప్పో చేసేద్దాం తొలి అడుగే వేసేద్దాం
అనుభవమైతే ఏదైనా తకదిమి తోం
క్రుషి వుంటే నీ వెంటేరా ఈ లోకం
గాయేంగె జోష్ కరియె జీయేంగె ప్యార్ కరియె

చిరునవ్వుతో అటు చీకటిని ఇటు ఓటమిని తరిమెయ్యరా
ఆ ఓర్పుకి తకదిమి తోం
ఉల్లాసమె ఓ వెల్లువల ఓ ఉప్పెనలా ఉరకాలిర
ఆ జోరుకి తకదిమి తోం
పరిగెడదాం పరిగెడదాం గెలిచే వరకు పరిగెడదాం
గురి చూసాక మనకింక తిరుగేది
గాయేంగె జోష్ కరియె

నీ మాటతొ అటు నిస్స్యబ్దం ఇటు ఓ యుద్ధం ఆగాలిరా
ఆ నేర్పుకి తకదిమి తోం
నా ప్రేమతొ ఆ శత్రువునె ఓ మిత్రునిగా మార్చాలిరా
ఆ గెలుపుకి తకదిమి తోం
ఒకటౌదాం ఒకటౌదాం ప్రేమను పంచగ ఒకటౌదాం
ప్రేమించే మనసుంటే మహరాజే
జీయేంగె ప్యార్ కరియె

తెలుసునా తెలుసునా మనసుకె తొలి కదలికా

తెలుసునా తెలుసునా మనసుకె తొలి కదలికా
అడగనా అడగనా అతడిని మెలమెల్లగా
నమ్ముతాడొ నమ్మడొ అని తేల్చుకోలేక
నవ్వుతాడొ యేమిటో అని బయటపడలేక
ఎలా ఎలా దాచి ఉంచేది ఎలా ఎలా దాన్ని ఆపేది

అతడు ఎదురైతే యేదో జరిగిపూతోంది
పెదవి చివరే పలకరింపు నిలిచిపోతోంది
కొత్త నేస్తం కాదుగా ఇంత కంగారేందుకూ
ఇంతవరకు లేదుగా ఇప్పుడు యెమైందో
కని విని ఎరుగని చిలిపి అలజడి నిలుపలేక

గుండెలోతుల్లో యెదో బరువు పెరిగింది
తడిమి చూస్తే అతని తలపే నిండిపొయుంది
అలగవే హౄదయమా అనుమతైనా అడగలేదని

కలవనా కలవనా నేస్తమా అలవాటుగా
పిలవనా పిలవనా ప్రియతమా అని కొతగా

తల తలమణి కులుకుల వని కనపడుతుంటె మతి పోద కుమారీ

తల తలమణి కులుకుల వని కనపడుతుంటె మతి పోద కుమారీ
పద పదమని తరిమిన మది కనిపెడుతుందె యెటువున్న నీ దారీ
నిన్ను చూసి పారిపోయిందె నిదురించే రాతిరి
చిటికేసి చేరుకోమంది ఉదయించే లాహిరి

లోకం కనరాని మైకం జతలోని వేగం చెలరేగని
పైకెం వినలేని రాగం మనలోని మౌనం కరిగించనీ
ఇంత కాలం బరువైన ప్రాయం అడిగె సహయం ఒడిచేరనీ
పాపం ప్రియురాలి తాపం అనిగె ప్రతాపం చూపించని
కమ్మని తిమ్మిరి కమ్మిన ఈడుని ఎన్ కావాలని అడగాలి
ఉక్కిరి బిక్కిరి లాలన ఇవ్వలీ
జంటకు చేరిన ఒంటరి ఒంపుల తుంటరి ఆశలు తీరలి
నమ్మకు వచ్చిన అమ్మడు మెచ్చిన ఉమ్మది ముచ్చటలో

లోలో రుస రుసలు రేపే తహ తహలు ఆపే సమయం ఇది
నాలో గుస గుసలు నీతో పదనిసలు పాడె వరసే ఇది
అందుకోని తెరచాటు దాటె జవరాలు చాటె వివరాలన్నీ
కాని నిలువెల్ల నాటె కొన గోరు మీటె కొంటె ఆటనీ
ముద్దు పెట్టక నిద్దర పట్టక బిత్తర పోయిన కొమ్మలికి
కోరిన కౌగిలి ఊయల వెయ్యాలి
ఇప్పటికిప్పుడు చెప్పక తప్పిన తప్పని తప్పులు చెయ్యాలి
హద్దులు పద్దులు ఇద్దరి మధ్యన సర్దుకుపోవలి

ప్రియ ప్రియ అంటూ నా మది

ప్రియ ప్రియ అంటూ నా మది
సద నిన్నె పిలుస్తున్నది
దహించు యేకాంతమే సహించలేనన్నది
యుగాల ఈ దూరమే భరించలేనన్నది
విన్నానని వస్తానని జవాబు ఇమ్మన్నది

కన్నెళ్ళలొ యెల యీదను
నువ్వె చెప్పు యెదురవని నా తీరమ
నిట్టూర్పుతో ఎల వేగను
నిజం కాని నా స్వప్నమా హా
యెలా దాటాలి ఈ యెడారిని
యెలా చేరాలి నా ఉగాదిని
క్షణం క్షణం నిరీక్షణం
తప్పించవ స్నేహమ
ప్రియ ప్రియ అంటూ నా మది
సద నిన్నె పిలుస్తున్నది

నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు

నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వు
నాలోనే నువ్వు
నాతోనే నువ్వు
నా చుట్టు నువ్వు
నేనంతా నువ్వు
నా పెదవిపైనా నువ్వు
నా మెడ వొంపున నువ్వు
నా గుండె మీద నువ్వు
వొళ్ళంతా నువ్వు
బుగ్గల్లో నువ్వు మొగ్గల్లే నువ్వు
ముద్దేసే నువ్వూ
నిద్దరలో నువ్వు పొద్దుల్లో నువ్వు
ప్రతి నిముషం నువ్వూ

నా వయసును వేధించే వెచ్చదనం నువ్వు
నా మనసుని లాలించే చల్లదనం నువ్వు
పైటే బరువనిపించే పచ్చిదనం నువ్వు
బైట పడాలనిపించే పిచ్చిదనం నువ్వు
నా ప్రతి యుద్ధం నువ్వు
నా సైన్యం నువ్వు
నా పృఇయ శతౄవు నువ్వు నువ్వు
మెత్తని ముల్లె గిల్లె తొలి చినుకె నువ్వు
నచ్చే కష్టం నువ్వు నువ్వు

నా సిగ్గుని దచుకొనె కౌగిలివె నువ్వు
నా వన్ని దోచుకునే కొరికవె నువ్వు
మునిపంటితో నను గిచ్చే నేరానివి నువ్వు
నా నడుమును నడిపించే నేస్థానివి నువ్వు
తీరని దహం నువ్వు నా మొహం నువ్వు
తప్పని స్నెహం నువ్వు నువ్వు
తీయని గాయం చేసే అన్యాయం నువ్వు
అయినా ఇష్టం నువ్వు నువ్వు

మైమరిపిస్తూ నువ్వు
మురిపిస్తుంటే నువ్వు
నే కోరుకునే నా మరో జన్మ నువ్వు
కైపెక్కిస్తూ నువ్వు కవ్విస్తుంటే నువ్వు
నాకే తెలియని నా కొత్త పేరు నువ్వు
నా అందం నువ్వు ఆనందం నువ్వు
నేనంటే నువ్వు
నా పంతం నువ్వు
నా సొంతం నువ్వు
నా అంతం నువ్వు

చినుకు రవ్వలొ చినుకు రవ్వలొ చినదాని సంబరాన

చినుకు రవ్వలొ చినుకు రవ్వలొ చినదాని సంబరాన
చిలిపి నవ్వులొ చిలిపి నవ్వులొ
పంచ వన్నె చిలకలల్లె వజ్రాల తునకలల్లె వయసు మీద వాలుతున్న వన గువ్వలొ
చినుకు రవ్వలొ చినుకు రవ్వలొ చినదాని సంబరాన

ఇన్నాళ్ళకు గుర్తొచాన వాన
ఎన్నాళ్ళని దాకుంటావె పైన
చుట్టంల వస్తావె చూసెళ్ళి పోతావే
అచ్చంగ నాతోనె నిత్యం ఉంటానంటే చెయ్యార చీరదేసుకోన
నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటాన
నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటాన

ముద్దులొలికే ముక్కు పుడకై ఉండిపోవె ముత్యపు చినుక
చెవులకు సన్న జూకాల్లాగ చేరుకోవె జిలుగుల చుక్క
చేతికి రంగుల గాజుల్లాగ
కాలికి మువ్వల పట్టిలాగ
మెడలో పచ్చల పతకంలాగ
వదలకు నిగ నిగ నిగలను తొడిగేల

చిన్న నాటి తాలియంల నిన్ను నాలో దాచుకోన
కన్నీటి సోయగంల నన్ను నీలా పొల్చుకోన
పెదవులు పాడె కిల కిల లోన
పదములు ఆడె కదకలి లొన
కనులను తడిపే కలతల లొన
నాలు అణువుల నువు కనిపించేల

నువ్వే కావాలి నీ నవ్వే కావాలి

నువ్వే కావాలి నీ నవ్వే కావాలి
నువ్వే నేను నేనే నువ్వై ఉండాలి
నువ్వే కావాలి నీ ప్రేమే కావాలి
తోడు నీడ నువ్వై ఉండాలి
నీ కోసమే వెతికా
నీ ఊహతో బ్రతికా
నీ రాక నిజమేనా

ఆశ నువ్వే నా స్వాస నువ్వే
నా ఊహ నువ్వే జీవం నువ్వే ప్రేమ నువ్వే
ప్రాయం నువ్వే నా ప్రాణం నువ్వే
నా గమ్యం నువ్వే దైవం నువ్వే అన్ని నువ్వే
అందమైన బంధమై అల్లుకుంటాలే
హత్తుకోవే ముద్దుగా ప్రేమ వీణా
తొలి కౌగిలే సాక్షిగా

ప్రేమే దైవం ప్రేమేగా లోకం ప్రేమేగా ప్రాణం
ప్రేమే సర్వం యేనాటికి
నువ్వే దైవం నువ్వే నా లోకం నువ్వే నా ప్రాణం
నువ్వే సర్వం నా ప్రేమకి
గుండెల్లోనే నిన్ను నే దాచుకొన్నాలే
కంటిలోన పాపల్లే చూసుకోనా
మన ఊపిరే ప్రేమ గా

నేను నేనుగ లేనే నిన్న మొన్న లా

నేను నేనుగ లేనే నిన్న మొన్న లా
లేని పోని ఊహల్లో ఎమిటో ఇలా
ఉన్న పాటుగా ఏదో కొత్త జన్మలా
ఇప్పుడే ఇక్కడే పుట్టినట్టుగా

పూల చెట్టు ఊగినట్టూ పాల బొట్టు చిందినట్టు
అల్లుకుంది నా చుట్టు ఓ చిరు నవ్వు
తేనె పట్టు రేగినట్టు వీణమెట్టు ఒణికినట్టు
ఝల్లుమంది గుండెల్లో యెవరేనువ్వు
నా మనసుని మైమరపున ముంచిన ఈ వాన
మీకేవరికి కనిపించదు ఏమైనా...ఓ

చుట్టుపక్కలెందరున్న గుర్తు పట్టలేక వున్న
అంత మంది ఒక్కలాగే కనబడతుంటే
తప్పు నాది కాదన్న ఒప్పుకోరు ఒక్కరైన
చెప్పలేది నిజం ఏదో నాకు వింతే
కళ్ళ నొదిలెళ్ళను అని కమ్మిన మెరుపేదో
చెప్పవ కనురెప్పలకే మాటొస్తే..ఓ

నా మనసునె నీదటే నేస్తమా

నా మనసునె నీదటే నేస్తమా
నా దారిలో చేరకే చైత్రమా
సరదాల చిలిపితనమా చిరునవ్వులోని స్వరమా
నా తలుపు తట్టి కదిలించకే కవ్వించకే ప్రేమ

నాకెందుకిలా ఔతోంది చెప్పవా ఒక్కసారి
నీ వెంటపడె ఆశలకి చూపవ పూల దారి
చినుకల్లె చేరి వరదల్లె మారి ముంచేస్తె తేలేదెలాగ
తడి జాడలేని తమ గుండెలోని దాహాలు తీరేదెలాగ
లేనిపోని సయ్యాటతో వెంటాడకె ప్రేమ
నీ కనులలో వెలగని ప్రియతమా నీ పెదవిచే తెలుపనీ మధురిమ

నీ వూహలలో కొంటెతనం పలకరిస్తోంది నన్ను
నీ వూపిరితో అల్లుకుని పులకరిస్తోంది నిన్ను
అలవాటు పడిన ఎద చీకటింట సరికొత్త వేకువై రావా
కిరణాలు పడని తెర చాటులోని ఏకాంతమే వదులుకోవా
నువ్వు నేను మరిచేంతలా మురిపించకే ప్రేమా
నీ కనులలో వెలగని ప్రియతమా నీ పెదవిచే తెలుపనీ మధురిమ

మెల్లగ కరగని రెండు మనసుల దూరం

మెల్లగ కరగని రెండు మనసుల దూరం
చల్లగ తెరవని కొంటె తలపుల ధ్వారం
వలపు వాన గారాలే పంపుతున్నది ఆకసం
చినుకు పూల హారాలే అల్లుతున్నది మన కోసం
తడిపె తడికి తనతో నడిపి హరివిల్లుని వంతెన వేసిన శుభవేలా
ఈ వర్షం సాక్షిగ తెలపని నువు నాకె సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగ కలపని బంధం

నీ మెలికలలోన ఆ మెరుపులు చూస్తున్న
ఈ తొలకరిలో తల తల నాట్యం నీదేన
ఆ ఉరుములు లోన నీ పిలుపులు వింటున్న
ఈ చిట పటలో చిటికెల తాళం నీదేన
మతి చెడే దాహమై అనుసరించి వస్తున్న
జత పడే స్నేహమై అనునయించన
చలి పిడుగుల సడి విని జడిసిన బిడియం తడబడి నిన్ను విడదా

ఈ పెనుమరుగైన ఈ చొరవను ఆపేన
నా పరువము నీ కనులకు కానుక ఇస్తున్న
యే చిరు చినుకైన నీ సిరులను చూపేన
ఆ వరుణికె రునపడిపోన ఈ పైన
త్వరపడె వయసునే నిలుపలేను ఇకపైన
విడుదలే వద్దని ముద్దులెయ్యనా
మన కలయిక చెదరని చెలిమి రుజువని చెరితలు చదివేలా

కోపమ నాపైన ఆపవ ఇకనైన

కోపమ నాపైన ఆపవ ఇకనైన
అంతగ బుస కొడుతుంటె నేను తాళగలన
చాలులె నీ నటన సాగవే ఇటు పైన
ఎంతగ నస పెడుతునా లొంగి పోనె లలనా
దరి చేరిన నెచ్చెలిపైన దయ చూపవ కాస్తైన
మన దారులు ఎప్పటికైన కలిసేనా

ఓ కస్సుమని ఖారం గ కసిరినది చాలింక
ఉరుము వెనక చినుకు తడిగా కరగవ కనికారంగ
కుదుర్గ కడ దాక కలిసి అడుగెయ్యవు గా
కన్నుల వెనకె కరిగిపోయె కలవి గనుకా
నను గొడుగై కాసె నువ్వు పిడుగులు కురిపిస్తావు
నువు గొడుగున ఎగరేస్తావె జడివాన హో

తిరిగి నిను నాదకా చేర్చినది చెలిమే గా
మనసులోని చెలియ బొమ్మ చెరిపిన చెరగదు గనుక
సులువు గ నీలగ మర్చిపోలేదింక మనసు విలువ
నాకు బాగ తెలుసు గనక
యెగసె అల యేనాడైన తన కదలిని విడిచేనా
వొదిలేస్తె తిరిగొచ్చేన క్షణమైనా హో

గుండెల్లొ ఏముందో కళ్ళళ్ళో తెలుస్తుంది

గుండెల్లొ ఏముందో కళ్ళళ్ళో తెలుస్తుంది
పెదవుల్లో ఎమౌనో నీ పేరే పిలుస్తోంది
నిలవదు కద హౄదయం నువు ఎదురుగ నిలబడితే
కదలదు కద సమయం నీ అలికిడి వినకుంటే
కలవరమో తుదివరమో తీయని కరుణం ఇది
గుండెల్లొ ఏముందో కళ్ళళ్ళో తెలుస్తుంది
పెదవుల్లో ఎమౌనో నీ పేరే పిలుస్తొంది
మనస మనస మనస మనస మనస మనస
ఓ మనస ఓ మనస

పూవులో లేనిది నీ నవ్వులో ఉన్నది
నువ్వు ఇప్పుడన్నది నేనెప్పుడౌను విని
నిన్నిలా చూసి పయనించి వెన్నెలె చిన్నబోతోంది
కన్నులే తాకి కలలన్ని నిదురగా వచ్చి నట్టుంది
ఏమో ఇదంతా నిజంగ నిజంగా కలలాగె ఉంది

ఎందుకో తెలియనీ కంగారు పడుతున్నదీ
యెక్కడ జరగనీ ఇంకేమికాదే ఇది
పరిమళం వెంట పయనించి పరుగు తడబాటు పదుతోంది
పరిణయం దాక నడిపించి పరిచయం తోడు కోరింది
దూరం తలోంచె ముహూర్తం ఇంకెపుడొస్తుంది

గోవింద గోవింద నుదుటి రాతను మర్చేవాడా

గోవింద గోవింద గోవింద గోవింద


నుదుటి రాతను మర్చేవాడా
ఉచిత సేవలు చేసే వాదా
లంచమడ్గని ఊ మంచి వాడా
లోకమంతా యేలే వాడా
స్వర్ధమంటూ లేని వాడా
బాధలన్ని తీర్చే వాడా
కొర్కెలే నెరవేర్చే వాడా
నాకు నువ్వే తోడు నీడా

గోవింద గోవింద బాగు చెయి నను గోవింద
jubliee hills లొ banglow ఇవ్వు లేనిచో hi-tech city ఇవ్వు
hijack అవ్వని flight ఒకటివ్వు వెంట తిరిగే సతెల్లితె ఇవ్వు
పనికి రాని చవటలకిచ్చి పరమ బేవార్సగాళ్ళకిచ్చి
నాకు ఎందుకు ఇయ్యవు పిలిచి కోట్లకధిపతి చెయరా మెచ్చి

గోవింద గోవింద బాగు చెయి నను గోవింద
గోవింద గోవింద పైకితే నను గోవింద

petrol అడగని car ఇవ్వు bill ఇవ్వని bar ఇవ్వు
కోరినంత food పెట్టి డబ్బులడగని hotel ఇవ్వు
assembly లొ speaker postoo రాజ్య సభలో MP seato
పట్టుబడని match fixing scamలొ సంపాదనివ్వు
ఓటమెరుగని raceలివ్వు loss రాని shareలివ్వు
single number lotteryలివ్వు taxలడగని ఆస్తులివ్వు
పనికి రాని చవటలకిచ్చి పరమ బేవార్సగాళ్ళకిచ్చి
నాకు ఎందుకు ఇయ్యవు పిలిచి కోట్లకధిపతి చెయరా మెచ్చి

వంద noteల total ఇవ్వు gold నిధుల కోటలివ్వు
లేకపోతే వేయి టన్నుల కొహినూర్ diamonds ఇవ్వు
mass hero చంచెలివ్వు hit cinema storyలివ్వు
slimm ఉన్న సొమ్ములున్న heroine wife గ ఇవ్వు
hollywood లొ studioనివ్వు swiss bank లొ billionలివ్వు
కోట్లు తెచ్చే కొడుకులనివ్వు hero అయ్యే మనవళ్ళనివ్వు
నన్ను కూడా CM చెయ్యి లేకపోతే PM చెయ్యి
తెలుగు తెరపై తిరుగు లేని తరిగిపోని lifeనియ్యి

గోవింద గోవింద బాగు చెయి నను గోవింద
గోవింద గోవింద పైకితే నను గోవింద

luck మార్చి నను కరుణిస్తే తిరపతొస్తా త్వరగా చూస్తే
యేడు కొండలు AC చేస్తా eigth wonder నీ గుడి చేస్తా

ఒరేయ్ వద్దురా సోదరా..అరె పెళ్ళంటె నూరేళ్ళ మంటరా

ఆ శభాష్
సగమపా నీ ప మప గా రీ స నీ ప మ ప నీ సా
ఒరేయ్ వద్దురా సోదరా..అరె పెళ్ళంటె నూరేళ్ళ మంటరా
ఆదరా బాదరా నువ్వెళ్ళెళ్ళి గోతిలో పడొద్దురా రేయ్
వద్దురా వద్దు వద్దురా సోదరా అరె పెళ్ళంటె నూరేళ్ళ మంటరా
ఆదరా బాదరా నువ్వెళ్ళెళ్ళి గోతిలో పడొద్దురా
చెడిపోవద్దు బ్రహ్మచారి..పడిపోవద్దు కాలు జారి
తాళి కట్టొద్దు కర్మ కాలి ఆలి అంటేనె భద్రకాళి
కల్యాణమే ఖైదురా..జన్మంత విడుదల లేదురా
నీ కొంప ముంచేస్తుందిరా ఆపుకోలే నీ తొందరా
Don't marry be happy don't marry be happy

శివ అని నా close friend love లొ పడి పెళ్ళి చేసుకున్నాడు
collegeలొ వాడు గ్రీక్ వీరుడు marriage కాక ముందు రాకుమారుడు
అంతా జరిగి just one month కాలేదు ఎంత మారిపోయాడు గుర్తు పట్టలేనట్టు
బక్క చిక్కి పోయి, మంచి లూక్ పోయి face పాలి పోయి జుట్టు రాలి పోయి
ఈ దేవదాసు వాలకం దేనికంటె తను దేవి దాసు కావడం వల్ల అంటు
గుక్క పట్టి ఏడ్చాడు ముక్కు చీదుకున్నాడు
ఒక్క చుక్క మందు కొట్టి flash back చెప్పాడు
పొద్దున్న లేస్తూనె తన అందాన్ని పొగడాలి
మరి ఏపూటకాపూటే తనకి i love you చెప్పాలి
యేం కోరిన తక్షనం తీర్చాలిరా ఆ వరం
ప్రతి సామయిందిరా కాపురం పెళ్ళి క్షేమించలేని నేరం

అంతెందుకు మా మల్లి గాడు మా వూళ్ళో వాడంతటోడు లేడు
మాములుగానే వాడు దేశ ముదురు
పెళ్ళితోటె పోయింది వాడి పొగరు
ఇల్లాలు అమ్మోరు పడలేక ఇంటిపోరు చల్లారి పోయింది వాడి నెత్తురు
ఒక్క పూట కూడ ఉండదనుకుంట
కస్సుమనకుండ బుర్ర తినకుండ
వాడ్ని తిట్టింతిట్టు తిట్టకుండ వెంట పడి తరుముతూనే ఉంటదంట వీధి వెంట
కోడె నాగు లాంటి వాడ్ని వాన పాము జేసింది
ఆలి కాదు రా అది అనకొండ
ఆ గయ్యాళి యమగోల కలిగించింది భక్తి యోగం
ఆ ఇల్లాలి దయ వల్ల కనిపించింది ముక్తి మార్గం
సంసారమే వస్తె అని ఇక సన్యాసమే best అని
కాషాయమే కట్టాడురా కట్టి కాశి కి పోయాడురా

చెలియా చెలియా సింగారం చిటికెడు నడుమే వయ్యారం

చెలియా చెలియా సింగారం చిటికెడు నడుమే వయ్యారం
చూపులతోనే తీయొద్దే నా ప్రాణం
బవ బవ బంగారం అతిగ నాంచకు యెవ్వారం
ఈ పూటైన తీర్చేయ్వా నా భారం
ఓ చెలి అరె అల ఉడికించకె కధె ఇలా
చాటు గ అది ఇది మరియాద
రా ప్రియ అదేంతల అరితాకుల మరి అలా గాలి వాటుకె
ఇల భయమేల

సోకులను ఆరేసి నా మధికి వల వేసి లాగకిక వన్నెల వయ్యరి
కోరికలు రాజేసి అబ్బ నన్ను ఒదిలేసి నాకు ఇక తప్పదు గోదారి
ముగ్గుల్లో దించొద్దు మున్నీట ముంచొద్దు అమ్మమ్మ నిన్నింక నమ్మేదెలా
ముద్దుల్లో ముంచెత్తు నా మొక్కు చెల్లించు ముద్దయి ల నువ్వు కూచోకల
వగలె వస్తావు వాటెసుకొంటవు చిపాడు సిగ్గంటో లేదే ఎలా
దూరంగ ఉంటూనె నన్నల్లు కొంటావు ఈ మాయ చెప్పేదెలా

మాటలతో మురిపించి మల్లెలతో చలి పెంచి పెట్టకిక నాతో ఈ పేచి
కాముడికి కసి రెచ్చి కౌగిలి కి సేగలిచ్చి ఆడెనట మనతో దోబూచి
అబబ్బ అబ్బై జుబ్బల బుజాయి ఎన్నెన్ని పాఠాలు నెర్పాలిల
అందాల అమ్మై మోగిస్త సన్నై అందాక హద్దుల్లో ఉండాలిలా
కల్లోకి వస్తావు కంగారు పెడతావు నాకర్ధమే కాదు నీ వలకం
ఒళ్ళోనె ఉంటెను ఊరంత చూస్తవు అయగ నీలొ సగం

అందమైన భామలు లేత మెరుపు తీగలు

o baby just give me love
o baby i want it now
అందమైన భామలు లేత మెరుపు తీగలు
ముట్టుకుంటె మాసిపోయె కన్నెల అందాలు
are silk చుడిదారులు కాజీవరం చీరలు
రెచ్చగొట్టి రేపుతున్నయ్ వెచ్చని మోహాలు
అయ్యో రామ ఈ భామ భలె ముద్దొస్తున్నదే
అయ్యో రామ అందంతో నన్ను చంపేస్తున్నాదే

o baby just give me love
o baby just take it now
అరె నువ్వేనా నా కల్లోకొచ్చింది
నా మనసంతా తెగ అల్లరి చేసింది
ఊహల పల్లకిలో నిను ఊరేగించెయ్యనా
నా కమ్మని కౌగిట్లో నిను బంధించేసెయ్యెనా
అరె ముద్దుల మీద ముద్దులు పెట్టి ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసెయ్యెనా
హద్దులు మీరి చెంతకు చేరి కలబడిపోనా

o baby just give me love
o baby just take it now
o baby i want it now
o baby take it right now
కల్యాణి నచ్చిందే నీ బోణి నీ తోడె కోరిందే జవాని
బుగ్గలకి వేసెయనా గాలాన్ని నీ ఒంపుల సొంపులకి ఒక మన్మధ బాణాన్ని
అరె ఎన్నొ ఎన్నొ అందాలున్న ఈ లోకంలో చూడాలి
అన్నిట్లోకి నువ్వే మిన్న కదె సుకుమారి

అందాల చుక్కల లేడి నా తీపి చెక్కరకేళి ఇన్నాళ్ళకు దర్శనమిచ్చిందా

హే! అందాల చుక్కల లేడి నా తీపి చెక్కరకేళి ఇన్నాళ్ళకు దర్శనమిచ్చిందా
జగదాంబ చౌదరి గారి పంచాంగం లెక్కలు కుదిరి లుచ్క్య్గా రైల్లో కలిసిందా
శని దోషం పొగట్టే తన సుందర దరహాసం
కురిపిస్తే చెయిస్తా గుళ్ళో అభిషేకం
తన మౌనం అయిపొతే త్వరలో అంగీకారం
తిరుపతి లొ పెట్టిస్తా మా పెళ్ళికి లగ్గం
I LOVE U ఓ శ్రావణి నా కొసం నువ్వు పుట్టావని
I LOVE U ఓ శ్రావణి నా తోనే నువ్వు ఉంటావని

హె! ముత్యం లాంటి ని నవ్వు మొత్తం అంత నాకివ్వు
బంగారం తో చెయిస్తా జడ పువ్వూ
నిగ నిగ మెరిసే ని తనువు సొగసరి కానుక నాకివ్వూ
పువ్వులతోనే పూజిస్తా అణువణువు
అరే! శీతాకాలం మంచులొనే వళ్ళంటుందే జివ్వు
ఎనడాకాలం ముంజల్లే ఓ తియ్యని ముద్దువ్వు
అరే! వానాకాలం వరదల్లే ముంచేస్తుందే లొవె
అరే కాలలాన్ని కరిగేలా ని కౌగిలి వరమివ్వు
I LOVE U ఓ శ్రావణి నా కొసం నువ్వు పుట్టావని
I LOVE U ఓ శ్రావణి నా తోనే నువ్వు ఉంటావని

స్వర్గంలోనే పెళ్ళిళ్ళూ అవుతాయంటూ పెద్దొళ్ళూ
చెప్పినా మాటే వినివుంటే ని చెవ్వూ
ముగ్గులు పెట్టే వాకిళ్ళూ ముంగిట వేసి పందిళ్ళూ
అందరికింక శుభలేఖలనే పంచివ్వూ
రేపంటు మరి మాపంటు ఇక పెట్టోద్దే గడువూ
నూరేళ్ళూ నిను పరిపాలించే పదవే రాసివ్వూ
మొత్తం నీపై పెట్టేసానే నా ఆశల బరువూ
గట్టే నన్ను ఎక్కిస్తానని హామి నాకిఉవూ

ఆకాశం తన రెక్కలతొ నన్ను కప్పుతు ఉంటె

ఆకాశం తన రెక్కలతొ నన్ను కప్పుతు ఉంటె
భూలోకం నన్ను నిద్దురపుచ్చలి
జాబిల్లి తన ఈ వెన్నెలతో నను నిద్దుర లేపి
రేయంత తెగ అల్లరి చెయ్యాలి
యేవేవొ కొన్ని కలలు ఉన్నయి అవి రేపో మాపో నిజమవ్వాలి
గుండెల్లో కొన్ని ఊహలు ఉన్నాయి అవి లోకం లోన చీకటినంత తరిమెయ్యాలి

అరారొ అని ఈ గాలి నాకే జోలలు పాడాలి
యెలేలొ అని గోదారి నాతొ ఊసులు ఆడలి
ఇంధ్ర ధనసుని ఊయల గ నేను మలచాలి
తారలన్ని నాకు హారము కావలి
మబ్బు నుండి జరు జల్లులలో నేను తడవాలి
చందమామ నాకు చందనమవ్వాలి
రంగులతో కల్లాపె చల్లాలి ఆ రంగుల నుండి లాలించె
ఒక రాగం పుట్టాలి

నా వాడు ఎక్కడున్న సరె రారాజల్లె నను చేరుకోవాలి
నా తోడంటు యెన్నడైన సరె పసి పాప్పల్లె నను చూసుకోవాలి
అమ్మలోన ఉన కమ్మదనం వెన్నలోన కలిపి
నాకు ముద్దు ముద్దు గోరు ముద్దలు పెట్టాలి
ప్రేమ లోన ఉన్న తీయదనం ప్రేమతోటి తెలిపి
చిన తప్పు చేస్తె నన్ను తీయగ తిట్టాలి
యేనాడు నా నీడై ఉండాలి
ఆ నీడను చూసి ఊటములన్ని పారిపోవాలి

అ అంటే అమలాపురం ఆ అంటే ఆహాపురం

అ అంటే అమలాపురం
ఆ అంటే ఆహాపురం
ఇ అంటే ఇచ్చాపురం
ఈల కొట్టి లాగుతారు ఆంధ్రా జనం

అ అంటే అమలాపురం
ఆ అంటే ఆహాపురం
ఇ అంటే ఇచ్చాపురం
ఈల కొట్టి లాగుతారు ఆంధ్రా జనం
ఉ అంటె ఉంగపురం
ఊ అంటే ఊగే జనం
ఎ అంటే ఎత్తు పల్లం
గలం ఏస్తే వాలుతారు కుర్ర కులం
పాలకొల్లు చెరినప్పుడే పిల్లడో పైట జారుడు ఎక్కువాయరో
యానాము చెరినా ఈనాము మారున friendship పిడేలు ఆగునా హై
ఓరి వయ్యారి కయ్యాలి దేవుడో ఓరకంటి చూపుతోటి సంపుతుంటడు
ఓరి వయ్యారి కయ్యాలి దేవుడో గాలి తోటి గాలం ఏసి లాగుతుంటడు

హేయ్ గాజువాక చేరినక మోజు పడ్డ కుర్ర మూక
నన్ను అడ్డకాగి చంపినారురో
కూరలేని చీరకట్టు జారిపోయే గుట్టుమట్టు
చూస్తే రొంపి లోకి దింపకుంటరా ఆ
రాజనిమ్మా పండునప్పుడే ఎప్పుడో రాజమండ్రి రాజుకుందిరో
చిత్రాంగి మేడలో చీకట్లో వాడలో చీరంచు తాకి చూడరో

హేయ్ అల్లువారి పిల్లగాడ అల్లుకోర సందెకాడ సొంత మేనమామా వాటం అందుకో
రేనిగుంట రాణి మంట
బిట్రగుట్ట దేవి మంట
నువ్వు సిగ్నల్ ఇచ్చి రైలు నాపుకో
ఒంటి లోన సెట్టు పుట్టెరో చిన్నడో
ఒంటి పూస తేలు కుట్టెరో
నేనాడధన్ని రో ఆడింది ఆటరో అమ్మోర బాజిపేటరో

తెల్ల చీర కళ్ళ కాటుక ఎర్రబోట్టు

తెల్ల చీర కళ్ళ కాటుక ఎర్రబోట్టు
తెల్ల చీర కళ్ళ కాటుక ఎర్రబోట్టు
పెట్టుకొని వచ్చింది క్రిష్ణమ్మా
ఏదో కబురు పట్టుకోచ్చింది క్రిష్ణమ్మా
ఆ కబురేమిటమ్మా ఈ పరుగెందుకమ్మా
ఆ కబురేమిటమ్మా ఈ పరుగెందుకమ్మా
మల్లె పూలు పట్టు చీర ఎర్రగాజులు
మల్లె పూలు పట్టు చీర ఎర్రగాజులు
పట్టుకోని వచ్చాడు కిష్టప్పా
మంచి గుబులు మీదున్నాడు కిష్టప్పా
ఆ గుబులేమిటయ్య ఈ ఉరుకేమిటయ్య
ఆ గుబులేమిటయ్య ఈ ఉరుకేమిటయ్య

జాంపండు చూస్తే కోరకబుద్ది
లేత బుగ్గ చూస్తే నిమరబుద్ధి
జాంపండు చూస్తే కోరకబుద్ది
లేత బుగ్గ చూస్తే నిమరబుద్ధి
జాబిల్లిని చూస్తుంటే చూడబుద్ది
ఈ పిల్లను చూస్తుంటే ఆడబుద్ది
ఎందుకీ పాడబుద్ది అందుకే తన్నబుద్ది
బుద్దిమంచిదే పిల్ల వయసు చెడ్డది
వయసు ముదిరితే పిల్ల పెళ్ళి చెడ్డది
బుద్దిమంచిదే పిల్ల వయసు చెడ్డది
వయసు ముదిరితే పిల్ల పెళ్ళి చెడ్డది

మల్లె

ఆకాశం చూస్తే మబ్బులెయ్య
పక్కనున్న దీన్ని చూస్తే చిందులెయ్య హోయ్..హోయ్
ఆకాశం చూస్తే మబ్బులెయ్య
హోయ్ పక్కనున్న దీన్ని చూస్తే చిందులెయ్య హోయ్..హోయ్
నీ మాటలన్ని వింటుంటే సిగ్గులెయ్య
సిగ్గులన్ని కైపెక్కి మొగ్గలెయ్య
ఎందుకీ గోడవలయ్యా పిచ్చి మనసు రామయ్య
మనసు పిచ్చిదేపిల్ల ప్రేమ గుడ్డిది
ప్రేమ ముదిరితే పిల్ల పిచ్చి పడతది
మనసు పిచ్చిదేపిల్ల ప్రేమ గుడ్డిది
ప్రేమ ముదిరితే పిల్ల పిచ్చి పడతది

తెల్ల

సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మ

సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మ
నా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే సిరిమల్లె పువ్వా

తెల్లరబోతుంటే నా కల్లోకి వస్తాడే
కళ్ళర చూదామంటే నా కళ్ళు మూస్తాడే
ఆ అందగాడు నా ఈడు జోడు ఏడే
ఈ సందెకాడ నా సందమావ రాడే
చుక్కల్లారా దిక్కులుదాటి వాడెన్నాళ్ళకొస్తాడో

సిరిమల్లె

కొండల్లొ కోనల్లో కోయన్న వాకాయిలా
ఈ పూల వానల్లో ఝుమ్మన్న వో తుమ్మెదా
వయసంతా వలపై మనసే మైమరుపై ఊగేనే
పగలంతా దిగులు రేయంతా వగలు రేగేనే
చుక్కల్లార దిక్కులు దాటి వాడెన్నళ్ళకొస్తాడో

సిరిమల్లె

పుట్టింటోళ్ళు తరిమేసారు చు చు చు చు

పుట్టింటోళ్ళు తరిమేసారు చు చు చు చు
కట్టుకున్నోడు వదిలేసాడు చు చు చు చు
అయ్యో పుట్టింటోళ్ళు తరిమేసారు కట్టుకున్నోడు వదిలేసాడు
పట్టుమని పదారేళ్ళురా నా సామి కట్టుకుంటే మూడే ముళ్ళురా
అయ్యోపాపం పాపయమ్మ టింగురంగా బంగారమ్మ
అయ్యోపాపం పాపయమ్మ టింగురంగా బంగారమ్మ
పట్టు చూస్తే పాతికేళ్ళులే ఓ రాణి కట్టు కధలు చెప్పమాకులే
పట్టు చూస్తే పాతికేళ్ళులే ఓ రాణి కట్టు కధలు చెప్పమాకులే
పుట్టింటోళ్ళు తరిమేసారు అయ్యోపాపం పాపయమ్మ
కట్టుకున్నోడు వదిలేసాడు టింగురంగా బంగారమ్మ

హా గడపదాటిననాడె కడప చేరాను
తలకపోసిన్నాడే తలుపు తీసాను
వలపులన్ని కలిపి వంట చేసుంచాను
ఇంటి కొస్తే సామి వడ్డించుకుంటాను వడ్డించుకుంటాను
అమ్మతోడు ఆదివారం నాడు అన్నమైనా అంటుకోను నేను
ఓయబ్బో అమ్మతోడు ఆదివారం నాడు అన్నమైనా అంటుకోను నేను
అమ్మమ్మతోడు అర్ధరాతిరి ముద్దుకైనా ముట్టుకోను
అమ్మమ్మతోడు అర్ధరాతిరి ముద్దుకైనా ముట్టుకోను ముద్దుకైనా ముట్టుకోను
పుట్టింటోళ్ళు తరిమేసారు అయ్యోపాపం పాపయమ్మ
కట్టుకున్నోడు వదిలేసాడు టింగురంగా బంగారమ్మ

గజ్జెలున్నన్నాళ్ళు ఘల్లుమంటుంటాను
రంగమున్నన్నాళ్ళు రంగేసుంకుంటాను
తోడు దొరికిన్నాడు గూడు కట్టుకుంటాను
నీ మీద ఒట్టు నువ్వే అ..నువ్వే మొగుడనుకుంటాను
నువ్వే మొగుడనుకుంటాను
అమ్మతల్లి ఆషాఢమాసం అందులోను ముందుంది మూఢం
అహహ అమ్మతల్లి ఆషాఢమాసం అందులోను ముందుంది మూఢం
అమ్మబాబోయ్ కాలేను నీతోడు నన్నిడిచిపెట్టమ్మ నాంచారమ్మ
అమ్మబాబోయ్ కాలేను నీతోడు నన్నిడిచిపెట్టమ్మ నాంచారమ్మ
నన్నిడిచిపెట్టమ్మ నాంచారమ్మ

పంట చేలో పాలకంకి నవ్విందీ పల్లకీలో పిల్ల ఎంకి నవ్విందీ

పంట చేలో పాలకంకి నవ్విందీ పల్లకీలో పిల్ల ఎంకి నవ్విందీ
పూత రెల్లు చేలు దాటే ఎన్నెల్లా లేత పచ్చ కోనసీమ ఎండల్లా
అమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి పువ్వులాగ అమ్మాడి నవ్వవే
అమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి పువ్వులాగ అమ్మాడి నవ్వవే
పంట చేలో పాలకంకి నవ్విందీ పల్లకీలో పిల్ల ఎంకి నవ్విందీ

శివ గంగ తిరణాళ్ళలో నెలవంక సానాలు చెయ్యాలా
చిలకమ్మ పిడికల్లతో గొరవంక గుడి గంట కొట్టాలా
నువ్వు కంటి సైగ చెయ్యాలా ...నే కొండ పిండికొట్టాలా
మల్లి నవ్వే మల్లేపువ్వు కావాలా మల్లి నవ్వే మల్లేపువ్వు కావాలా
ఆ నవ్వుకే ఈ నాప చేను పండాలా

గోదారి పరవళ్ళలో మా పైరు బంగారు పండాలా
ఈ కుప్ప నూర్పిళ్ళకూ మా ఇళ్ళు వాకిళ్ళు నిండాలా
నీ మాట బాట కావాల నా పాట ఊరు దాటాల
మల్లి చూపే పొద్దు పొడుపై పోవాల
మల్లి చూపే పొద్దు పొడుపై పోవాల
ఆ పొద్దులో మా పల్లే నిద్దుర లేవాలా

పందొమ్మిది వందల యెనభై వరకు

పందొమ్మిది వందల యెనభై వరకు
ఇట్టాంటి ఒక పిల్ల నా కంట పడలేదు
పడినా నే వెంటపడలేదు ఓ బంగారక్కా చూపే శ్రుంగారక్కా
ఓ బంగారక్కా చూపే శ్రుంగారక్కా
పందొమ్మిది వందల యెనభై వరకు
ఇట్టాంటి కుర్రోడు నా కంట పడలేదు
పడినా నే వెంటపడలేదు ఓ అందాలయ్యా చూపే దండాలయ్యా
ఓ అందాలయ్యా చూపే దండాలయ్యా

ఆరేళ్ళ ముందు చూస్తే చిన్న పిల్ల పదహారేళ్ళ వయసునాడు కుర్ర పిల్ల
ఆరేళ్ళ ముందు చూస్తే చిన్న పిల్ల పదహారేళ్ళ వయసునాడు కుర్ర పిల్ల
ఏడు పెరుగుతుంటే ఈడు పెరుగుతుంది ఈడు పెరుగుతుంటే జోడు కుదురుతుంది
ప్రేమకు ఈడెందుకు పెళ్ళికి ప్రేమెందుకు
ప్రేమకు పెళ్ళి తోడు పెళ్ళికి ప్రేమ తోడు
అమ్మ తోడు అయ్యతోడు నీకు నాకు ఈడు జోడు
హోయ్..హోయ్..

మొదటిసారి చూసినపుడు అగ్గి రాముడు మరి మూడేళ్ళ ముందు చూస్తే అడవి రాముడు
మొదటిసారి చూసినపుడు అగ్గి రాముడు మరి మూడేళ్ళ ముందు చూస్తే అడవి రాముడు
జోడు పెరుగుతుంటే వయసు తరుముతుంది వయసు తరుముతుంటే సోకు పెరుగుతుంది
మనసుకు సోకెందుకు వయసుకి మనసెందుకు
మనిషికి మనసు అందం మన్సుకి ప్రేమ బంధం
ఈ అంధం ఆ బంధం ఇద్దరి వివాహ బంధం
హోయ్..

ఒక ఉదయంలో నా హ్రుదయంలో

ఒక ఉదయంలో నా హ్రుదయంలో
ఒక ఉదయంలో నా హ్రుదయంలో
విరిసిన మందారం మెరిసిన సింధూరం
విరిసిన మందారం మెరిసిన సింధూరం
కల్పన అది ఒక కల్పన అది నా కల్పన

ఒక

తార తారకి నడుమ ఆకాషం ఎందుకో
పాట పాటకి నడుమ ఆవేశము ఎందుకో
తార తారకి నడుమ ఆకాషం ఎందుకో
పాట పాటకి నడుమ ఆవేశము ఎందుకో
మనిషి మనిషికి మద్య మనసనేది ఎందుకో
మనసే గుడిగా మనిషికి ముడిగా మమత ఎందుకో మమత ఎందుకో
తెలియని ఆవేదనే ఆలాపనా
తెలుసుకున్న వేదనే కల్పనా

ఒక

దివ్వె దివ్వెలో వెలుగు నీ రూపం పొందితే
పువ్వు పువ్వునా మధువు నీ కోసం పొంగితే
దివ్వ దివ్వెలో వెలుగు నీ రూపం పొందితే
పువ్వు పువ్వునా మధువు నీ కోసం పొంగితే
కవి మనస్సులొ ఉషస్సులు కారు చీకటౌతుంటే
మిగిలిన కఢలో పగిలిన ఎదలో
ఈ కవితలెందుకో కవితలెందుకో
తెలియని ఆవేదనే ఆలాపనా
తెలుసుకున్న వేదనే కల్పనా

ఒక

ఓలమ్మీ తిక్క రేగిందా వొళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కిందా

ఓలమ్మీ తిక్క రేగిందా వొళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కిందా
ఓలమ్మీ తిక్క రేగిందా వొళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కిందా
తిక్కరేగి తిమ్మిరెక్కి పైరగాలి పైట తీసి
పందిరేసి చిందులేసిందా
ఓరబ్బీ తిక్కరేగిందా వొళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కిందా
ఓరబ్బీ తిక్కరేగిందా వొళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కిందా
తిక్కరేగి తిమ్మిరెక్కి పిల్ల చిచ్చురేపి
రెచ్చగొట్టిందా కొత్త పిచ్చి పట్టిందా

గాలికురక కన్నెపిల్ల కన్ను చెదిరిందా
మూరతక్కువ చీర నీకు నిలవనంటుందా
పక్కపలక ఉడుకు నీలో అలిసిపోయిందా
ముట్టుకుంటె ముద్దులయ్యె పట్టుకుంటె జారిపోయె
సిగ్గు వలపు మొగ్గలేసిందా

రంగు తేలి గిత్త పొగరు రంకె వేసిందా
గంగడోలు తాకితేనే కాలు చూపిందా
కోడె వయసు రొమ్ము విరిచి కొమ్ము విసిరిందా
పట్ట పగలే చుక్క పొడిచె పంటచేను
గట్టు మీద బంతిపూల పక్కవేసిందా

పక్కకొస్తే పడుచునెందుకు అలుసు చేస్తావు
చల్లకొచ్చి ముంత ఎందుకు దచుకుంటావు
వలపులోన కలుపు తీస్తే పదును చూస్తావు
ఆరుబయట అందమంత ఆరబోసి కస్సుమంటు
కన్నెమోజు కట్టు తప్పిందా

జాబిలితో చెప్పనా జాబిలితో చెప్పనా

జాబిలితో చెప్పనా
జాబిలితో చెప్పనా
జాము రాతిరి నిదురలోన నీవు చేసిన అల్లరి చెప్పనా రోజా
జాబిలితో చెప్పనా
జాబిలితో చెప్పనా
జాము రాతిరి కలలోన నీవు రేపిన అలజడి చెప్పనా రాజా

తుమ్మెదలంటని తేనెలకై తుంటరి పెదవికి దాహాలు
చుక్కలు చూడని చీకటిలో దిక్కులు కలవని విరహాలు
తుమ్మెదలంటని తేనెలకై తుంటరి పెదవికి దాహాలు
చుక్కలు చూడని చీకటిలో దిక్కులు కలవని విరహాలు
చూపులలో చలి చుర చురలూ ఆ చలి తీరని విర విరలూ
అన్ని ఆవిరి పెడుతుంటే నన్నే అల్లరి పెడుతున్నావని
చెప్పనా ఆ చెప్పనా ఆ చెప్పనా చెప్పనా

గొంతులు దాటిన గుండెలలో కోయిల పాడని గీతాలు
సూర్యుడు చూడని గంగలలో అలలై పొంగిన అందాలు
గొంతులు దాటిన గుండెలలో కోయిల పాడని గీతాలు
సూర్యుడు చూడని గంగలలో అలలై పొంగిన అందాలు
కౌగిట సాగని పున్నములూ వెన్నెల వీణల సరిగమలూ
పేరంటానికి రమ్మంటే పెళ్ళికి పెద్దవు నీవే లెమ్మని
చెప్పనా చెప్పనా ఆ చెప్పనా చెప్పనా

గుడివాడ ఎల్లాను గుంటూరు పొయ్యాను

గుడివాడ ఎల్లాను గుంటూరు పొయ్యాను
గుడివాడ ఎల్లాను గుంటూరు పొయ్యాను
ఏలూరు నెల్లూరు ఎన్నెన్నో చూసాను
ఏడ చూసినా ఎంత చేసినా ఏదో కావాలంటారు
సచ్చినోళ్ళు ఆటకు వచ్చినోళ్ళు
అబ్బబ్బబ్బ సచ్చినోళ్ళు ఆటకు వచ్చినోళ్ళు

కమ్మని పాట చక్కని ఆట కావాలంటారు కొందరు బుద్దిగ ఉంటారు
కసి కసిగా హా కొందరు నన్ను పాడమంటారు పచ్చిగ ఆడమంటారు
నచ్చారంటె జై కొడతారు నచ్చకపోతే చీ కొడతారు
పిచ్చి పిచ్చిగా పైపడతారు దుమ్ము కాస్తా దులిపేస్తారు
పోకిరోళ్ళు యమ పోజుగాళ్ళు
ఓ యబ్బో పోకిరోళ్ళు యమ పోజుగాళ్ళు
గుడివాడ ఎల్లాను గుంటూరు పొయ్యాను
చిత్తూరు పుట్టూరు ఎన్నెన్నో చూసాను

బందరులోనా అందరిలోనా రంభవి అన్నాడు ఒకడు రావే అన్నాడు
వైజాకు బాబు చేసాడు డాబు రేటెంతన్నాడు ఆటకు రేటెంతన్నాడు
కాకినాడలో గల్లంతాయె తిరపతి లోనా పరపతి పోయే
అన్రై మెప్పు పొందాలంటె దేవుడైకైన తరం కాదు
ఆ యముడికైనా తరం కాదు
గట్టివాళ్ళు ఆటకు వచ్చినోళ్ళు
అమ్మమ్మో గట్టివాళ్ళు ఆటకు వచ్చినోళ్ళు
గుడివాడ ఎల్లాను గుంటూరు పొయ్యాను
ఒంగోలు వరంగల్లు ఎన్నెన్నో చూసాను

ఆకు చాటు పిందె తడిసే కోక మాటు పిల్ల తడిసే

ఆకు చాటు పిందె తడిసే కోక మాటు పిల్ల తడిసే
ఆకు చాటు పిందె తడిసే కోక మాటు పిల్ల తడిసే
ఆకాశగంగొచ్చింది అందాలు ముంచెత్తింది
గోదారి పొంగొచ్చిందీ కొంగుల్ని ముడిపెత్తింది
గూడు చాటు గువ్వ తడిసే గుండె మాటు గుట్టు తడిసే
గూడు చాటు గువ్వ తడిసే గుండె మాటు గుట్టు తడిసే
ఆకాశగంగొచ్చింది అందాలు ముంచెత్తింది
గోదారి పొంగొచ్చింది కొంగుల్ని ముడిపెత్తింది

ముద్దిచ్చి ఓ చినుకు ముత్యమై పోతుంటే
అహ అహ అహాహ
చిగురాకు పాదాల సిరిమువ్వలవుతుంటే
అహ అహ అహ అహ
ఓ చినుకు నిను తాకి తడి ఆరి పోతుంటే
ఓ చినుకు నిను తాకి తడి ఆరి పోతుంటే
ఓ చినుకు నీ మెడలో నగ లాగ నవుతుంటే
నీ మాట విని మబ్బు మెరిసి అహ జడివానలే కురిసి కురిసి
వళ్ళు తడిసి వెల్లి విరిసి వలపు సరిగంగ స్నానాలు చెయ్యాలి
అహ అహ ఆహ అహ అహ ఆహ

మైమరచి ఓ మెరుపు నిన్నల్లుకుంటుంటే
అహ అహ అహ అహ
ఎదలోన ఓ మెరుపు పొదరిల్లు కడుతుంటే
అహ అహ అహా అహ
ఓ మెరుపు నీ చూపై ఉరిమేసి రమ్మంటే
ఓ మెరుపు నీ నవ్వై నన్నే నమిలేస్తుంటే
అహ నీ పాట విని మెరుపులొచ్చి
అహ నీ విరుపులే ముడుపు లిచ్చి
చలిని పెంచి చెలిమి పంచి తనలో వెచ్చంగా తడి ఆర్చుకోవాలి
అహ అహ ఆహ అహ అహ ఆహ

కుశలమా నీకు కుశలమేనా

కుశలమా నీకు కుశలమేనా
మనసు నిలుపుకోలేకా మరి మరి అడిగానుఇ అంతే అంతే అంతే
కుశలమా నీకు కుశలమేనా
ఇన్నినాళ్ళు వదలలేకా ఎదో ఎదో వ్రాసాను అంతే అంతే అంతే

చిన్నతల్లి ఏమందీ
నాన్న ముద్దు కావాలంది
పాలు గారు చెక్కిలిపైన పాపాయికి ఒకటి
తేనెలూరు పెదవుల పైన దేవిగారికొకటి
ఒకటేనా ఒకటేనా
హహ ఎన్నైనా హాయ్ ఎన్నెన్నో
మనసు నిలుపుకోలేక మరి మరి
అడిగాను అంతే అంతే అంతే

పెరటిలోని పూల పానుపు
త్వర త్వరగా రమ్మంది
పొగడ నీడ పొదరిల్లు
దిగులు దిగులుగా ఉంది
ఎన్ని కబురులొచ్చేనో ఎన్ని కమ్మలంపేనో
పూలగాలి రెక్కల పైన నీలి మబ్బు పాయలపైనా
అందేనా ఒకటైనా
అందెనులే తొందర తెలిసెనులే

నిలువవే వాలు కనులదానా - వయ్యారి హంస నడకదానా

నిలువవే వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీ నడకలో హోయలున్నదె జాణ
నువ్వు కులుకుతు ఘలఘల నడుస్తువుంటే
నిలువదె నా మనసు..ఓ లలనా..అదినీకే తెలుసు

నిలువవే

ఎవరని యెంచుకోనినావో పరుడని భ్రాంతి పడినావో
ఎవరని యెంచుకోనినావో పరుడని భ్రాంతి పడినావో సిగ్గుపడి తోలగేవో
విరహగ్నిలో నన్ను త్రోసి పోయేవో
నువ్వు కులుకుతు ఘలఘల నడుస్తువుంటే
నిలువదె నా మనసు..ఓ లలనా..అదినీకే తెలుసు

నిలువవే

ఒకసారి నన్నుచూడరాదా చెంతచేర సమయం ఇదికాద
ఒకసారి నన్నుచూడరాదా సమయం ఇదికాద చాలునీ మరియాద
వగలాడినే నీ వాడనేకాద
నువ్వు కులుకుతు ఘలఘల నడుస్తువుంటే
నిలువదె నా మనసు..ఓ లలనా..అదినీకే తెలుసు

నిలువవే

మగడంటే మోజులేనిదానా మనసుంటే నీకు నేను లేనా
మగడంటే మోజులేనిదానా నీకు నేను లేనా కోపమా నా పైనా
నీ నోటిమాటకు నోచుకోలేనా

నిలువవే
ఓ లలన..ఓ చెలియా..ఓ మగువా..అది నీకే తెలుసు

జో లాలి జో లాలి లాలి నా చిట్టి తల్లి లాలి నను గన్న తల్లి

జో లాలి జో లాలి లాలి నా చిట్టి తల్లి లాలి నను గన్న తల్లి
లాలి బంగారు తల్లి లాలి నా కల్పవల్లి

జో లాలి

చిరు నవ్వు కిరణాలు చిందించు మోము
కన్నీరు మున్నీరుగా చూడలేను
చిరు నవ్వు కిరణాలు చిందించు మోము
కన్నీరు మున్నీరుగా చూడలేను
నిను గన్న నీ తల్లి కనుమూసె గాని
నిను గన్న నీ తల్లి కనుమూసె గాని
నిను వీడి క్షణమైన నేనుండ గలనా
నిను వీడి క్షణమైన నేనుండ గలనా

జో లాలి

రతనాల భవనాల నిన్నుంచలేను
ముత్యాల ఉయ్యాలలూగించలేను
రతనాల భవనాల నిన్నుంచలేను
ముత్యాల ఉయ్యాలలూగించలేను
కనుపాపల నిన్ను కాపాడు కోనా
కనుపాపల నిన్ను కాపాడు కోనా
నిరుపేద ఒడిలోన నిను దాచుకోనా
నిరుపేద ఒడిలోన నిను దాచుకోనా

జో లాలి

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు అన్నింట్లో అందాలు

ఎన్నెన్నో వర్ణాలు అన్నింట్లో అందాలు
ఒకటైతే మిగిలేది తెలుపేనండి
నలుపేమో నాకిష్టం మీ మనసు మీ ఇష్టం
నా కోసం మీ ఇష్టం వదలొద్దండి
మీ మది తొందర చేసే బాటను వీడక మీరు సాగిపొండికా
ఇదే ఇదే నా మాటగా పదే పదే నా పాటగా

నేనంటు ప్రత్యేకం నాదంటు ఓ లోకం
పడలేను ఏ జోక్యం అంతేనండి
బాగుంది మీ Taste నాకెంతో నచ్చేట్టు
మనసెంతో మెచ్చేట్టు మీ మీదొట్టు
అందుకే నే దిగి వచ్చా
వంచని నా తల వంచా స్నేహ భావమా
కలా నిజం నీ కొసమే అనుక్షణం ఉల్లాసమే

ఏనాటికి మనమొకటే నని - ఏ చీకటి ఇటు రాలేదని

ఏనాటికి మనమొకటే నని
ఏ చీకటి ఇటు రాలేదని
పొరపాటుగ అనుకున్నా మని
తెలిసిందిలే కల గన్నా మని
కన్నీరు జోరైయింది
ఆ నీరు యేరైంది
నువు లేక సంతోషమా
వాకిట్లో వాసంతాలు
ఆ నాటి సాయంత్రాలు నువు లేక శూన్యం సుమా
నాతోనే నువు ఉంటానని
ఆ రోజే నువు అన్నవని
ఎలా నేను మరిచేది ఓ నేస్తమా

నీ కోసమే మిగిలున్నానిల
నువు రాక నేనింక ఎనాళ్ళిల
నా గుండెలో నీ ఆలోచన
నా కంటి పాపలో ఆవేదన
ఇది మౌన రాగల సంకీర్తన
ఇలా చూడు ఏ వైపు అడుగేసినా
నీలోనే సగమునానని
నీ కోసం మిగీలునానని
ఏలా నీకు తెలిపేది ఓ నేస్తమా

మరుపన్నది ఇటు రాదే ఎలా
నా మనసుకేమైంది లోలోపల
వలపన్నది చెలరేగే అలా
ఎదలోన దాగుండిపోతే ఎలా
జడివానల వచ్చి తడిపేయవ్వ
ప్రియ అంటూ ప్రేమర పిలిచెయవ్వ
నీ వైపే యెద లాగిందని
నీ చూపె అది కోరిందని
చెలి నీకు తెలిసాక చెలగటమ

వెన్నెల్లొ హాయి హాయి మల్లెల్లొ హాయి హాయి

హాయి హాయి హాయి హాయి
వెన్నెల్లొ హాయి హాయి మల్లెల్లొ హాయి హాయి
వరాల జల్లే కురిసే
తప్పెట్లు హాయి హాయి త్రుంపెత్లు హాయి హాయి
ఇవ్వాళ మనసే మురిసే
may నెల్లో ఎండ హాయి august లో వాన హాయి
january లో మంచు హాయి హాయి రామ హాయి
హాయిగుంటె చాలు నండి వెయ్యి మాటలెందుకండి

కనుల ఎదుట కలల ఫలము నిలిచిన్నది తందానా సుధ చిందేనా
కనులు గనని వనిత ఎవరొ మనకు ఇక తెలిసేనా మది మురిసేనా
తనను ఇక ఎల్లగైన కళ్ళారానే చూడాలి
పగలు మరి కల్లోనైన ఎల్లోరాతొ ఆడాలి
మధుర లలన మదన కొలన కమల వదన అమల సదన
వదలతరమ మదికివశమా చిలిపితనమా
చిత్రమైన బంధమాయె అంతలోన అంతులేని చింతన అంతమంటు వున్నదేనా

గదిని సగము పంచుకుంది ఎవరు అనుకోవాలి ఏం కావాలి
మదిని బరువు పెంచుకుంటు ఎవరికెం చెప్పాలి ఏం చెయ్యాలి
అసలు తను ఎల్లా వుందొ ఎంచేస్తుందో ఏమొలే
special మనిషయినా కూడా మనకేముంది మామూలే
కళలు తెలుసా ప్రేమ బహుశ కవిత మనిషా కలల హంస
మనసు కుంచెం తెలుసుకుంది కలిసిపొయే మనిషి లాగ
మంచి పద్దతంటు వుంది మదిని లాగుతున్నది ఎంత ఎంత వింతగున్నది

స్వరాల వీణ ఈ వేలలోన నీకేమైయిందే ఆకశమా

స్వరాల వీణ ఈ వేలలోన నీకేమైయిందే ఆకశమా
స్వరాల వీణ ఈ వేలలోన నీకేమైయిందే ఆకశమా
ఎండలో ఇలా పూల వాన లా
మెరుపు కూడ మల్లె తీగలా
నేలపై ఇల నా అడుగు నిలవద
లొకమంత కొత్త చోటు లా
నువ్వు తప్ప కళ్ళ ముందు లేరు యెవరు నమ్మవ

రేయ్యి చీర కప్పుకున్న చందమామని
నిన్ను చూసి ఒక్కసారి పలకరించి వెళ్ళనీ
తారలన్ని అల్లుకున మెఘమాలని
వాలు కళ్ళ సాగరాన కాటుకల్లె మారని
వాలె పొద్దులా జారె నీ జడ నడుము పై నాట్యమె ఆడితే
విరిసె పువ్వుల కురిసె మంచుల
నువ్వల చల్లగ నవ్వితె
నేను చూడలెను చూసక ఆగలేను
ఎన్నాళ్ళు నిన్ను ఒదిలి ఉండను

మూసి ఉన్న రెప్పలలో కలల వనములా
నిదుర రాని వేలలోన కలవరింతల ఇలా
ఊపిరంత ఊహలతొ నిండిపోయినా
గుండె లోన నిన్ను ఇంక దాచి ఉంచడం ఎలా
నేనె నేనుగ లేనె లేనుగ
నాకే వింతగ ఉందిగ
నీల ఎవరు నన్నె ఎపుడు కమ్ముకోలేదులే ఇంతలా
రెయ్యి నిద్దుర రాదు
పగలంత కునుకు లేదు
ఆసలేమైందో నాకే తెలియదు

రామ రామ రామా నీలి మేఘశ్యామ

రామ రామ రామా నీలి మేఘశ్యామ
రామ రామ రామా నీలి మేఘశ్యామ
రావ రఘుకుల సోమా
బధ్రాచల శ్రీరామ
మా మనసు విరబూసే
ప్రతి సుమగానం నీకేలే
కరుణించి కురిపించే

నీ ప్రతి దీవెన మాకేలే
నిరతం పూజించే మాతో దాగుడు మూతలు నీకేల
రెప్పలు మూయక కొలిచం కన్నుల యెదుటకు రావేల
రామ రామ
రామ రామ రామా నీలి మేఘశ్యామ
రామ రఘుకుల సోమా బధ్రాచల శ్రీరామ

పొగడమాకు అతిగ చేసెయ్యమాకు పొగడపూల లతగా

పొగడమాకు అతిగ చేసెయ్యమాకు పొగడపూల లతగా
రాసినావు చాలా ఆ రాతలంత నేను ఎదిగిపోల
నువ్వనే వచ్చింది నా నొట చనువుగ
పిలుపులో తడబాటు ఆ మాట పలుకగ
తెలుసుకుంటి పొరపాటు

నువ్వు అంటు పిలుపు నాకెంతొ నువ్వు దగ్గరైన తలపు
పరిచయాల మలుపు దాచేసుకున్న మాటలన్ని తెలుపు
చిగురులే వేసేను ఈ కొమ్మ హొయలుగ
పువ్వులై పూసేను ఈ జాబు చదవగ
ఊహలేవొ ఉదయించే

పిలిచిన పలకదు ప్రేమా - వలచిన దొరకదు ప్రేమా

పిలిచిన పలకదు ప్రేమా
వలచిన దొరకదు ప్రేమా
అందని వరమే ప్రేమా
మనసుకు తొలి కలవరమా
ప్రేమే మధురం ప్రేమే పదిలం
ఎమీ కాదు క్షణికం అన్ని తానే ప్రణయం
I love u love u రా I love u love u రా

వలపును చినుకుగ భావించా అది నా తప్పు కదా
వరదని తెలిసిన ఈ తరుణం యాతన తప్పదు గా
ఎన్నెళ్ళొ ఎదురీత ఎన్నాళ్ళీ యదకోతా
ప్రేమే ఆట కాదు గెలుపు ఓటమి లేదు
లాభం నష్టం చూడకు ప్రేమవదు
తప్పుంటె అది ప్రేమది కాదు
తప్పంతా ప్రేమించిన నాదే
ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ

మనసును తరిమిన చీకటులె చెలిమిగ మారేనా
ఇదివరకెరుగని ఈ బాధే కొలిమై పొయేనా
ఆపలి ఏదొలా చెబుతావా ప్రియురాలా
నీడై నీతొ పాటు సాగాలనుకొన్నానే
నేడే తెలిసెను నాకు ఓ చెలియ
నింగీ నేలా కలవవని నీడే మనిషిని తాకదని
ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ

ఆపిన ఆగదు ప్రేమా దాచిన దాగదు ప్రేమా
మనసును కలుపును ప్రేమా మహిమలు చూపును ప్రేమా
ప్రేమే గగనం ప్రేమే సహనం
ప్రేమే కాదా ఉదయం ప్రేమించాలి హ్రుదయం
I love u love u రా I love u love u రా

ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో try చేశా

ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో try చేశా
కాళిదాసు లాగ మారి కవితే రాసేశా
ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో try చేశా
దేవదాసు లాగ మారి గెడ్డం పెంచేశా
food లేకపోయినా bed లేకపోయినా
పగలు రాత్రి వెతికి వెతికి నీకే లైనేసా

రమ్ము లోనా కిక్కు లేదు hello మైనా
నీ lookse చూడబోతే మత్తులోకి దించేనా
sunlight వేళ నించి moonlight వెళ్ళే దాక
fulltime నా గుండెల్లో thoughtలన్ని నీవేగా
ఓ లలనా ఇది నీ జాలమా నీ వలన మనసే గాయమా
కుదురేమో లేదాయే నువు నమ్మవు గాని కలవరమాయ్
ఓ మగువా ... ఓ మగువా ... ఓ మగువా ||ఓ మగువా||

కో అంటే కోటి మంది అందగత్తెలున్నా గాని
నీ జంటే కొరుతుంటే దంచుతావే కారాన్ని
crazyగా ఉంటే చాలు ప్రేమ లోన పడతారండీ
true love చూపుతుంటే పెంచుతారు దూరాన్ని
ఓ మగువా నీకే న్యాయమా ఎదలో ప్రేమే శాపమా
మనసేమో బరువాయె ... నీ మాటలు లేక మోడైపోయే
మగువా ... ఓ మగువా... ఓ మగువా ||ఓ మగువా||

నువ్వుంటే చాలు నువ్వు నవ్వుతుంటే చాలు

నువ్వుంటే చాలు నువ్వు నవ్వుతుంటే చాలు
నువ్వుంటే చాలు నువ్వు నవ్వుతుంటే చాలు
ప్రేమ వుంటే చాలు నీ పేరు వింటే చాలు
మనసు కొమ్మ పై కోయిలమ్మ వై వచ్చి వాలితే చాలు చాలు చాలు

అవమానాలు ఎన్నెదురైన నువ్వుంటే చాలు
బహుమానాలు అక్కరలేదు నువ్వుంటే చాలు
కొండా కోన దాటొస్తాను నువ్వుంటే చాలు
మండుటెండలో నడిచొస్తాను నువ్వుంటే చాలు
నువ్వు నీడలాగా మారి నా తోడు వుంటే చాలు
నీ కౌగిలింతలో నేను మంచు లాగా కరిగిపొతే చాలు చాలు చాలు

ఎవ్వరినైన ఎదిరిస్తాను నువ్వుంటే చాలు
ఎక్కడికైన ఎగిరొస్తాను నువ్వుంటే చాలు
ఎన్నటికైన కరుణిస్తావ అవునంటే చాలు
ఈ క్షణమేనే మరణిస్తాను ఊ అంటే చాలు
చీరుగాలి లాగా మారి నను తాకుతుంటే చాలు
నీ లేత బుగ్గ పై నేను సిగ్గు లా మారి పొతే చాలు చాలు చాలు

నువ్వేనా నువ్వేనా నా ప్రేమ నువ్వేనా

నువ్వేనా నువ్వేనా నా ప్రేమ నువ్వేనా
నువ్వేనా నువ్వేనా నా పేరు నువ్వేనా
నువ్వేనా నువ్వేనా నా ప్రేమ నువ్వేనా
నువ్వేనా నువ్వేనా నా పేరు నువ్వేనా
నా ప్రతి కదలికలో నువ్వేనా
నా అణువణువులలో నువ్వేనా
నా ఇష్టం నువ్వేనా అదౄష్టం నువ్వేనా
నా ప్రతిది నువ్వేనా నా ప్రతిమలో నువ్వేనా

నే వెన్నెల్లో నిలబడి ఉన్న పొగమంచే నువ్వేనా
నా గుండెల్లో విహరించేది ప్రియా నువ్వే నువ్వేనా
నీ కన్నుల్లో ఆ వెన్నెలగా కనిపించేది నేనేనా
నీ గుండెల్లో వినిపించేటి ఎద సవ్వడి నేనేనా
నా క్షేమం నువ్వేనా
నా లక్ష్యం నువ్వేనా
నీ తలపుల నేనేనా నీ పిలుపుల నేనేనా
నా బంధం ఆనందం అది నువ్వే నువ్వేనా

ఏంచూస్తున్నా ఎటు వెళ్ళుతున్నా నా ఊహే నువ్వేనా
నిదురిస్తున్నా మెలకువగున్నా నా ఊసే నువ్వేనా
ఏంచేస్తున్నా ఏమంటున్నా నీ ధ్యానం నేనేనా
నీ శ్వాసల్లో నీ జ్యాసల్లో ఆ రూపం నేనేనా
చిరునవ్వులు నువ్వేనా చిరుకోపం నువ్వేనా
నీ మాటల్లో నేనేనా ఎద పాటల్లో నేనేనా
నా మౌనం నా ప్రాణం నాలో నువ్వేనా

నీలోని అందాలు చూసానులే తొలి మంచు తెరచాటులో

నీలోని అందాలు చూసానులే తొలి మంచు తెరచాటు లో
నాలోని భావలు తెలిసాయిలే తొలిప్రేమ తీరాలలో
నువ్వు లేని క్షణమే నాకేమొ యుగామే నీడల్లే నీవెంటే నేనుంటా
కలలన్ని నిజమై నీలోనే సగమై కడదాక విడిపోక నీతో ఉంటా
నిన్ను చూస్తూ నన్ను నేనే మరిచానంటా

నిన్నా మొన్నా లేని ఆత్రమా నిన్ను నన్ను కలిపే మంత్రమా
నీకు నాకు ఇంత దూరమా నేనే నువ్వయ్యావు చూడుమా
చినుకై నను తాకితే చిగురై పులకించదా
ఏదో అయ్యింది నాలో నువ్వేం చెసావో ఏమో
పెదవంచున చిరునవ్వు గా నిన్ను చేరేదేలా ?

కల్లలోకి నువ్వు చూడిలా నువ్వు తప్ప వేరే లేరు గా
రాతిరి వేళ నిదుర రాదుగా చూడకుంటే నిన్ను నేరుగా
నదిలా నువ్వు మారితే అలలా నిన్ను చేరనా
మైకం కమ్మింది నీలో దీపం కమ్మన్నది చూడు
నడువంపులో శ్రుతి చేయగా నిన్ను తాకేదేలా

నా ప్రాణం నా ప్రణయం నా లోకం అన్ని నువ్వె

నా ప్రాణం నా ప్రణయం నా లోకం అన్ని నువ్వె
నా మౌనం నా గానం నా గుణ్డెల సవ్వడి నువ్వె
నువ్వే ఆశా నువ్వే స్వాస
నువ్వు లేని ఈ నిమిషం యుగమైన అవదుగ

నాలొ ఉన్న నిన్ను మరిచె పొలేని నేను
తీరం లేని అలలా నిజమే కాలేని కలలా
నాలొ లేని నేను కలవాలంటునె నిన్ను
నీరే లేని నదిలా కన్నీరై ఉన్న మదిలా
వర్షం కొరి యండే చూసి మండే భూమిలా
ప్రేమే కోరి విరహం చూసి మిగిలా నేనిలా
వేరే దారి చూపె వేళ నిన్నే చేరుకొనా

నీ కౌగిళ్ళలోనే కాలం మాయమవని
నీ వేడి ఉపిరిలొ ఇక నన్నేఎ కరిగిపోని
నా ప్రతి అడుగులొను వెంటాడే ఙ్నాపకాలు
నువ్వే లేని నాడు చనిపొయే వరమే చాలు
వేళ్ళే దారి ముళ్ళే చల్లి నన్నే ఆపితె
నీళ్ళే మారి నిప్పై పొంగి నన్నే ముంచితే
గాలే జాలి చూపే వేళ పువ్వై చేరుకొనా

మోన మోన మోన మీన కనుల సోన

మోన మోన మోన మీన కనుల సోన
నీ పలుకేనా వీణ నీద దిగితల్ టోనా
సుకుమార మాటలతొ నీ వసమె నేనైతే
మహవీర చూపులతో నా తనువె నీదైతె
నా గుండెల్లొ మాటేదో త్వరగా నీ చెవి చేరలి
నువ్వాడే సరద ఆటేదో విన్నెర్ నేనే కావలి

హిమమే యెదో కురియాలి చెక్కిళ్ళు తడవాలి
నా కంటి కిరణాలే నిలువెల్ల తాకాలి
వనమేదో చెయ్యాలి చిరుగాలి వెయ్యాలి
వలపేంటో అడిగిందంటు కౌగిట్లో చేరాలి
చలి గిలి చేసెను మోన
తొలి ముద్దులకై రాన
చలి గిలి చేసెను మోన
తొలి ముద్దులకై రాన
జరిగేది ఏమైన జరగాలి కలలాగ
ఆనందం అంబరమై నను నేను మరవాల

జపమేదో చెయ్యాలి హౄదయాలు కలవాలి
గగనాన తారల తొడైఇ గలము విప్పి పాడలి
జతలన్ని మురియాలు ఒకటైన మన చూసి
కధ అల్లుకోవలి ఘన చరితై నిలవాలి
బ్రహమలె నిజమే ఆగున
బ్రతుకే నీవనుకోన
బ్రహమలె నిజమే ఆగున
బ్రతుకే నీవనుకోన
చింతేల ప్రియభామ
నీ చెంత నేలేన
కొంతైన ఓపిక ఉంటే
సొంతం నే కాలేన

మల్లె తీగరోయ్ మనసె లాగుతొందిరోయ్

మల్లె తీగరోయ్ మనసె లాగుతొందిరోయ్
పిట్ట నడుమురోయ్ పిల్లా చంపుతొందిరోయ్
హే నవ్వమాకురోయ్ కళలే రువ్వమాకురోయ్
నరము నరములో వేడే పెంచమాకురోయ్
అంతో ఇంతో నే ట్రై చేస్తా
ఎంతో ఇంతో రూటుకు తెస్తా
నాతో నాతో లేపుకుపోతా
lipstick పెదవే లాగేస్తొంది
అల్లుకోకురోయ్ అలలా గిల్లిపోకురోయ్
అగ్గిపుల్లవై నాలో భగ్గుమనకురోయ్

నడక చూడరోయ్ ఆ నైలు నదిరోయ్
తాకి చూడరోయ్ నాజూకు వెన్నెరోయ్
అమ్మతోడు ఆగలేనురోయ్
హే స్పీడు చూడరోయ్ ముంబాయి రైలురోయ్
చూపు చూడరోయ్ గుండెల్లో ముల్లురోయ్
హాతుకుంటే పట్టులే హోయ్
హోయ్ గుమ్మా గుమ్మా గుమ్మ సోకు నే ఆడేసుకుందునా ఆడసోకు
రెమ్మా రెమ్మా తుంచమాకు హే ఆటాదుకుందాం హోయ్
హే పాతికేళ్ళ పోరి వద్దకొస్తవా అడ్డుపెట్టకుండా ముద్దులిస్తవా
చీకటైనాక ఇంటికొస్తవా నిన్ను కౌగిట్లో కమ్మేసుకుంటా

తళుకు తళుకుల కిలాడి నువ్వురోయ్ చమకు చమకుల గులాబి నేనురోయ్
లిప్పు లిప్పు లింకు చెయ్యరోయ్
పాల బుగ్గలను పట్టేసుకుంటా ముద్దు కుంపటై పెట్టేసుకుంటా
బుగ్గ మస్తు red గుందిలే
మావా మావా లాగమాకు నన్ను మొత్తంగా ముగ్గులోకి దించమాకు
భామా భామా పాల గ్లాసు ఇక పంచేసుకుందాము హోయ్
కోర చూపు తోటి గిల్లమాకురా పంటి గాటు లేసి చంపమాకురా
నంగనాచి పిల్లా నాడి పట్టనా నీ సోకంతా కాజేసుకోనా
న నా న నా న…హే..హే

కన్నులు మూస్తే చాలు నువ్వే కల్లోకొస్తావు

కన్నులు మూస్తే చాలు నువ్వే కల్లోకొస్తావు
వెన్నెల రాతిరి తారక నువ్వై ఊరిస్తున్నావు
కన్నులు మూస్తే చాలు నువ్వే కల్లోకొస్తావు
వెన్నెల రాతిరి తారక నువ్వై ఊరిస్తున్నావు
ఏమంత్రమేసావో నన్నేమి చేసావో
ఇంకేమి చూడదు కన్ను క్షణమినా వీడదు నిన్ను
ఇంకేమి చూడదు కన్ను క్షణమినా వీడదు నిన్ను
నా పక్కన చేరి గుండెను చోరి ఎందుకు చేసావు

అల్లిబిల్లి గా కదలాడే ముంగురులు
గుండెలో వేయవా పచ్చని పందిరిలు
మెల్ల మెల్లగా కనిపించె తొందరలో
ఇంతలో వింతగా తీయని తిమ్మిరిలు
ఓ మైనా యేమైనా ఈ సంగతి బాగుందే
పగలైనా రేయైనా మరి నిద్దుర రాకుందే
ఓ నదిలా ప్రశాంతమా నువ్వె నా సొంతమా
దిగిరా విహంగమా యెగిరే పతంగమా
వరమా కలవరమా మది నిండిన సంబరమా

ఊపిరాగినా నీ ఊసులే చాలునుగా
వెన్నెలా వేకువా రెండు నువ్వేగా
ప్రాణమెందుకే నీ ధ్యానం ఉన్నదిగా
గుండెలో ఎప్పుడు చప్పుడు నీవేగా
మనసంతా పులకింతా పుడుతున్నది ఈ వేళా
చెలికంతా తనువంతా అవుతున్నది ఏదోలా
ఎగసే తరంగమా ఎదలో పతంగమా
చెలియా నమో నమా మనమే నిజం సుమా
వరమా కలవరమా మది నిండిన సంబరమా

చికిత చికిత తం చికి చికి చికితం

లలలల లలాలలల లలలల లలాలలల
లాలలల లలలాల లాలలల
చికిత చికిత తం చికి చికి చికితం
థకిట థకిట తం చికినక చికితం
చికిత చికిత తం చికి చికి చికితం
థకిట థకిట తం చికినక చికితం

కలలు కంటాను నేనీ వేళ పగలు రాత్రితొ ఒకటయ్యేల
కలిపి చూడాలి నింగి నేల ఇంద్రధనసు ఉయ్యాలయ్యెల
చలి పుట్టే ఎండల్లొన చెమటొచ్చె వానేదైనా
nine o' clock కూసే కొడి round the clock ఆడి పాడి
సరదాగా గడిపెద్దామ హూ

ప్రియురాలై ఈ నేల ఆకశం చూసే వేళ
కదిలొచ్చే ప్రతి చినుకు ఒ ముత్యం అయిపోలేదా
ప్రతి పూవ్వు చిరునవ్వై చెప్పాలి హెల్లొ
ఈ గాలి జొ లాలి పాడాలి ఇలలొ
కన్నీళ్ళే లేని ప్రపంచం తాగే నీళ్ళున్న సముద్రం
తెచ్చెఏదాం ఇప్పటికైనా హూ
కన్నీళ్ళే లేని ప్రపంచం తాగే నీళ్ళున్న సముద్రం
తెచ్చెఏదాం ఇప్పటికైనా హొ హొ

చెయ్యేత్తి పిలిచానా చుక్కల్లొ చంద్రుడు కూడా
పరిగెత్తి దిగివచ్చి నా జళ్ళొ పూవైపొడా
కొమ్మలనే కుర్చీలా వాడె కొయిల
వాసంతం విరిసింది కూ అనవే ఎలా
వదిలేద్దాం కొపం ద్వేషం నవ్వేగా నా సందేశం
పుట్టడమే విజయం కాదా హూ
వదిలేద్దాం కొపం ద్వేషం నవ్వేగా నా సందేశం
పుట్టడమే విజయం కాదా హూ

I am in Love I am in Love

I am in Love I am in Love I am in Love with u
కన్నులలో దాచిన కావ్యమే నువ్వు
కావేరి కదిలితె మేఘాలు ఉరిమితె మనసులో నువ్వే
ఆ నింగి కరిగితే ఈ నేల చేరిన చినుకువే నువ్వే
గుండెలో చిరు కలవరం
తొలిసారిగా నువ్వే
అర్పితం ఈ జీవితం
నిను చేరడం కొరకే

కోటి కలలను గుండెలోతులు దాచి ఉంచిన నేస్తమ
వెయ్యి అలలుగ నిన్ను చేరగ కదులుతున్న ప్రాణమ
వెన్నెల్లో గోదారి నువ్వేన వయ్యరి
నీ నీతి చుక్కై పోవాలి
నవ్వేటి సింగాలి
వెల్లొద్దు చెయ్య్జారి
నిను చేరి మురిసిపోవాలి
చిగురాకు నువ్వై
చిరుజల్లు నేనై
నిన్ను నేను చేరుకుంటె హాయి
నిన్ను నేను చేరుకుంటె హాయి

నీవు ఎదురుగ నిలచి ఉండగ
మాట దాటదు పెదవిని
నన్ను మ్రుదువుగ నువ్వు తాకగ మధువు శోకెను మనసుని
నీ చెంత చేరాలి
స్వర్గాన్నే చూడాలి
నే నీలో నిండిపోవాలి
నీ కంటి చూపుల్లో
నీ ప్రేమ వానలో
నిలువెల్ల నేనే తడవాలి
నాలోని ప్రేమ
ఏనాటికైన నీకె అంకితమవ్వని
నీకె అంకితమవ్వని

చిన్ని నవ్వు జల్లిపోవే ప్రియతమా

చిన్ని నవ్వు జల్లిపోవే ప్రియతమా
చందనాలు చిందిపోవే ప్రాణమా
బిందువై నను తాకిపోవే ప్రియతమా
సింధువై మది నిండిపోవే ప్రాణమా
హ్రుది వాణివై హ్రుదయానివై
ఈ హాయిలో కిరణానివై
నా కంటి పాపల్లో దీపాల వెలుగై
నా గుండె లోతుల్లో స్వప్నాల జడివై

నిను చూస్తు కూర్చుంటె ఓ సంబరం సంబరం సంబరం
నా చెంతే ఉన్నట్టు ఆ అంబరం అంబరం అంబరం
నీ రూపు కలలెన్నో వెదజల్లి పోయిందీ
ఎద ఏంటి మేఘంలా ఎగిరెళ్ళి పోతోందీ
సఖి నువ్వే నాలోని అలజడికే ఆకారం
నువు కాదా లోలోనే తొలి ప్రేమకు శ్రీకారం
నాలోని భావాలు ఇక తెలిపేదేలా

ప్రతిరోజు నిదురల్లో ఓ కలవరం కలవరం కలవరం
కెరటాలై పొంగింది మది సాగరం సాగరం సాగరం
మనసేమొ చిత్రంగా నిన్నేలే అడిగిందీ
ఎద ఏమో ఆత్రంగా నీకోసం వెతికిందీ
అణువణువుని జత చేసి నిర్మించా గోపురమే
నువు చిందే చిరునవ్వే నా పాలిట ప్రియ వరమే
నాలోని భావాలు ఇక తెలిపేదేలా

18 November 2007

సీతమ్మ అందాలు రామయ్య గోత్రాలు

సీతమ్మ అందాలు రామయ్య గోత్రాలు
రఘురామయ్య వైనాలు సీతమ్మ సూత్రాలు
సీతమ్మ అందాలు రామయ్య గోత్రాలు
రఘురామయ్య వైనాలు సీతమ్మ సూత్రాలు
ఏకమవ్వాలంటే ఎన్ని ఆత్రాలో
ఏకమవ్వాలంటే ఎన్ని ఆత్రాలో
ఏకమై నాచోటా వేద మంత్రాలు
ఏకమై నాచోటా వేద మంత్రాలు

సీతమ్మ

హరివిల్లు మాయింటి ఆకాశ బంతి
సిరులున్న ఆ చేయ్యి శ్రీవారి చేయ్యి
హరివిల్లు మాయింటి ఆకాశ బంతి
ఒంపులెన్నో పోయి రంప మేయంగా
చినుకు చినుకు గారాలే చిత్రవరణాలు
సొంపులన్ని గుండె గంఫకెత్తంగా
సిగ్గులలోనే పుట్టెనమ్మ చిలక తాపాలు
తళుకులై రాలేను తరుణి అందాలు
తళుకులై రాలేను తరుణి అందాలు
ఒక్కలై మెరిసేను ఒనుకు ముత్యాలు

సీతమ్మ

బస్సెక్కి వస్తావో బండెక్కి వస్తావో

పోయ్ పోయ్ పొపొ పోయ్
పోయ్ పోయ్ పోయ్ పోయ్ పోయ్ పోయ్ పోయ్
హేయ్ హేయ్ హేయ్ హేయ్ హేయ్...
బస్సెక్కి వస్తావో బండెక్కి వస్తావో కారెక్కి వస్తావో లారెక్కి వస్తావో
బస్సెక్కి వస్తావో బండెక్కి వస్తావో కారెక్కి వస్తావో లారియెక్కోస్తావో
యేదైనా ఎక్కేసి రా నా ఎదలోన పక్కేస్తా రా
యేదైనా ఎక్కేసి రా నా ఎదలోన పక్కేస్తా రా
రాముడై వస్తాను భీముడై వస్తాను కాముడై వస్తాను క్రిష్ణుడై వస్తాను
రాముడై వస్తాను భీముడై వస్తాను కాముడై వస్తాను క్రిష్ణుడై వస్తాను
యే వేషంలో వచ్చినా నీ ఆవేశం తగ్గించనా
యే వేషంలో వచ్చినా నీ ఆవేశం తగ్గించనా..హోయ్

హేలా హేలా హేలా హేలా
హేహేలా హేలా హేహేలా హేలా హేహేలా
మావా అంటె మాపటికి మనసిస్తాలే
మావ మావ మావ...
బావా అంటే బ్రహ్మాండం చూపిస్తాలే
బావా...
పోరి అంటే పొద్దంతా ప్రేమిస్తాలే
హేయ్ పోరి...
రాణి అంటే రాత్రికి నిన్ను రానిస్తాలే
ఎవోయ్ అంటే ఏమే అంటు ఏమేమో చేస్తాలే
సతి అంటే పతి అంటు ప్రతిది అందిస్తాలే
ఎట్టాగైనా నను ఎట్టాగైనా
ఎట్టాగైనా పిలిచేసుకో
నా పట్టు తేనె పిండేసుకో
A.P.S.R.T.C బస్సెక్కి వస్తాను..

కన్నే కొడితే మెరుపల్లె ముందుంటాలే
ఈలే వేస్తే గాలల్లే అల్లేస్తాలే
నవ్వే నవ్వితే నడిచొచ్చి నడుమిస్తాలే
చెయ్యే ఊపితే చిలకలనే చుట్టిస్తాలే
పైటే దువ్వి బైటే పడితే పై పైకే వస్తాలే
కాలే దువ్వి కబురే పెడితే పరువపు పరుపేస్తాలే
ఎలాగైనా ఇక ఎలాగైనా

తెలుగు పదానికి జన్మదినం

ఓం..ఓం
తెలుగు పదానికి జన్మదినం
ఇది జాన పదానికి జ్ఞానపదం
ఏడు స్వరాలే ఏడు కొండలై వెలసిన కలియుగ విష్ణు పదం
అన్నమయ్య జననం
ఇది అన్నమయ్య జననం
ఇది అన్నమయ్య జననం

అరిషడ్వర్గము తెగనరికే హరిఖడ్గమ్మిది నందకము
బ్రహ్మలోకమున బ్రహ్మభారతి నాదాశిస్సులు పొందినదై
శివలోకమ్మున చిద్విలాసమున డమరుధ్వనిలో గమకితమై
దివ్యసభలలో నవ్యలాస్యముల పూబంతుల చేబంతిగ ఎగసి
నీరద మండల నారద తుంబుర మహతి గానవు మహిమలు తెలిసి
సితహిమ కందర యతిరాట్సభలో తపహ ఫలమ్ముగ తళుకుమని
తల్లి తనముకై తల్లడిల్లు ఆ లక్క మాంబ గర్భలయమ్ములో
ప్రవేశించె ఆనందకము నందనానంద కారకము
అన్నమయ్య జననం
ఇది అన్నమయ్య జననం
ఇది అన్నమయ్య జననం

పద్మావతియే పురుడు పోయగ పధ్మాసనుడే ఉసురు పోయగ
విష్ణు తేజమై నాద బీజమై అంధ్ర సాహితి అమర కోశమై
అవతరించెను అన్నమయ్య అసతోమా సద్గమయ
అవతరించేను అన్నమయ్య అసతోమా సద్గమయ

పాపడుగా నట్టింట పాకుతు భాగవతము చేప్పట్టెనయా
హరినామమ్మును ఆలకించక అరముద్దలనే ముట్టదయా
తెలుగు భారతికి వెలుగు హారతై ఎదలయలో పద కవితలు కలయ
తాళ్ళపాకలో ఎదిగె అన్నమయ్య తమసోమా జ్యోతిర్గమయ
తమసోమా జ్యోతిర్గమయ
తమసోమా జ్యోతిర్గమయ

బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానె నీ పాదము

బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానె నీ పాదము
బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానె నీ పాదము
బ్రహ్మ కడిగిన పాదము

చెలగి వసుధ గొలిచిన నీ పాదము బలితల మోపిన పాదము
తలకగ గగనము తన్నిన పాదము
తలకగ గగనము తన్నిన పాదము బలరిపు గాచిన పాదము

బ్రహ్మ

పరమయోగులకు పరిపరి విధముల పరమొసగెది నీ పాదము
తిరువేంకటగిరి తిరమని చూపిన పరమ పదము నీ పాదము

బ్రహ్మ

అదివో అల్లదివో శ్రీహరి వాసము

ఏడు కొండల వాడ వెంకటా రమణ గోవిందా గోవిందా
అదివో..ఓ
గోవింద గోవింద గోవింద గోవింద గోవింద
అదివో అల్లదివో శ్రీహరి వాసము
అదివో అల్లదివో శ్రీహరి వాసము
పది వేలు శేషుల పడగల మయము
అదివో అల్లదివో శ్రీహరి వాసము
పది వేలు శేషుల పడగల మయము

ఏడు కొండల

అదె వేంకటాచల మఖిలోన్నతము
అదివో బ్రహ్మాదుల కపురూపము
అదివో నిత్యనివాస మఖిలమునలకు
వేంకటరమన సంకట హరన
నారాయణ నారాయణ
అదివో నిత్యనివాస మఖిలమునలకు
అదెచూడుడు అదెమ్రొక్కుడు ఆనంద మయము
అదెచూడుడు అదెమ్రొక్కుడు ఆనంద మయము
అదివో
ఏడు కొందల
ఆపధ ముక్రులవాద గొవింద గొవింద

కైవల్య పదము వేంకటనగ మదివో
శ్రీ వేంకటపతికి సిరులైనది
భావింప సకల సంపద రూప మదివో..అదివో
వేంకటరమన సంకటహరన
భావింప సకల సంపద రూప మదివో..అదివో
పావాన ములకెల్ల పావన మయము

అదివో

మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగలు ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు

మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగలు ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు
మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగలు ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు
మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగలు ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు
కందులేని మొమునకేలే కస్తురి చిందుని కొప్పునకేలే చేమంతులు
మందయానమునకేలే మట్టెల మొతలు
మందయానమునకేలే మట్టెల మోతల్లు గంధమేలే పైకమ్మని నీమేనికి

మూసిన

ముద్దుముద్దు మాటలకేలే ముదములు నీ అద్దపు చెక్కిలికేలే అరవిరి
ఒద్దిక కూటమికేలే ఏలే ఏలే ఏలే లే
ఒద్దిక కూటమికేలే వూర్పులు నీకు అద్దమేలే తిరు వేంకటాద్రీశుగూడి

మూసిన
నీరాజనం నీరాజనం

దాచుకో నీ పాదాలకు తగ నే చేసిన పూజలివి

దాచుకో నీ పాదాలకు తగ నే చేసిన పూజలివి
పూచి నీ కీరిటి రూప పుష్పములివెయయ్యా
దాచుకో దాచుకో దాచుకో
దాచుకో నీ పాదాలకు తగ నే చేసిన పూజలివి
పూచి నీ కీరిటి రూప పుష్పములివెయయ్యా
జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా లాలి పరమానంద రామ గోవిందా జోజో జోజో
క్షీరాబ్ది కన్యకకు శ్రిమహలక్ష్మికిని
నీరాజాలయకును నీరాజనం నీరాజనం నీరాజనం

ఏలె ఏలె మరదలా - వాలే వాలే వరసలా

ఏలె ఏలె మరదలా
వాలే వాలే వరసలా
నచ్చింది నచ్చింది నా జూకు
నీకే ఇస్త సోకులు
ఇచ్చెయి పచ్చరు సొగసులు
చాలు నీ తోటి
అహ చాలు నీ తోటి సరసాలు బావ

ఏలె ఏలె

గాటపు గుబ్బలు కదలగ కులికేవు మాటల తేటల మరదల
వేటరి చూపులు విసురుచు మురిసేవు వాటపు వలపుల వరదలా
చీటికి మటికి చెనకేవు
చీటికి మటికి చెనకేవు వట్టి బూటకాలు మాని పోవే బావ
చాలు చాలు నీతోటి అహ చాలు నీ తోటి సరసాలు బావ

ఏలె ఏలె

కన్నుల గంటపు కవితలు గిలికేవు నా యెద చాటున మరదలా
పాడని పాటల పయితలు సరిదేవు పల్లవి పదముల దరువుల
కంటికి వంటికి కలిపేవు
కంటిఖి వంటికి కలిపేవు ఎన్ని కొంటె లీలలంట కోలో బావ
అహ పాడుకో పాట జంట పాడుకున్న పాట జజిపూదోట

ఏలె ఏలె

గామ గామ హంగామ - మనమే హాయి చిరునామ

గామ గామ హంగామ
మనమే హాయి చిరునామ
పాత బాధ గదిని ఖాళీ చేద్దామా
గామా గామ హంగమ
కష్టం ఖర్చుపెడదామ
కొత్త సంతోషం జమ చేద్దామా

నీ రాకతో రాయిలాంటి నా జీవితానికే జీవం వచ్చింది
నీ చూపుతో జీవం వచ్చిన రాయే చక్కని కాస్త శిల్పం అయింది
చేయూతతో శిల్పం కాస్త నడకలు నేర్చి కోవెల చేరింది
నీ నవ్వుతొ కోవెల చేరిన శిల్పం లోనే కోరిక పెరిగింది
ఆ కోరికేమిటొ చెప్పని
నను వీడి నువ్వు వెళ్ళొద్దని
మళ్ళి రాయిని చెయొద్దని

నీ మాటతో నాపై నాకే ఏదో తెలియని నమ్మకమొచ్చింది
నీ స్పూర్తితో ఎంతో ఎంతో సాధించాలని తపనే పెరిగింది
నీ చెలిమితో ఊహలలోన ఊరిస్తున్న గెలుపే అందింది
ఆ గెలుపుతో నిస్ప్రుహలొన నిదురిస్తున్న మనసే మురిసింది
ఆ మనసు అలిసిపొరాదని
ఈ చెలిమి నిలిచిపొవాలని
ఇలా బ్రతుకుని గెలవాలని

సమయానికి తగు సేవలు సేయనీ నీ శ్రీవారిని

సమయానికి తగు సేవలు సేయనీ నీ శ్రీవారిని
సమయానికి తగు సేవలు సేయనీ నీ శ్రీవారిని
ఇన్నాళ్ళుగ శ్రమియించిన ఇల్లాలిని
ఇక సేవించనీ ఈ శ్రీవారిని

నాకు నువ్వు నీకు నేను అన్న తీపి మాటతో
చెవిలోన గుసగుసలా చిలిపి వలపు పాటతో
శ్రీమతికి జరిగేను సుప్రభాత సేవ
బంగారు నగలమించు బాహు బంధాలతో
చలువ చందనాలు మించు చల్లని నా చూపుతో
అఋధాంగికి జరిగేను అలంకార సేవ
అమ్మలోని బుజ్జగింపు కలిపిన ఈ గువ్వతో
నాన్నలోని ఊరడింపు తెలిసిన ఈ చేతితో
నా పాపకు జరిగేను నైవేద్య సేవ నైవేద్య సేవ

కలతలేని లోకంలొ దిష్టి పడని దీవిలొ
చెడు చేరని చోటులొ ప్రశాంత పర్ణశాలలు ఈ కాంతకు జరిగేను ఏకాంత సేవ
అనుబంధమె బంధువై మమతలె ముత్తైదువలె
ఆనందబాష్పాలె అనుకోని అతిదులై
సీతమ్మకు జరిగేను సీమంతపు సేవ
నులివెచ్చని నా ఎదపై పరిచేటి పాంపులో
కనురెప్పల వింద్యామర విసిరేటి గాలితో
చూలాలికి జరిగేను జోలాలి సేవ జొ జోలాలి సేవ

శ్రీవారికి ఒక మనవిని సేయని ఈ ప్రియ దాశిని
శ్రీవారికి ఒక మనవిని సేయని ఈ ప్రియ దాశిని
కను తెరవగ మీ రూపే చూడాలని
మీ కౌగిళ్ళలో కను మూయాలని
ఈ కౌగిళ్ళలో కలిసుండాలని....

మాయదారి మాయదారి అందమా

మాయదారి మాయదారి అందమా
ఉయ్యలాటకింక సిద్దమా
హయ్య హయ్య హై
మాటకారి మాటకారి బంధమా
మహా మాయ చేయ వద్దమ్మ
హయ్య హయ్య హై
మదిలోనా మొదటి ప్రేమ
మిత్తిమీరిపోయె భామా
మది మాటలు మానమ్మ మల్లె గాలి పైనతేలి రామ్మా

మాయదారి

డియ్యొ డియ్యొ డిక్కుడి డియ్యొ డిక్కుడి డియ్యొ డియ్యొడ డియ్యొడియ్యొ
డియ్యొ డియ్యొ డిక్కుడి డియ్యొ డిక్కుడి డియ్యొ
మరిగే జాబిలి కరిగే కౌగిలి
మధనపడే మధనుడికే విందు చెయ్యాలి
పెరిగే ఆకలి కొరికే చెక్కిలి
మైమరచి మురిపెముతో కందిపోవాలి
అందిచనీ అధరాంజలి
శ్రుతిమించనీ జత జావళి
చలి గాలికి పైన తేలి చెలరేగు ఈ హవ్వాళి
ప్రతి పూట కావాలి
తాళలేని వేలళేని కేళి

మాయదారి

కుదురే లేదని ముదిరే భాధని
తెలుసుకుని కల్లుసుకుని ముళ్ళు పడిపోని
నిదరే రాదని ఆదిరే రాదని
అదుముకోని చిదుముకొని చల్లబడిపోని
కసిరేపని కొసరేపని
నిశికైపుని నస ఆపనని
రస రాజధానిలోని రవిరాజుతో జవాని
సయ్యాటకు సయ్యనని
మొయలేని మొజ్జు తీరిపోని

మాయదారి

చూసార చూసార చూసారా

చూసార చూసార చూసారా
నా పరదేసిని ప్రియహాసిని అనురాగ సీమలోని ప్రేమసుమాని

చూసార

Now no more games let me teach you Telugu OK..OK
నేను నేను నిన్ను నిన్ను ప్రేమిస్తునాను ప్రేమిస్తునాను
That mean's I Love You..Oh
రోజు రోజు నిన్ను నిన్ను పూజిస్తునాను పూజిస్తునాను
చేయి చేయి కలవని చేయి చేయి కలవని
వేయేల్లి స్నేహం నిలవని వేయేల్లి స్నేహం నిలవని
జతలలో తుదిలేని జతలలో తుదిలేని
కదలే మోదలవని కదలే మోదలవని
హాయి రేమ్మల కోయిలమ్మల కోంటి పలుకుల ఆ
పరదెసిని సహవాసిని హ్రుదయన్ని దోచ్చుకున్న సౌందర్యన్ని
చూసార మీరైన చూసార

రాగం రాగం
భావం భావం
మనమే కావాలి
One Two Three Four Five
No No No No
మనమే కావాలి మనమే కావాలి
లోకం లోకం
మొత్తం మొత్తం
మనదై పోవాలి మనదై పోవాలి
అందని చుక్కల సాక్షిగా అందని చుక్కల సాక్షిగా
ఈ కందిన చేకిలి సాక్షిగ ఈ కందిన చేకిలి సాక్షిగ
చేరిసగ మవ్వాలి చరితగ మిగలాలి
జన్మ జన్మకు జోడు నేనని జోల పాడిన నా
ధ్రువతారవి యువరానివి తోలి ప్రేమలోని తీపి తేలిపిన చేలిమి
అమ్మ నువ్వైన చూసా
మీరు..మీరు చూసార..మీరు చూసార
Did anybody see her please haa

నవమన్మధుడ అతి సుందరుడ నువు చూసిన ఆ ఘనుడు

నవమన్మధుడ అతి సుందరుడ నువు చూసిన ఆ ఘనుడు
అక్కా ఎవరే అతగాడు ఇట్టే నీ మనసును దోచాడు
శ్రిరాఘవుడ ప్రియ మాధవుడ నువు వలచిన ఆ ప్రియుడు
చెల్లి ఎవరే అతగాడు తుళ్ళి నీ వయసుకు జతగాడు

గోరు వెచ్చని ఊపిరి వేయి వేణువులూదగ తొలి ముద్దు చిందించెనే
వీణమీటిన తీరుగ ఒళ్ళు జల్లనే హాయిగ బిగి కౌగిలందించెనే
రతి రాగలే శ్రుతి చేసాడే జత తాళలే జతులాడాడే
తనువంత వింత సంగీతమేదొ పలికే

అక్కా ఎవరే
శ్రి రాఘవుడ

వాడి చూపుల దాడితో వేది ఆవిరి రేపెనే నిలువేల్ల తారాడెనే
చాటు మాటున చోటులో ఘాటు కోరిక లూగెనె వొడి చేరి తలవల్చెనే
జడ లాగాడే కవ్వించాడే నడు వోంపుల్లో చిటికేసాడే
అధరాల తోనె శుభలేఖ రాసె మరుడే

చెల్లి
నవ మన్మధుడ

చందన చర్చిత నీల కళేబర పీత వసన వనమాలి

చందన చర్చిత నీల కళేబర పీత వసన వనమాలి
చందన చర్చిత నీల కళేబర పీత వసన వనమాలి
కేళి చలనమని కుండల మండిత గండయు గస్మిత సాలి
చందన చర్చిత నీల కళేబర పీత వసన వనమాలి
కేళి చలనమని

It's such lovely music, but I can't sing it this style
చందన చర్చిత

చందన చర్చిత

హరే క్రిష్ణ క్రిష్ణ హరే క్రిష్ణ క్రిష్ణ హరే క్రిష్ణ
గోకులమున రాధికలోన మరుల వెనుగానము లోలికిన క్రిష్ణ
? of the meadows field ? is oh so real your presence is a love song క్రిష్ణ
సరిగమలన్ని సరసాలాడే రిస దపగరిగ రిగప గపద పదసరి రిస దపగ
I can feel the magic and it feel's so strong and I can feel the mOhanam of this song and I just want to sing సరిగమదసస
సరిగమలన్ని సరసాలాడే మోహనమే రసకేళి

చందన

ధిన్ తనన ధిన్ ధిన్ ధిన్ ధిన్ ధిన్ తననా
ధిన్ తననన హెయ్ ధిన్ తననత
ధింతనననన ధిననన ధిననన ధిన్ ధిన్ తనానననాన
ధింత ననినిననా హెయ్యే ధింత ననినిననా
హరే క్రిష్ణ క్రిష్ణ హరే క్రిష్ణ
ప్రేమ కదగ మారిన వేల వలపు వెన్నదోచిన గడుసరి క్రిష్ణ
Come on of the shelf right now, stop stealing the butter right now you've got everything haven't you? క్రిష్ణ
మిసిసిపి తీరి ముసిముసి నవ్వే
రిస దపగరిగ రిగప గపద పదసరి రిస దపగ
They tell me you're shy, they say you make them cry, You're the thief of hearts, you're a little butterfly and you make me feel the passion deep inside
మిసిసిపి తీరి ముసిముసి నవ్వే కోరితిరా బ్రతిమాలి

చందన

నాదిర్దిన నాదిర్దిన నాదిర్దిన - నచ్చినదాని కోసం నా తపన

నాదిర్దిన నాదిర్దిన నాదిర్దిన
నచ్చినదాని కోసం నా తపన
నాదిర్దిన నాదిర్దిన నాదిర్దిన
విచ్చిన పూల సందేశం విననా
నాదిర్దిన నాదిర్దిన నాదిర్దిన
నచ్చినదై కోసం నా తపన
నాదిర్దిన నాదిర్దిన నాదిర్దిన
విచ్చిన పూల సందేశం విననా
సీతకొక చిలుక
రెక్కలోన ఉలికె
వర్ణాలన్ని చిలికి హోలి ఆడన
నాదిర్దిన నాదిర్దిన నాదిర్దిన

చిగురె పెదవై చినుకే మధువై
ప్రతి లతలో ప్రతిబింబించే
నదులే నడకై అలలే పలుకై
ప్రతి దిశలో ప్రతిధ్వనించే
ఎవరి కలో ఈ లలన
ఏ కవిదో ఈ రచన

కురిసె జడిలో ముసిరే చలిలో
ప్రతి అణువు కవితలు పాడె
కలిసె స్రుతిలో నిలిచె స్మ్రుతిలో ప్రతి క్షణము శాస్వతమాయే
ఈ వెలుగే నీ వలనా
నీ చెలిమే నిజమననా

మేఘం కరిగేను - మెరుపే మెరిసేను

మేఘం కరిగేను
తకచిన్న తకచిన్న
మెరుపే మెరిసేను
తకచిన్న తకచిన్న
చినుకులు చిందెను
తకచిన్న తకచిన్న
హ్రుదయం పొంగెను
మేఘం కరిగెను మెరుపే మెరిసెను చినుకులు చిందెనులే
నా మనసుకి నచ్హిన ప్రియుడే నన్ను రమ్మని పిలిచెనులే
మేఘం కరిగెను........
మేఘం కరిగెను మెరుపే మెరిసెను చినుకులు చిందెను హ్రుదయం పొంగెను
చిన్ననాటి చిన్నది మనసివ్వమన్నది కాదని అన్నచో నిను వదలనన్నది
చెలియ నీ గోల నా ఎదలో పూమాల

మావయ్యా రా...రా...రా...నా తోడు రా...రా...రా...
నా తనువు నీకే సొంతమురా ఒళ్ళంతా ముద్దులాడి పోరా
వయ్యారీ రా...రా...రా...ఊరించా రా...రా...రా...
ఈ ఆశ బాసలు వెంట రా ఈ మురిపెం తీర్చి పంపుతా... రా...
తుమ్మెదలా రెక్కలు దాల్చి విహరించ రావయ్యా
కమ్మంగా తేనలు బ్రోలి పులకించి పోవయ్యా
వలపుల బంధం వయసుకు అందం మల్లి మల్లి వాల్లిస్తా
ఇరవయిరెండు ప్రాయంతోనే తారా కట్టేస్తా హోయ్

తకుచికు తకుచికు......తకజిం తకజిం......
మన్మధారా...రా...రా...తప్పగా రా...రా...రా...
మనసులో బాణం వేసేయిరా మల్లెల జల్లు చల్లిపోరా
వెన్నెలా రా...రా...రా... వెల్లువై రా...రా...రా...
నీ అందం ఆరాధిస్తారా ఆ రంగు వంచు చూపుతారా
అందాన్ని ఆనందాన్ని పంచేది తనువయ్యా
బంధాన్ని అనుబంధాన్ని పెంచేది మనసయ్యా
తనువున పాపం మనసున మోహం
ప్రేమగా తీర్చేస్తా ఎన్నటికైన ఎప్పటికైనా నీ వరుడే నేనౌతా హోయ్

జామురతిరి జాబిలమ్మ - జోల పాడన ఇల

జామురతిరి జాబిలమ్మ
జోల పాడన ఇల
జోరు గల్లిలో జాజికోమ్మ
జారనియకే కళ
వయ్యరి వాలు కళ్ళలోన
వరాల విండి పూల వాన
స్వరాల వూయలు ఊగువేల

జామురతిరి జాబిలమ్మ

కొ..హొ..హొ..హూ
సరాగాలే స్రుతులు గ
కుషలము హమే స్నేహం పిలవుగ
కిల్ల కిల్ల సమేపించే సడులతో
ప్రతి పొద పదలో ఓ పల్లుకగ
కులుకు రాక బుట బోమ్మ గుబుల్లు గుందని
వనము లేచ్చి వద్ద కోచ్చి నిదర పుచ్చని

జామురతిరి జాబిలమ్మ

మనసులో బయల్లని మరిచిపో
మగతలో మరో లోఖం తేరుచుకో
కల్లలతో ఉష తీరం వేతుకుతు
నిదరతో నిషరానే నడిచిపో
చిటికలోన చిక్క బడ కటికి చీకటి
కరిగిపోక తప్ప దమ్మ ఉదయ క్రంతికి

జామురతిరి.
జాబిలమ్మ జోల్ల పాడన ఇల
జోరు గల్లిలో జజికోమ్మ
జరనియకే కళ
వయ్యరి వాలు కల్లలోన
మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్
హా హస్వరాల వూయలు వూగు వేల

హహహహహ తననన మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అహ్ హ
తనథననన తనినన అహం మ్మ్ మ్మ్ ఆ

వల్లంకి పిట్ట వల్లంకి పిట్ట మెల్లగ రమ్మంటా

వల్లంకి పిట్ట వల్లంకి పిట్ట మెల్లగ రమ్మంటా
చిన్నారి పాపా పొన్నారి పాపా తోడుండి పొమ్మంటా
తను నవ్విందంటే ఇంకేం కావాలి
నిదరోతూ ఉంటే తన పక్కనుండాలి
ఈ బంగరు పాపను కంటికి రెప్పగ కాచుకోవాలి
వల్లంకి పిట్ట వల్లంకి పిట్ట మెల్లగ రమ్మంటా
చిన్నారి పాపా పొన్నారి పాపా తోడుండి పొమ్మంటా

గరిసనిసమగరిస సగమనినిపమగమ
పపమగ మమగస గగసనిస
చిరు చిరు మాటలు పలికేవేళ చిలక దిష్టి
బుడి బుడి అడుగులు వేసేవేళ హంస దిష్టి
వెన్నెలమ్మలా నవ్వే వేళ జాబిలి దిష్టి
జాబిలమ్మలా ఎదిగే వేళ దిష్టి చుక్క దిష్టి
ఇరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి నా దిష్టి దేవుని దిష్టి
ఏ దిష్టి తనకు తగలకుండా నువ్వే చూడాలి
వల్లంకి పిట్ట వల్లంకి పిట్ట మెల్లగ రమ్మంటా
చిన్నారి పాపా పొన్నారి పాపా తోడుండి పొమ్మంటా

ఆటలాడగా చిట్టి చేతిలో బొమ్మనవుతా
ఆకలేయగా బుల్లి బొజ్జలో బువ్వనవుతా
స్నానమాడే చల్లని వేళ వేన్నీళ్ళవుతా
ఎక్కెక్కీ ఎడ్చే వేళ కన్నీళ్ళవుతా
నేస్తాన్నవుతా గురువు అవుతా పనిమనిషి తన మనిషవుతా
నే చెప్పే ప్రతి మాటకు నువ్వే సాక్ష్యం అవ్వాలీ
వల్లంకి పిట్టా వల్లంకి పిట్టా మెల్లగ రమ్మంటా
మా మంచి పాట సిమ్హాద్రి పాట మనసార వినమంటా
తన తియ్యని పాటే అమ్మ పాడే లాలి
తన తోడే ఉంటే అది దీపావళి
మా ఇద్దరి స్నేహం వర్ధిల్లాలని దీవెనలివ్వాలి

17 November 2007

శోభనమే శోభనమే

శోభనమే శోభనమే
శోభనమే శోభనమే
వైభవముల పావనమూర్తికి
శోభనమే శోభనమే
శోభనమే శోభనమే
వైభవముల పావనమూర్తికి
శోభనమే శోభనమే
దేవదానవుల ధీరతను ధావతిపడి వార్ధీతరువుగను
దేవదానవుల ధీరతను ధావతిపడి వార్ధీతరువుగను
శ్రివనితామణి చెలగి పెండ్లాడిన శ్రివేంకటగిరి శ్రినిధికీ

శోభనమే శోభనమే

పొడగంటిమయ్యమిమ్ము పురుషోత్తమా

పురుషోత్తమా పురుషోత్తమాపురుషోతమా
పొడగంటిమయ్యమిమ్ము పురుషోత్తమా
మమ్ము ఎడయకవయ్య కోనేటి రాయడా
పోడగంటిమయ్యమిమ్ము పురుషోత్తమా
మమ్ము ఎడయకవయ్య కోనేటి రాయడా
పోడగంటిమయ్యమిమ్ము పురుషోత్తమా

కోరిమమ్ము నేలినట్టి కులదైవమా చాల నేరిచి పెద్దలిచ్చిన నిదానమ
గారవించి దప్పిదీర్చు కాలమేఘమా
గారవించి దప్పిదీర్చు కాలమేఘమా
గారవించి దప్పిదీర్చు కాలమేఘమా మాకు చేరువ చిత్తములోని శ్రీనివాసుడ

పొడగంటి

చెడనీక బ్రతికించే సిద్ధమంత్రమా
చెడనీక బ్రతికించే సిద్ధమంత్రమా
రోగాలడచి రక్షించే దివ్యౌషధమా
బడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా
బడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా
బదిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా
మమ్ము గడియించినట్టి శ్రివేంకటనాధుడా

పొడగంటి

అంతర్యామి అలసితి సొలసితి

అంతర్యామి అలసితి సొలసితి ఇంతటి నీ శరణిదే చొచితిని
అంతర్యామి అలసితి సొలసితి
కోరిన కోర్కెలు కోయని కట్లు తీరవు నీవవి తెంచక
కోరిన కోర్కెలు కోయని కట్లు తీరవు నీవవి తెంచక
భారపు పగ్గలు పాపపుణ్యములు
భారపు పగ్గలు పాపపుణ్యములునేరుపున బోవు నీవు వద్దనక

అంతర్యామి

మదిలో చింతలు మయిలలు మణుగులు వదలవు నీవవి వద్దనక
మదిలో చింతలు మయిలలు మణుగులు వదలవు నీవవి వద్దనక
ఎదుటనె శ్రివేంకటేశ్వర వేంకటేశా శ్రినివాస ప్రభు
ఎదుటనె శ్రివేంకటేశ్వర నీ వదె అదన గాచితివి అట్టిట్టనక

అంతర్యామి

విన్నపాలు వినవలె వింతవింతలు

విన్నపాలు వినవలె వింతవింతలు
విన్నపాలు వినవలె వింతవింతలు
పన్నగపు దోమతెర పైకెత్తవేలయ్య

విన్నపాలు

కంటి శుక్రవారము గడియలేడింట అంటి అలమేలుమంగ అండనుండె స్వమి
కంటి శుక్రవారము గడియలేడింట అంటి అలమేలుమంగ అండనుండె స్వమి కంటి
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరిలి నవ్వినీ పెండ్లి కూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరిలి నవ్వినీ పెండ్లి కూతురు
పేరుగల జవరాలి పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాలమెడ పెండ్లి కూతురు
పేరంటండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు
పేరంటండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు గుచ్చ సిగ్గుపడీ పెండ్లి కూతురు

అలర చంచలమైన ఆత్మలందుండ నీ అలవాటు చేసెనీ ఉయ్యాల
అలర చంచలమైన ఆత్మలందుండ నీ అలవాటు చేసెనీ ఉయ్యాల
పలుమారు ఉచ్వస పవనమందుండ నీ భావంబు తెలిపెనీ ఉయ్యాల
పలుమారు ఉచ్వస పవనమందుండ నీ భావంబు తెలిపెనీ ఉయ్యాల
ఉయ్యాల ఉయ్యాల ఉయ్యాల ఉయ్యాల ఉయ్యాల ఉయ్యాలౌయ్యాల ఉయ్యాల

కొండలలో నెలకోన్న కోనేటి రాయుడువాడు

ఆ ఆ ఆ
కొండలలో నెలకోన్న కోనేటి రాయుడువాడు
కొండలలో నెలకోన్న కోనేటి రాయుడువాడు
కొండలంత వరములు గుప్పెడువాడు
కొండలంత వరములు గుప్పెడువాడు
కొండలలో నెలకోన్న కోనెటి రాయుడువాడు
కొండలంత వరములు గుప్పెడువాడు
కొండలలో నెలకోన్న

కొండలలో నెలకోన్న
ఆ..ఆ..ఆ
కొండలలో నెలకోన్న కోనేటి రాయుడువాడు

కలగంటి కలగంటి ఇప్పుడిటు కలగంటి

కలగంటి కలగంటి
ఇప్పుడిటు కలగంటి
ఏల్లలోకములకు అప్పడగు తిరు వేంకటాద్రీశుగంటి

కలగంటి

అతిశయంబైన శేషాధ్రి శిఖరముగంటి ప్రతిలేని గోపుర ప్రభలుగంటి
శతకోతి సుర్యతేజములు వెలుగగగంటి చతురాస్యు పొడగంటిచతురాస్యు పొడగంటి
చయ్యన మేలుకొంటి

కలగంటి

అరుదైన శంఖచక్రాదు లిరుగడగంటి
సరిలేని అభయ హస్తమునుకంటి
తిరు వేంకటాచలఢిపుని చూదగగంటి
హరిగంటి గురుగంటి
హరిగంటి గురుగంటి
అంతట మేలుకంటి

కలగంటి

పదహారు కళలకు ప్రాణాలైన

పదహారు కళలకు ప్రాణాలైన
నా ప్రణవ ప్రణయ దేవతలకు ఆవాహనం
పరువాల హోయలకు పైయెదలైన
నా ఊహల లలనకు ఉరువుల ఆసనం
చిత్తడి చిరు చెమటల చిందులు చిలికే
పద్మినీ భామీనులకు పన్నీటి స్నానం
ఘలం ఘలల నడల వలన అలసిన
మీ గగన జఘన సొభగులకు శీతల గంధం
రతివేద వేద్యులైన రమణులకు అనుభవైక వేద్యమైన నైవేద్యం
మీ తహతహలకు తపనలకు తాకిళ్ళకు ఈ కొసరు కొసరు తంబూలం
ఆనంధ రంగ భంగిణులకు సర్వాంగ చుంబనాల వందనం

నిగమ నిగమాంత వర్ణిత మనోహర

నిగమ నిగమాంత వర్ణిత మనోహర రూపనగరాజ ధరుడ శ్రినారాయణ
నిగమ నిగమాంత వర్ణిత మనోహర రూపనగరాజ ధరుడ శ్రినారాయణ
నారాయణ శ్రిమన్నారాయణ నారాయణ వేంకట నారాయణ

దీపించు వైరాగ్య దివ్య సౌంఖ్యంభియ
నోపక కదా నన్ను నొడబరుపుచు
పైపై
పైపైన సంసార బంధముల కట్టేవు
నా పలుకు చెల్లునా నారాయణ
పైపైన సంసార బంధముల కట్టేవు
నా పలుకు చేల్లునా నారాయణ
నిగమ గమదని సగమగసని

నిగమ

నీస గ సగసగసగసగ దనిసగమగసగమగ సనిధస నీసాధ సగమ గమగ మదని ధనిసమగసనిధమగస
వివిధ నిర్భంధముల
వివిధ నిర్భంధముల వెడల ద్రోయకనన్ను భవసాగరముల దడబడజేతురా..
దివిజేంద్రవంధ్య.స్రి తిరువేంకద్రిశ
దివిజేంధ్రవంధ్య.స్రి తిరువేంకద్రిశనవనీతచోర స్రి నారాయణనిగమ సగమగసనిధమగని
నిగమ గసమగధమనిధస

నిగమ

ఫాలనేత్రానల ప్రబల విధ్యుల్లతా కేళి

ఫాలనేత్రానల ప్రబల విధ్యుల్లతా కేళి విహర లక్ష్మినారసిమ్హ లక్ష్మిమారసిమ్హ

ప్రళయ మారుత ఘోర భ్రస్తిక పుత్కర లలిత నిశ్వాస దోలారచనయా
కులశైల కుంభునికుముదహిత రవిగగన చలననిది నిపుణ నిశ్చల నారసిమ్హ
నిస్చల నారసిమ్హ

దారుణోజ్వల ధగద్ధగీత దన్ష్ట్రనల వీ కార స్పులింగ సంగక్రిడయా
వైరి దానవి ఘోర వంశ భస్మికరణ కరణ ప్రకట వెంకట నారసిమ్హ
వెంకట నారసిమ్హ వెంకట నారసిమ్హ

అస్మదీయ మగటిమి తస్మదీయ తకధిమి

అస్మదీయ మగటిమి తస్మదీయ తకధిమి
రంగరించు సంగమాలు భంగ భంగారె భంగా
వలపే ఇటు దులిపే చేలి ఒయ్యారంగా
కధలే ఇక్క నడిపే కడు శ్రుంగారంగా
పెనుగొండ యెద నిండ రగిలింది వెన్నెల హలా

అస్మదీయ

సాపమ సామగ సాగసనిపస సాపమ సామగ సపమ గమమ మపని పసనిస
నీపని నీ చాటు పని రసలీల లాడుకున్న రాజసాల పని
మా పని అందాల పని ఘనసాళ్వవంశ రసికరాజు కోరు పని
ఎపుడెపుడని ఎద ఎద కలిపే ఆపని
రేపని మరిమాపని క్షణమాపని మాపని
ప ప ప పని
ప ని స గ స ని పని
మ మ మ మని
మపని
ఆ పని ఎదో ఇపుడే తెలుపని వలపని

అస్మదీయ

ఓ సఖి రేకేందు ముఖి ముద్దులాడు యుద్ధరంగాన ముఖాముఖి
ఓ సఖ మదనువిజనక ఈ సందిట కుదరాలి మనకు సందియిక
బుతువున కొకరుచి మరిగిన మన సయ్యాట
మాటికి మొగమాటపు సగమాటలు యేటికి
ప ప ప పని
ప ని స గ స ని పని
మ మ మ మ మని
మపని
పెళ్ళికి పల్లకి తేచ్చే వరసకి వయసుకే

అస్మదీయ

నీడల్లే తరుముతు ఉంది గతమేదొ వెంటాడి

నీడల్లే తరుముతు ఉంది గతమేదొ వెంటాడి
మౌనంగ పైబడుతుంది ఉరమేదొ ఉండుండి
స్వాసల్లొ ఉప్పనై చూపుల్లొ చీకటై
దిక్కుల్లొ శూన్యమై శూన్యమై

నిప్పు పై నడకలొ తోడుగా నువ్వుండగా
ఒక బంధమే బూడిదై మంటలే మది నిండగా
నీ బాధ ఏ కొంచమో నా చెలిమితో తీరదా
పీల్చే గాలినైనా నడిచే నేలనైనా
నమ్మాలో నమ్మరాదొ తెలియని ఈ పయనంలో

ఎందుకొ ఎప్పుడొ ఎమిటొ ఎక్కడొ
బదులు లేని ప్రశ్నలే నీ ఉనికినే ఉరి తీయగా
భయమన్నదే పుట్టదా
ప్రతి ఊహతో పెరగదా
పీల్చే గాలినైనా నడిచే నేలనైనా
నమ్మాలో నమ్మరాదొ తెలియని ఈ పయనంలో

మన్మదుడే బ్రహ్మను పూని శ్రుష్టించాడేమో గాని

మన్మదుడే బ్రహ్మను పూని శ్రుష్టించాడేమో గాని
యాబై కేజిల మందారాన్ని ఐదున్నర అడుగుల బంగారాన్ని
పలికింది ఆకాసవాని ఈ కొమ్మని ఏలు కొమ్మని

దీన్ని తెలుగులో కారం అంటారు మరి మలయాళం లో?
ఇరివు
ఓహో ఇది తీపి! మీ భాషలో?
మధురం
మరి చేదు చేదు చేదు చేదు?
కైకు
ఆరే రుచులని అనుకున్నానె నిన్నటివరకు
ఏడొ రుచినే కనుగొన్నానె నీ ప్రేమతో
రుజిగల్లారిని న్యంకండు ఇన్ననె వరయెళ్ ఇన్ననె వరయెళ్
ఏయాం రుచియుం ఉండెన్వరిన్యుం నీ ప్రేమతో
నిన్నటి దాక నాలుగు దిక్కులు ఈ లోకంలో
ఇన్నుమురాల్ నువ్వె దిక్కు ఎన్లొ దత్తిళ్
నీ పలుకులే కీరవాని నా పెదవితో తాళమెయ్యని

మాధవుడే బ్రహ్మను పూని శ్రుష్టించాడెమో గాని
అరవై కేజిల చిలిపితనాన్ని
అలుపన్నది ఏరుగని రవితేజాన్ని

పెదాల్ని ఏమంటారు
చుండు
నడుం ని
ఇడుప్పు
నా పెదాలతో నీ నడుం మీద ఇల చేస్తె ఏమంటారూ
ఆస దోస అమ్మమంట మీస
ఏయ్ చెప్పమంటుంటె
చెప్పనా
రెండో మూడో కావాలమ్మ బూతద్దాలు
వుందో లేదో చూడాలంటే నీ నడుముని
వందలకొద్ది కావాలంట జలపాతాలు
పెరిగె కొద్ది తీర్చాలంటే నీ వేడిని

లెక్కకుమించి జరగాలమ్మ మొదటి రాత్రులు
మక్కువ తీరగ చెయ్యాలంటె మదురయాత్రలు
విన్నాను నీ హ్రుదయవాని వెన్నెల్లలొ నిన్ను చేరని
మన్మదుడె బ్రహ్మను పూని స్రుష్టించాడేమొ గాని
అరవై కేజిల దుడుకుతనాన్ని
అలుపన్నది ఎరుగని రవితేజాన్ని
పలికింది ఆకాషవాని ఈ కొమ్మని ఏలు కొమ్మనీ

గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి

గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి యదలొతులో ఏమూలనో
నిదురించు ఙాపకాలు నిద్రలేస్తున్నాయి
గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి
ఈ గాలిలో యే మమంతలో మా అమ్మ మాటలాగా పలకరిస్తున్నాయి
గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి

మొదట చూసిన టూరింగ్ సినెమ
మొదట మోక్కిన దేవుని ప్రతిమ
రేగు పండ్లకై చేసిన కుస్తి
రాగి చెంబుతో చేసిన ఇస్త్రి
కోతి కొమ్మలొ బెణికిన కాలు
మేక పొదుగులో తాగిన పాలు
దొంగ చాటుగా కాల్చిన బీడీ
సుత్తు గాడిపై చెప్పిన చాడి
మోతు బావిలో మిత్రుని మరణం
ఏకధాటిగా ఏడ్చిన తరుణం

మొదటి సారిగా గీసిన మీసం
మొదట వేసిన ద్రౌపది వేషం
నెలపరీక్షలో వచ్చిన సున్నా
గోడ కుర్చి వేయించిన నాన్న
పంచుకున్న ఆ పిప్పెర్మెంట్
పీరు సాయబు పూసిన సెంట్
చెడుగుడాటలో గెలిచిన కప్పు
షావుకారుకెగవేసిన అప్పు
మొదటి ముద్దులో తెలియనితనము
మొదటి ప్రేమలో తీయందనము

ఏ శ్వాస లో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో

వేణుమాధవా ఆ ..ఆ...
వేణు మాధవా.....ఆ ..ఆ..

ఏ శ్వాస లో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ శ్వాస లో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ మోవిపై వాలితే మౌనమే మంత్రమవుతున్నదో
ఆ శ్వాసలో నే లీనమై
ఆ మోవిపై నే మౌనమై
నిను చేరని మాధవా.. ఆ.. ఆ..

ఏ శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో

మునులకు తెలియని జపములు జరిపినదా .... మురళీ సఖి
వెనుకటి బ్రతుకున చేసిన పుణ్యమిదా
తనువున నిలువున తొలిచిన గాయమునే తన జన్మకి
తరగని వరముల సిరులని తలచినదా

కౄష్ణా నిన్ను చేరింది అష్టాక్షరిగా మారింది
ఎలా ఇంత పెన్నిది వెదురు తాను పొందింది
వేణు మాధవా నీ సన్నిధి

ఏ శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ మోవిపై వాలితే మౌనమే మంత్రమవుతున్నదో

చల్లని నీ చిరునవ్వులు కనబడక కనుపాపకి
నలు వైపుల నడి రాతిరి ఎదురవదా
అల్లన నీ అడుగులుసడి వినబడక హౄదయానికి
అలజడితో అణువణువు తడబడదా
ఆ.. ఆ..ఆ ..ఆ...ఆ..

నువ్వే నడుపు పాదమిది
నువ్వే మీటు నాదమిది
నివాళిగా నా మది నివేదించు నిముషమిది
వేణు మాధవా నీ సన్నిధి

గ గ రి గ రి స రి గ గ రి రి స రి
గ ప ద సా స ద ప గ రి స రి
గ ప ద ప ద గ ప ద స ద ద ప గ రి గా
గ ప ద స స గ ప ద స స
ద ప ద రి రి ద ప ద రి రి
ద స రి గ రి స రి
గ రి స రి గ రి గ రి స రి గా
రి స ద ప గ గ గ పా పా
ద ప ద ద ద గ స ద స స
గ ప ద స రి స రి స రి స ద స రి
గ ద స ప గ రి ప ద ప ద స రి
స రి గ ప ద రి
స గ ప ద ప స గ స
ప ద ప స గ స
ప ద ప రి స రి ప ద ప రి స రి
ప ద స రి గ రి స గ ప ద స స గ స రి స గ
స రి గ ప ద రి గా

రాధికా హౄదయ రాగాంజలి
నీ పాదముల వ్రాలు కుసుమాంజలి
ఈ గీతాంజలి

నా కోసమే నువ్వున్నావు తెలుసా

నా కోసమే
నా కోసమే నువ్వున్నావు తెలుసా
నాకు నీ స్నేహమే ఊపిరైంది తెలుసా
మనకోసమే ప్రేమ పుట్టిందట
తను మన జంటలో కోట కట్టిందట
ఈ బంధమే పంచప్రాణాలుగా
పెంచుకోవాలట పంచుకోవాలట
నీ కోసమే
నీ కోసమే నేవున్నాను తెలుసా
నాకు నీ స్నేహమే ఊపిరైంది తెలుసా

విన్నావొ లేదొ నువ్వీ సంగతి
లోకాన ప్రతి వారు అంటున్నది
కళ్ళార మనకేసి చూసేందుకే
చూపుంది అన్నారు నిజమా అది
యెం నీ మనసు ఆ మాట అవునేమొ అనలేదా
అనుమానంగా ఉన్నదా
జగమంతా అనుకొంటె కడ దాకా నిలిచేలా
సాగాలి ఈ ముచ్చట
ఈ బంధమే పంచప్రాణాలుగా
పెంచుకోవాలట పంచుకోవాలట

మనకోసమే ప్రేమ పుట్టిందట
తను మన జంట లొ కోట కట్టిందట
నా కోసమే నా కోసమే

నాలోన యే వింత దాగున్నది
చిత్రంగ చూస్తావలా దేనికి
అసలైన సంత్రుప్తి కలిగుంటుంది
యీ బొమ్మ చెక్కాకె ఆ బ్రహ్మకి
ఓ ప్రాణం ఇద్దరిలో కనిపిస్తూ ఉంది కదా
సగభాగం నాకూ కదా
నీలోన సగమయేలా అదౄష్టం నాదైన
కల లాగె అనిపించదా
మనకోసమే ప్రేమ పుట్టిందట
తను మన జంటలో కోట కట్టిందట
ఈ బంధమే పంచప్రాణాలుగా
పెంచుకోవాలట పంచుకోవాలట
నీ కోసమే
నీ కోసమే

చిన్నదమ్మే చీకులు కావాలా

చిన్నదమ్మే చీకులు కావాలా
నా సామి రంగా చీకులమ్మే చిన్నది కావాలా
హేY చిన్నదమ్మే చీకులు కావాలా
నా సామి రంగా చీకులమ్మే చిన్నది కావాలా
గుమ్మలూరి పిల్లా నా సమ్మలోరి కిల్లా
చెక్కెస్తే ఎల్లా చేస్తాను వళ్ళు గుల్లా
చిన్నదమ్మే చీకులు కావాలి
నా సామి రంగా చీకులమ్మే చిన్నది కావాలి
హేయ్ చిన్నదమ్మే చీకులు కావాలి
నా సామి రంగా చీకులమ్మే చిన్నది కావాలి

ఆకులు కావాలా పోకలు కావలా
సోకులు కావాలా పూత రేకులు కావలా
ఆకులు పోకలు పూత రేకులు కావలా
అన్ని కావలా జున్నే కావాలా
అన్ని కావాలా లేత జున్నే కావాలా
లస్కుటపా లబ్జులు కావాలా
దనిమ్మలిచ్చే ఉస్కులపా ఊపులు కావాలా
హేయ్ లస్కుటపా లబ్జులు కావాలా
దనిమ్మలిచ్చే ఉస్కులపా ఊపులు కావాలా
సింగరాయ కొండా నా చికాతోలు తాండా
ఇస్తా కలాకండా కాయిస్తా చలి యెండా
లస్కుటపా లబ్జులు కవాలి
ఈ గుమ్మ తెచ్చే ఉస్కులపా ఊపులు కావాలి
లస్కుటపా లబ్జులు కవాలి
ఈ గుమ్మ తెచ్చే ఉస్కులపా ఊపులు కావాలి

షాకులు కావాలా
హేయ్ షేకులు కావలా హోయ్
షోకులు కావలా హా కిస్స్ కేకులు కావాలా
షకులు షేకులు చూపుల బాకులు మొత్తం కావాలా
మోజే కావాలా మోజే కావాలా ప్రతి రోజు కావాలా
తద్దినక తాకిడి కావాలా
ఓ లంగరు లజ్జి లబ్జనక రాపిడి కావాలా
తద్దినక తాకిడి కావాలా
ఓ లంగరు లజ్జి లబ్జనక రాపిడి కావాలా
ఓసి అందగాడా ఓసోసి సోకుమాడా
దూకుడంత చూడ అదిరింది కుర్ర దూడా
తద్దినక తాకిడి కావాలి ఈ లంగరు లజ్జికి
లబ్జునక రాపిడి కావాలి
తద్దినక తాకిడి కావాలి ఈ లంగరు లజ్జికి
లబ్జునక రాపిడి కావాలి

చీమ చీమ చీమ చీమ చీమ చీమ చీమ

కస్తూరి భంగు భంగు
కావేరి మింగు మింగు
పిల్లతో పింగు పాంగు
చిత్రాల చిందేటి సింగు సాంగు
జింగల్లో చింగ దొరికింది దొంగ?
ముద్దేయి బంగ నీ మూతె బుంగ కసుబుస్సె యెత్తైపోవంగ

చీమ చీమ చీమ చీమ చీమ చీమ చీమ
చీమ తీపి చిరునామ ప్రేమ తెలుసుకోవే భామ
చీమ చీమ చీమ చీమ చీమ చీమ చీమ
చీమ తీపి చిరునామ ప్రేమ తెలుసుకోవే భామ
జింగల్లొ జింగ పెంగుల్లొ రంగ అనిపిస్త వుంగ తీరుస్త బెంగ
హైలెస్స తస్స దీయంగా
చీమ చీమ చీమ చీమ చీమ చీమ చీమ
చీమ దారి నిను రామ ప్రేమమ రెచ్చిపొర మామ

అలలల అలలలా అలలల అలలలా
వయసంత హారతి ఇస్తే వయ్యారి గుళ్ళో కొస్తావ్ ఓలమ్మి ఈడె కోడై కొక్కార కో అంటె
అలలల అలలలా అలలల అలలలా
సొగరాలివి సెగవున్నది సొగసొక్కటే కదా
చెంగులు జారి చెడుగుడుగుల్లో చెమటలు పోసే వొడుదుడుకుల్ల్
చెప్పక తప్పదు తిప్పలు ఓరయ్యో

అలలల అలలలా అలలల అలలలా
కుర్రాడు కన్నే కొట్టి కుర్ర ఈడు నన్నే కుట్టి
కిర్రెక్కి ? సిగ్గే పుడుతుంటె
అలలల అలలలా అలలల అలలలా
ఎదకంటికి కధ కంచికి పొదరింతికే పదా
చలి చలి వణుకున దుప్పటి దిక్కు
చాలని వయసున కుంపటి దిక్కు
తిప్పలు తప్పక చంపకులెవమ్మో

నువ్వే నా శ్వాస - మనసున నీకై అభిలాషా

నువ్వే నా శ్వాస
మనసున నీకై అభిలాషా
బ్రతుకైన నీతోనే
చిటికైన నీతోనే
వెతికేది నే నిన్నేనని చెప్పాలని చిన్ని ఆశ
ఓ ప్రియతమ ఓ ప్రియతమ

పూవుల్లో పరిమళ్ళాన్ని పరిచయమే చేసావు
తారల్లో మినుకులన్ని దోసిల్లో నింపావు
మబ్బుల్లో చినుకులన్ని మనసులోన కురిపించావు
నవ్వుల్లో నవలోకాన్ని నా ముందె నిలిపినావుగ
నీ గ్నాపకాలన్ని ఏ జన్మ లోనైన నే మరువలేనని నీతో
చెప్పలని చిన్ని ఆశ
ఊ ప్రియతమ

సూర్యునితో పంపుతున్న అనురాగపు కిరణాన్ని
గాలులతో పంపుతున్న ఆరధన రాగాన్ని
ఏరులతో పంపుతున్న ఆరటపు ప్రవాహాన్ని
దారులతో పంపేస్తున్న అలుపెరుగని హౄదయ లయలన్ని
ఏ చోట నువ్వునా నీ కొరకు చూస్తున్న
నా ప్రేమ సందేశం విని వస్తావని చిన్ని ఆశ

ఎక్కడున్నావమ్మా ఓ ప్రియతమా

ఎక్కడున్నావమ్మా ఓ ప్రియతమా ఏది అనుకోనమ్మా నీ చిరునామా
దేశం కాని దేశంలో సాగరం లాంటి నగరంలో
ఎప్పుడు ఎదురొస్తావో నా ఎదపై ఎప్పుడు నిదురిస్తావో
సుబ్బలక్ష్మి నెల్లూరు సుబ్బలక్ష్మి పుచుక
సుబ్బలక్ష్మి సుంకర సుబ్బలక్ష్మి కూచిపూడి
సుబ్బలక్ష్మి గురజాడ సుబ్బలక్ష్మి చెరుకురి
సుబ్బలక్ష్మి దగ్గుబాటి సుబ్బలక్ష్మి పోసాని
సుబ్బలక్ష్మి బెల్లంకొండ సుబ్బలక్ష్మి శానా
సుబ్బలక్ష్మి కోడూరీ

అసలు పేరు ఒకటే తెలుసు కొసరు పేరు ఏమిటో
మేని చాయ ఒకటే తెలుసు ఉన్న చోటు ఏమిటో
రూపు రేఖలొకటే తెలుసు ఊరు వాడ ఏమిటో
మాట మధురిమొకటే తెలుసు ఫొన్ నెంబెర్ ఏమిటో
అక్కడి చిలకను అడిగితే నువ్వు సప్త సముద్రాలవతాల వుంటున్నావని చెప్పిందే
మరి ఇక్కడికొచ్చి వాలితే ఏ ఇంగ్లిష్ చిలకా నీ ఆచూకి తెలుపగ లేకుందే
ఎవరిని అడగాలి ఎలా నిన్ను చేరాలి
సుబ్బలక్ష్మి మాగుంట సుబ్బలక్ష్మి దాసరి
సుబ్బలక్ష్మి వాసిరెడ్డి సుబ్బలక్ష్మి మేడికొండ
సుబ్బలక్ష్మి గోరంట్ల సుబ్బలక్ష్మి వెల్లంకి
సుబ్బలక్ష్మి పగడాల సుబ్బలక్ష్మి కొమ్మూరి
సుబ్బలక్ష్మి మణుగూరి సుబ్బలక్ష్మి కోనా
సుబ్బలక్ష్మి నండూరి

first time డయలు చెయ్యగా అష్టలక్ష్మి పలికెరా
రెండో సారి రింగు చెయ్యగా రాజ్యలక్ష్మి దొరికెరా
మరో మారు ట్రైలు వెయ్యగా మహలక్ష్మి నవ్వెరా
సుబ్బలక్ష్మి మాట ఎత్తగా సుబ్బాయమ్మా తిట్టెరా
ఎదురు దెబ్బలే తగిలినా
నే పట్టు వదలని విక్రమార్కుడికి మాస్టరి నవుతాలే
కరిమబ్బులెన్ని నన్ను కమ్మినా నా నెచ్చెలి నింగికి
నిచ్చెన వేసి చేరువవుతాలె

నమ్మకముందమ్మా నిను కలుపును నా ప్రేమ
సుబ్బలక్ష్మి భోగవల్లి సుబ్బలక్ష్మి అక్కినెని
సుబ్బలక్ష్మి నెక్కంటి సుబ్బలక్ష్మి ఆకుల
సుబ్బలక్ష్మి గోగినెని సుబ్బలక్ష్మి మిద్ధె
సుబ్బలక్ష్మి బొమ్మకంటి సుబ్బలక్ష్మి తనికెళ్ళ
సుబ్బలక్ష్మి బోయిన సుబ్బలక్ష్మి కట్ట
సుబ్బలక్ష్మి కైకాలా

జుంబాయే హాగుంబహేయ జుంబాయె ఆగుంబహేయ

శ్రావణ వీణ స్వాగతం
స్వారాల వెల్లువ వెల్చొమె
లేత విరిబాల నవ్వమ్మా ఆనందంలో..

జుంబాయే హాగుంబహేయ జుంబాయె ఆగుంబహేయ
జుంబాయె హాగుంబహేయ హైగో హైగో హైగోహహే
జుంబాయే హాగుంబహేయ జుంబాయే హాగుంబహేయ
జుంబాయె హాగుంబహేయ హైగో హైగో హైగోహహే....బకీబృఅ

చలి చంపుతున్న చమక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహేయ జుంబాయే హాగుంబహేయ
చెలి చెంతకొచ్చే తళుక్కులో గిలి గింతగిచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహేయ జుంబాయే హాగుంబహేయ
వయసాగనది రేగినది సరసములోనా
చలిదాగనిది రేగినది సరసకు రానా
కల తీరదులే తెలవారదులే
ఇది చక్కని చిక్కని చక్కిలిగిల్లి

అందిస్తున్నా వగరే చిరుచిగురే తొడిగే
చిందిస్తున్న సిరులే మగసిరులే అడిగే
రమ్మంటున్నా ఎదలో తుమ్మెదలే పలికే
ఝుమ్మంటున్న కలలో వెన్నెలెలే చిలికే
గలగలమని తరగల తరగని కల కదిలిన కధలివిలే
కలకలమని కులుకుల అలసులుగని చిలికిన సుధలివిలే
చెలువనిగని కలువల చెలువులు గని నిలువని మనసిదిలే
అలుపెరుగని అలరుల అలనుగని
తలపులు తెరిచిన వలపుల గెలుపిదిలే
తలపడకిక తప్పదులే

ఊకొట్టింది ఆడవే మన గొడవే వింటూ
జోకొట్టింది ఒడిలో ఉరవడులేకంటూ
ఇమ్మంటుంది ఏదో ఏదేదో మనసు
తెమ్మంటుంది ఎంతో నీకంతా తెలుసు
అరవిరిసిన తలపుల కురిసెను కల కలసిన మనసులలో
పురివిరిసిన వలపుల తెలిపెను కధ పిలుపుల మలుపులఓ
ఎద కొసరగ విసిరెను మధువుల వల అధిరిన పెదవులలో
జత కుదరగ ముసిరెను అలకల అల చిలకల పలుకులు
చిలికిన చినుకులలో తొలకరి చిరుజల్లులలో

బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చెనండి

అప్ అప్ హాండ్సప్ పాపా హాండ్సప్ హ హ
బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చెనండి
హె పాపా హె పాపా హె పాప
బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చెనండి
హె పాపా హె పాపా హె పాప
చెంగావి చీర గుట్టు చూసుకోండి
హె పాపా హె పాపా హె పాప
అప్ అప్ హాండ్సప్ చెప్ చెప్ నీలక్ డిక్ ఢిక్ డోలక్కుతో
చేస్తా జిప్ జిప్ జాకప్ షిప్ షిప్ షేకప్ స్టెప్ స్టెప్ మ్యూజిక్కుతో

ఓంటమ్మ ఓంటమ్మ సొత్తులు
అంతంత వున్న ఎత్తులు బోలో బోలో
నీ కన్ను పడ్డాక ఒరయ్యో
పొంగేస్తున్నాయి సొత్తులు చెల్లో చెల్లో
సిగ్గులేని రైక టెక్కు చూస్తా గోలుమాలు కోక పొంగులో
కావలిస్తే మళ్ళి వస్తానయ్యో కొంగుపట్టి కొల్లగొట్టకు

ఎంటమ్మ ఎంటమ్మ అందుల్లో
అందాల చిట్టి గంపల్లో బోలో బోలో
నా ఈడు నక్కింది బావయ్యో
చెయ్యేసినాక మత్తుల్లో చెల్లో చెల్లో
చేతజిక్కినావె గిన్నెకోడి దాచుకున్న గుట్టు తియ్యన తియ్యన
కాక మీద వున్నదాన్నిరయ్యో దాక మీద కోపమెందుకు

చందమామ కథలో చదివా రెక్కల గుర్రాలుంటాయని

చందమామ కథలో చదివా
రెక్కల గుర్రాలుంటాయని
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో
బాలమిత్ర కథలో చదివా
పగడపు దీవులు ఉంటాయని
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో
నాకోసం రెక్కల గుర్రం ఎక్కి వస్తావని
పగడపు దీవికి నువ్వే నన్ను తీసుకెళతావని
ఇక ఏనాటికి అక్కడే మనము ఉంటామని
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో
నువ్వే నాకు ముద్దొస్తావని
నేనే నీకు ముద్దిస్తానని
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో

వరహాల బాట లోనా
రతనాల తోట లోనా
వజ్రాలా మేడ లోనా
బంగరు గదిలోనా
విరితేనెల్లో పాలల్లో తానాలాడేసి
నెల వంకల్లో వెన్నెల్లే భొంచేసి
నలు దిక్కుల్లో చుక్కల్నే చిలకలు చుట్టేసి
చిలకే కొరికి దరికే జరిగి మురిపం పెరిగి
మరి నువ్వే నాకు ముద్దిస్తావని
ముద్దుల్లోన ముద్దవుతానని

ఎగిరేటి ఏనుగొచ్చి
పలికేటి జింకలొచ్చి
నడిచేటి చేపలొచ్చి అడివికి రమ్మనగా
ఆ కోనల్లో కొమ్మల్లో ఊయ్యాలూగేసి
ఆ కొమ్మల్లొ పళ్ళన్ని రుచి చూసి
అహ పళ్ళళో మైకంతో మోహం కమ్మేసి
చలిగా గిలిగా తొలిగా త్వరగా అటు గా ఇటు గా
మరి నువ్వే నాకు ముద్దిస్తావని
తడి మేఘాలు ముద్రిస్తావని
నమ్మటానికి ఎంతో బాగుందో
నమ్మటానికి ఎంతో బాగుందో

నీకోసం రెక్కల గుర్రం ఎక్కి వస్తానని
పగడపు దీవికి నిన్నే నేను తీసుకెళతానని
ఇక ఏనాటికి అక్కడే మనము ఉంటామని
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో

శ్రి సూర్యవంశాన రామయ్య ఆంశాన పుట్టాడు

శ్రి సూర్యవంశాన రామయ్య ఆంశాన పుట్టాడు మమ్మేలు మారాజు
అన్నయ్య నీడల్లే వెన్నంటి వస్తున్న చిన్నయ్య ఆ ఇంటి యువరాజు
కనులెదుటే కదులుతు వుంటే మురిసిన మా కళ్ళు వెలుగుల వాకిళ్ళు ఓ..
మీ జంట మా వెంట వుందంటే చాలుఇ
ముక్కొట మా ఇంట ముత్యాల జల్లు
ముక్కోటి దేవుళ్ళు మిమ్మల్ని కాయాల చల్లంగ వెయ్యేళ్ళు

ఎకసేగ తత్తం ...హే హే హే
ఎకసేగ తత్తం ఏలేలో ఎకసేగ తత్తం ఏలేలో రంగోలి..హోలి
చక చక నాట్యాలకేలి చక చక నాట్యాలకేలి రంగేళి హోలి
నందామయా అనుకుందామయ అందుకుందామయా హైలెస్సో
చందమామయ్య కిందికొస్తే సరదాగా నవ్వుకుందామయ్య హైలెస్సో

ఎకసేగ

నందన వనమున పొదరిళ్ళు హౄదయాలు
సంజెల? చిందెలు పులకలు వుప్పొళ్ళే
చల్లని? పున్నమి కళలకు పుట్టిళ్ళు..మనందరి కళ్ళు
పుత్తడి కలలకు పొత్తిళ్ళు
దొరలు ఎవరు అనుచరులు ఎవరు
అను పోలిక చెరిపిన హోలిలో
కలలు సిరుల కిలకిలల విరులు
జనులందరిని అను సందడిలో
మన అందరి అండగ అన్నొకడుండగా
రంగుల పండగ అయిపోదా ప్రతి పూట

ఎకసేగ

నింగిని విరిసిన హరివిల్లు..కరిగేనా
ముంగిట కురిసెను సిరిజల్లు
చెంగున ఎగసిన పరవళ్ళు..ప్రతొక్కరిలోనా
పొంగిన వరదల ఉరవళ్ళు
మనసు పడిన కళ మిలుకు మిలుకుమని
నక్షత్రాల్లో కూర్చున్నా
వెనక వెనకపడి చినుకు చినుకులుగా రెచ్చింది వాన
మన చల్లని నవ్వులు రివ్వున రువ్విన
రవ్వలు రంగుల చూపిన దారుల్లోనా ఏలేలో

ఎకసేగ

సిగ్గేస్తోంది నిను చూస్తుంటే

సిగ్గేస్తోంది నిను చూస్తుంటే
సిగ్గేస్తోంది నీ మాటింటే
సిగ్గేస్తోంది నీతో వుంటే
సిగ్గేస్తోంది ఆలోచిస్తే
సిగ్గేస్తోంది అడుగే వేస్తే
సిగ్గేస్తోంది అందాకొస్తే
ఏదో ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చే ధైర్యం లేకుంటే
ఓరయ్యొ....కళ్ళలో కడివెడు సిగ్గు బుగ్గలో గుప్పెడు సిగ్గు
ఒళ్ళంత ఒకటే సిగ్గు

ముద్దిమ్మని నా అంతట నేను పెదవే విప్పి అడగాలంటె అయ్బాబోయ్ సిగ్గు
ఇస్తానని తానంతట తాను ఎదురే వచ్చి ఇదుగో అంటె అడ్డగోలు సిగ్గు
కొ కొ కొకొకొ కొకొకొకొ కొకొకొ కలాగుతుంటె సిగ్గు
చి చి చిచిచి చిచిచి చిలిపి సైగచేస్తె సిగ్గు
వెలపుల సిగ్గు లొలోపల సిగ్గు శిగపూవై వున్నోడు బుగ్గంత తడిమేస్తుంటె సిగ్గు

రాతిరి తాను నిద్దర మాని నా కలలోనె తిరిగేస్తుంటె వొరినాయనో సిగ్గు
కలలో కలిగిన అలసటతో నా వొళ్ళోనె నిదురిస్తానంటె ఎక్కడ్లేని సిగ్గు
ఒ ఒ ఒ ఊఊ ఊఒ ఊహ తరుముతుంటె సిగ్గు
అ అ అ ఆఅ ఆ ఆశ కలుగుతుంటె సిగ్గు
తొలుతలొ సిగ్గు నను తొలిచిన సిగ్గు చిదిమేసె చిన్నోడికి సిగ్గంటు చెప్పాలంటె సిగ్గు.

వినరో భాగ్యము విష్ణు కధ

వినరో భాగ్యము విష్ణు కధ
వెనుబలమిదివో విష్ణు కధ
వినరో భాగ్యము విష్ణు కధ
వెనుబలమిదివో విష్ణు కధ
వినరో భాగ్యము విష్ణు కధ

చేరియశోదకు శిశువితడు
దారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు
చేరియశోదకు శిశువితడు
దారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు
చేరియశోదకు శిశువితడు

అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము
అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము
అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము
అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము
అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము

ఏమని పొగడుదుమే ఇక నిను ఆమని సొబగుల అలమేల్మంగ
ఏమని పొగడుదుమే

వేడుకొందామ వేడుకొందామ వేడుకొందామ వేంకటగిరి వేంకటేశ్వరుని వేడుకొందమా
వేడుకొందామ వేంకటగిరి వేంకటేశ్వరుని వేదుకొందమా
యెలమి కోరిన వరాలిచ్చే దేవుడే
యెలమి కోరిన వరాలిచ్చే దేవుడే వాడు అలమేల్మంగ వాడు అలమేల్మంగ శ్రీవెంకటాధ్రి నాధుడే
వేడుకొందామ వేడుకొందామ వేంకటగిరి వేంకటేశ్వరుని వేడుకొందమా వేడుకొందమా వేడుకొందమా వేడుకొందామ..
ఏడు కొండల వాడ వేంకటారమణ గోవింద గోవిందా
ఏడు కొండల వాడ వేంకటారమణ గోవింద గోవిందా
ఏడు కొండల వాడ వేంకటారమణ గోవిందా గోవిందా

ఇందరికి అభయంబు లిచ్చు చేయి
కందువగు మంచి బంగారు చేయి
ఇందరికి అభయంబు లిచ్చు చేయి
ఇందరికి అభయంబు లిచ్చు చేయి

గోవిందాశ్రిత గోకుల బ్రుందా పావన జయజయ పరమానంద

గోవిందాశ్రిత గోకుల బ్రుందా పావన జయజయ పరమానంద
గోవిందాశ్రిత గోకుల బ్రుందా పావన జయజయ పరమానంద
హరినామమే కడు ఆనందకరము మరుగవో మరుగవో మరుగవో మనసా
హరినామమే కడు ఆనందకరము మరుగవో మరుగవో మరుగవో మనసా
రంగ రంగ రంగపతి రంగనాధ నీ సింగరాలె తరచాయ శ్రిరంగనాధ
రంగ రంగ రంగపతి రంగనాధ నీ సింగరాలె తరచాయ శ్రిరంగనాధ
రాముడు రాఘవుడు రవికులు డితడు భూమిజకు పతియైన పురుష నిధానము
రాముడు రాఘవుడు రవికులు డితడు భూమిజకు పతియైన పురుష నిధానము
రాముడు రాఘవుడు రవికులు డితడు
రం రం సిత రం రం సిత రం
పెరిగిననాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు
పెరిగిననాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు పరగి నానా విద్యల బలవంతుడు
వేదములు సుతింపగ వేడుకలు దైవారగ ఆదరించి దాసుల మొహన నరసిమ్హుడు
చక్కని తల్లికి చాంగుభళా తన చక్కెర మొవికి చాంగుభళా
చక్కని తల్లికి చాంగుభళా తన చక్కెర మొవికి చాంగుభళా
చక్కని తల్లికి చాంగుభళా తన చక్కెర మొవికి చాంగుభళా
చక్కని తల్లికి చాంగుభళా
చక్కని తల్లికి చాంగుభళా
కట్టెదుర వైకుంఠము కాణచయిన కొండ తెట్టెలాయె మహీమలే తిరుమల కొండ తిరుమల కొండ
కట్టెదుర వైకుంఠము కానచయిన కోండ తేట్టెలాయే మహీమలే తిరుమల కొండ తిరుమల కొండ
తిరువీధుల మెరసి దేవ దేవుడు
తిరువీధుల మెరసి దేవ దేవుడు గరిమల మించిన సింగారముల తోడను
తిరువీధుల మెరసి దేవ దేవుడు

బ్రహ్మమొక్కతే పర బ్రహ్మమొక్కటే
బ్రహ్మమొక్కతే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే
తందనానా ఆహి తందనానాపురే...తందనానా భళ..తందనానా
పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే
తనదననా భళ తనదనానా

నిండారరాజు నిద్రించు నిద్రయునొకటె అండనేలంటు నిద్ర ఆదియు నొకటె
మెండైన బ్రహ్మణుడు మెట్టుభూమి యొకతే చండాలుడుండేట్టి సరి భూమి యొకతే

బ్రహ్మమొక్కటే

కడగి ఏనుగు మీద కాయు యెందొకటె పుడమి శునకము మీద పొలయు యెందొకటె
కడుపుణ్యులను పాపకర్ములను సరిగావ జడియు శ్రివేంకటేశ్వరు నామమొక్కటే
కడుపుణ్యలను పాపకర్ములను సరిగావ జడియు శ్రివేంకటేస్వరు నామమొక్కటే

బ్రహ్మమొక్కటే

అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇలాగా

అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇలాగా
ఎలాగ.. ఎలాగ... ఎలాగ.. ఎలాగ ?
అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇలాగా
ఎలాగ.. ఎలాగ... ఎలాగ.. ఎలాగ ?
అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇంకోలాగా
ఎలాగ.. ఎలాగా... ఎలాగ.. ఎలాగ ?
అప్పుడప్పుడు గుండేచప్పుడు ఎలాగోలాగా
ఇదేనేమో.. ఇదేనేమో
అదంటె అనలేని భావము
ఎలాగ.. ఎలాగ... ఎలాగ.. ఎలాగ ?
అప్పుడప్పుడు ఎలాగ... అప్పుడప్పుడు
ఎలాగా అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు

కాసేపు కోపం ..ల.. ల.. ల.. లై.. లై
కాసేపు నవ్వు ..ల.. ల.. ల.. లై .. లై
కాసేపు తాపం ...కాసేపు విరహం
కాస్తంత బెట్టు ఏమెరుగునట్టు
తెగతిట్టుకుంటూ కూడానేఉంటూ
ఎలాగ.. ఎలాగ... ఎలాగ.. ఎలాగా ?
అప్పుడప్పుడూ ... అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు

I HATE U SO MUCH న న న నై నై
I HATE U TOO MUCH య య యా య
I LOVE U SO MUCH అని ఎవరు అన్నారే
నీదారి నీదే నా తీరు నాదే
నామాటకేమో అర్దాలు వేరే
... ఎలాగ.. ఎలాగ... ఎలాగ.. ఎలాగా ?
అప్పుడప్పుడూ... అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు

దువ్విన తలనే దువ్వడం

దువ్విన తలనే దువ్వడం
అద్దిన పౌదెర్ అద్దడం
అద్దం వదలక పొవడం
అందానికి మెరుగులు దిద్దడం
నడిచి నడిచి ఆగడం
ఆగి ఆగి నవ్వడం
ఉండి ఉండి అరవడం
తెగ అరిచి చుట్టూ చూడటం
ఇన్ని మార్పులకు కారణం ఏమైవుంటుందోయి
ఇది కాదా లొవె
ఇది కాదా లొవె
ఇది కాదా లొవె
ఇది కాదా లొవె

ముఖమున మొటిమే రావడం
మనసుకి చెమటే పట్టడం
మతిమరుపెంతో కలగడం
మతి స్తిమితం పూర్తిగ తప్పడం
త్వరగా స్నానం చెయ్యడం
త్వర త్వరగా భొంచేస్తుండటం
త్వరగా కలలోకెళ్ళడం
ఆలస్యం గ నిదరొవడం
ఇన్నర్ధాలకి ఒకే పదం ఏమైవుంటుందోయి
ఇది కాదా లొవె
ఇది కాదా లొవె
ఇది కాదా లొవె
ఇది కాదా లొవె

చుక్కల్లారా చూపుల్లారా ఎక్కడమ్మ జాబిలీ

చుక్కల్లారా చూపుల్లారా ఎక్కడమ్మ జాబిలీ
మబ్బుల్లారా మంచుల్లారా తప్పుకోండే దారికీ
వెళనివ్వరా వెన్నెలింటికి విన్నవించరా వెండిమింటికి
జోజో లాలి జోజో లాలి

మలిసంధ్య వేళాయె చలిగాలి వేణువాయె నిద్దురమ్మ ఎటుబోతివె
మునిమాపు వేళాయె కనుపాప నిన్ను కోరె కునుకమ్మ ఇటు చేరవె
నిదురమ్మ ఎటుబోతివే కునుకమ్మ ఇటు చేరవె
నిదురమ్మ ఎటుబోతివే కునుకమ్మ ఇటు చేరవె
గోధూళి వేళాయె గూళ్ళన్ని కనులాయె
గోధూళి వేళాయె గూళ్ళన్ని కనులాయె
గువ్వల రెక్కలపైన రివ్వు రివ్వున రావె
జోల పాడవా బేలకళ్ళకి వెళ్ళనివ్వరా వెన్నెలింటికీ
జోజో లాలి జోజో లాలి జోజో లాలి జోజో లాలి

చరణం 2 (డుఎత్ ఒన్ల్య్):

పట్టు పరుపులేలా పండు వెన్నెలేల అమ్మ వొడి చాలదా బజ్జోవె తల్లి
పట్టు పరుపులేలా పండు అమ్మ వొడి చాలునే నిన్ను చల్లంగ జోకొట్టునే
నారదాదులేలా నాగబ్రహ్మలేలా అమ్మలాలి చాలదా బజ్జోవె తల్లి
నారదాదులేలా నాగబ్రహ్మలేలా అమ్మలాలి చాలునే నిన్ను కమ్మంగ లాలించునే
చిన్ని చిన్ని కన్నుల్లో ఎన్ని వేల వెన్నెల్లో తీయనైన కలలెన్నో ఊయలూగు వేళలో
అమ్మలాలి పడి కొమ్మలారి ఏది ఏమైయ్యాడు అంతులేడ దియ్యాల కోటి తందనాల ఆనందలాల
గోవుల్లాల పిల్లంగోవులాల గోల్ల భావలాల యాడనుందయాల నాటినందనాల ఆనందలీల
జాడచెప్పరా చిట్టి తల్లికీ వెళ్ళనివ్వరా వెన్నెలింటికీ
జోజో లాలి జోజో లాలి

ఛుక్కల్లారా

ఔరా అమ్మక చల్లా ఆలకించి నమ్మడవెల్లా

ఔరా అమ్మక చల్లా ఆలకించి నమ్మడవెల్లా
ఔరా అమ్మక చల్లా ఆలకించి నమ్మడవెల్లా
అంత వింత గాధల్లో ఆనందలాలా
ఔరా అమ్మక చల్లా ఆలకించి నమ్మడవెల్లా
అంత వింత గాధల్లో ఆనందలాలా
బాపురే బ్రహ్మకు చల్లా వైనమంత వల్లిచవల్లా
రేపల్లె వాడల్లో ఆనందలీల
ఐనవాడే అందరికీ అయినా అందడు ఎవరికీ
ఐనవాడే అందరికీ అయినా అందడు ఎవరికీ
బాలుడా గోపాలుడా లోకాలపాలుడా
తెలిసేది ఎలా ఎలా చాంగుబళా
తెలిసేది ఎలా ఎలా చాంగుబళా

ఔరా

నల్ల రాతి కండలతో కరుకైనవాడే
వెన్నముద్ద గుండెలతో కరుణించుతోడె
నల్ల రాతి కండలతో కరుకైనవాడే ఆనందలాలా
వెన్నముద్ద గుండెలతో కరుణించుతోడె ఆనందలీలా
ఆయుధాలు పట్టను అంటూ బావబండి తోలి పెట్టే ఆనందలాలా
జాణ జాన పదాలతో జ్ఞాన గీతి పలుకునటే ఆనందలీలా

ఔరా

పాల మంద కాపరిలా కనిపించలేదా ఆనందలాలా
ఆలమందు కాలుడిలా అనిపించుకాదా ఆనందలీల
వేలితో కొండనుఎత్తే కొండంత వేలు పట్టే ఆనదలాలా
తులసీ దళానికే తేలిపోయి తూగునటే ఆనందలీల

బాలుడా గోపాలుడా లోకాలపాలుడా
తెలిసేది ఎలా ఎలా చాంగుబళా

ఔరా

16 November 2007

వెళ్ళిపోతే ఎలా మనస ఎటో అలా

వెళ్ళిపోతే ఎలా మనస ఎటో అలా
అయిన ఎందుకే ఇలా తడబాటు అంతలా
తెగ హుషారుగ యెగిరిపోకె
తగని ఊహ వెంట
సరైన దారి తెలియందె
ఈ ఉరుకులెందుకంటా

ఆమె వలలో చిక్కుకున్న సమయం
ప్రేమ లయలో దూకుతోంద హ్రుదయం
నేను ఇపుడు ఎక్కడ ఉన అంటె
నాకు కూడ అంతు చిక్కుకుంటె
గమ్మతుగానె ఉనదంటె
నాకేదో మత్తు కమ్మినట్టె
రమ్మంది కాని నన్ను చేరి మెరుపు సైగ చెసి
చెప్పింది నింగి చెలి దారి చినుకు వంతనేసి
వెళ్ళనంటే ఎల మనస అటె అలా
వెళ్ళనంటే ఎలా ..ఎలా

తాను కూడ రాకపోతే నాతో
నేను కూడ ఆగిపోనా తనతో
నా ప్రాణం ఉంది తన వెంటె
నా ఊపిరుంది తననంటే
కళ్ళార చూసానంటు వుంటె
ఎట్ట నమ్మేది స్వప్నమంటె
వెనక్కి వెళ్ళి వెతకాలి తిరిగి ఆ క్షణాన్ని
మరొక్కసారి చూడాలి కనులు ఆ నిజాన్ని
వెళ్ళనంటే ఎల మనస అటె అలా
వెళ్ళనంటే ఎలా ..ఎలా

వెయ్యిన్నొక్క జిల్లాలవరకు వింటున్నాము నీ కీర్తినే

వెయ్యిన్నొక్క జిల్లాలవరకు వింటున్నాము నీ కీర్తినే
ముల్లోకాల ఏ మూలవిన్నా నీ అందాల సంకీర్తనే
హంపీ లోని శిల్పాలకి ఎల్లోరాల నాట్యాలకి
నువ్వే మోడలయ్యావొ ఏమో వయ్యారీ

వెయ్యిన్నొక్క

ఖర్మ కాలి రావణుండు నిన్ను చూడలేదుగాని
సీత ఊసునే తలచునా పొరపడీ
భీష్మూడున్న కాలమందు నువ్వు పుట్టలేదుగాని
బ్రహ్మచారిగా బ్రతుకునా పొరపడీ
ఇంత గొప్ప అందగత్తె ముందుగానె పుట్టివుంటే
పాత యుద్ద గాథలన్నీ మారి వుండేవే
ఇంత గొప్ప అందగత్తె ముందుగానె పుట్టివుంటే
పాత యుద్ద గాథలన్నీ మారి వుండేవే
పొరపాటు బ్రహ్మది గాని సరి లేనిదీ అలివేణి

వెయ్యిన్నొక్క

అల్లసాని వారిదంత అవక తవక టేష్టు గనక
వెళ్ళి పోయెనె చల్లగా ప్రవరుడూ
వరూధినిని కాక నిన్నే వలేసుంటె కళ్ళు చెదిరి
విడిచిపెట్టునా భామినీ బ్రహ్మడు
ఒక్క సారి నిన్ను చూస్తే రెప్ప వెయ్యలేరు ఎవరూ
కాపురాలు గంగకొదిలి వెంట పడతారే
ఒక్క సారి నిన్ను చూస్తే రెప్ప వెయ్యలేరు ఎవరూ
కాపురాలు గంగకొదిలి వెంట పడతారే
ముసలాడి ముడతలకైనా కసి రేపగలదీ కూనా

వెయ్యిన్నొక్క

వేవేలా గోపెమ్మలా మువ్వ గోపాలుడే

వేవేలా గోపెమ్మలా మువ్వ గోపాలుడే మా ముద్దు గోవిందుడే
మువ్వ గోపాలుడే మా ముద్దు గోవిందుడే
అహ అన్నుల మిన్నెల చన్నుల వెన్నెల వేణువులూదాడె మది వెన్నెలు దోచాడే
అహహ్ వేయి వేలా గోపెమ్మలా మువ్వ గోపాలుడే మా ముద్దు గోవిందుడే

మన్ను తిన్న చిన్నవాడే నిన్ను కన్న వన్నెకాడే
మన్ను తిన్న చిన్నవాడే నిన్ను కన్న వన్నెకాడే
కన్నె తోడు లేని వాడే కన్నె తోడు వున్నవాడే
మోహనము వేణువూదే మోహనంబుడితడేనె
మోహనము వేణువూదే మోహనంబుడితడేనె
చీరలన్ని దోచి దేహ చింతలన్ని తీర్చినాడే
పోతన్న కైతలన్ని పోతపోసుకున్నడే మా మువ్వ గోపాలుడే మా ముద్దు గోవిందుడే

వేయి వేలా గోపెమ్మలా

వేయి పేరులున్నవాడే వేల తీరులున్నవాడే
వేయి పేరులున్నవాడే వేల తీరులున్నవాడే
రాస లీలలాడినాడే రాయబారమేగినాడే
గీతార్ధ సారమిచ్చి గీతలెన్నొ మార్చేనే
గీతార్ధ సారమిచ్చి గీతలెన్నొ మార్చేనే
నీలమై నిఖిలమై కాలమై నిలిచాడే
వరదయ్య కాలాన వరదలై పొంగాడే మా మువ్వ గోపాలుడే మా ముద్దు గోవిందుడే

వేయి వేల గోపెమ్మల

నాదవినోదము నాట్యవిలాసము పరమ సుఖము పరము

వాగర్ధావివ సంప్రుత్తె వాగర్దపు ప్రతిపత్తయే
జగతహ్పితరం వందే పార్వతీపరమేశ్వరం వందే పార్వతీప రమేశ్వరం

నాదవినోదము నాట్యవిలాసము పరమ సుఖము పరము
అభినయ వేదము సభకనువాదము సలుపు పరమ పదము
భావములో అ.. భంగిమలో అ.. గానములో అ.. గమకములో అ..
భావములో అ.. భంగిమలో అ.. గానములో అ.. గమకములో అ..
ఆంగికమౌ ఈ గతి సేయగ

నాదవినోదము

నీ మద నీ మదనిస నీ...................
కైలాసాన కార్తీకాన శివ రూపం
ప్రమిదే లేని ప్రమధాలోక హిమదీపం
కైలాసాన కార్తీకాన శివ రూపం
ప్రమిదే లేని ప్రమధాలోక హిమదీపం
నవరస నటనం దరిసనిసనిసా జతియుత గమనం
దరిసనిసనిసా నవరస నటనం జతియుత గమనం
సితగిరి చలనం సురనది పయనం భరతమైన నాట్యం బ్రతుకు నిత్య నౄత్యం
భరతమైన నాట్యం బ్రతుకు నిత్య నౄత్యం
తపముని కిరణం తామస హరణం
తపముని కిరణం తామస హరణం శివుని నయన త్రయలాశ్యం
ధిరన ధిరననన తకిట తకిటతధిమి
ధిరన ధిరననన నాత్యం ధిరన ధిరననన తకిట తకిటతధిమి
ధిరన ధిరననన లాశ్యం
నమక చమక సహజం నటప్రక్రుతి పాదజం
నర్తనమే శివకవచం నటరాజ పాద సుమరజం
ధిరనన ధిరనన ధిరనన ధిరనన ధిర .........

నాదవినోదము

తరలిరాద తనే వసంతం తన దరికి రాని వనాలకోసం

తరలిరాద తనే వసంతం తన దరికి రాని వనాలకోసం
తరలిరాద తనే వసంతం తన దరికి రాని వనాలకోసం
గగనాల దాక అలసాగకుంటె మేఘాల రాగం ఇల చేరుకోదా
తరలి

వెన్నెల దీపం కొందరిదా అడవిని సైతం వెలుగు కదా
వెన్నెల దీపం కొందరిదా అడవిని సైతం వెలుగు కదా
ఎల్లలులేని చల్లని గాలి అందరికోసం అందునుకాదా
ప్రతి మదినిలేపే ప్రభాత రాగం
పదే పదే చూపే ప్రధాన మార్గం
ఏవి సొంతం కోసం కాదను సందేశం
మంచినే గుణమే పోతే ప్రపంచమే శూన్యం
ఇది తెలియని మనుగడ కధ దిశనెరుగై గమనము కద

తరలి

బ్రతుకున లేని శ్రుతి కలదా ఎదసడిలోనే లయలేదా
బ్రతుకున లేని శ్రుతి కలదా ఎదసడిలోనే లయలేదా
ఏ కళకైన ఏ కలకైన జీవితరంగం వేదిక కాదా
ప్రజాధనం కాని కళా విలాసం ఏ ప్రయొజనం లేని వ్రుధా వికాసం
కూసే కోయిల పోటే కాలం ఆగిందా
మారే ఏరే పారే మరో పదం రాదా
మురళికి గల స్వరమున కళ పెదవిని విడి పలకదుకద

తరలి

సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మ సీతాలమ్మ

ఆ ఆఅ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఅ ఆ ఆ ఆ ఆ అ
చాల బాగ పాడతనారే
ఆ పైశడ్యం మ్మ్ మందలం ఆ ఆ ఆ
చూడండి ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ హా ఆఆఆ ఆఆ
నిసరిమ పనిసరి నిరిదిస నిపమపదని సా నిపరిమరి నీస
తానననా తనాన పదరె నా ఆ

సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మ సీతాలమ్మ
గువ్వ మువ్వ సవ్వాడల్లే నవాలమ్మ
సువ్వి సువ్వి సవ్వాలమ్మ సీతాలమ్మ
గువ్వ మువ్వ సవ్వాడల్లే నవాలమ్మ
హ హ ఆ
సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మ సీతాలమ్మ
సువ్వి సువ్వి సువ్వి సువ్వి సువ్వి సువ్వి
సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మ సీతాలమ్మ

ఊఊ ఆఅ ఏఈఎ
అండ దండ ఉండాలని కోదండరాముని నమ్ముకుంటే
అండ దండ ఉండాలని కోదండరాముని నమ్ముకుంటే
గుండెలేని మనిషల్లే నిను కొండ కోనల కొదిలేసాడ
గుండెలేని మనిషల్లే
గుండెలేని మనిషల్లే నిను కొండ కోనల కొదిలేసాడ
అగ్గిలోన దూకి నువ్వు మొగ్గలాగ తేలిన నువ్వు
నెగ్గేవమ్మ ఒక నాడు నింగి నేల నీ తోడు
నెగ్గేవమ్మ ఒక నాడు నింగి నేల నీ తోడు

సువ్వి సువ్వి

చుట్టు వున్న చెట్టు చేమా తోబొట్టువులింక నీకమ్మ
చుట్టు వున్న చెట్టు చేమా తోబొట్టువులింక నీకమ్మ
ఆగక పొంగే కనీళ్ళె నీ ఆకలి దప్పులు తీర్చేనమ్మ
ఆగక పొంగే కనీళ్ళె నీ ఆకలి దప్పులు తీర్చేనమ్మ
పట్టిన గ్రహణం విడిచి
నీ బ్రతుకు న పున్నమి పండే గడియ
వస్తుందమ్మ ఒకనాడు
చూస్తున్నాడు పైవాడు
వస్తుందా ఆ నాడు
చూస్తాడ ఆ పైవాడు

సువ్వి సువ్వి

సూరీడుపువ్వ జాబిల్లి నువ్వ చినబోయినావెందుకే

సూరీడుపువ్వ జాబిల్లి నువ్వ చినబోయినావెందుకే
మాకంటి చలువ కోనేటి కలువ కన్నీటి కొలువెందుకే
నడిరేయి జాములో తడి లెని సీమలో

బతుకే బరువు ఈ నేలకి కరుణే కరువు ఈ నీటికి
వెలుగే రాదు ఈ వైపుకి స్వాసే చేదు ఈ గాలికి
ఆకాశమే మిగిలున్నది ఏకాకి పయనానికి
ఆ శూన్యమే తొడున్నది ఈ చిన్ని ప్రాణనికి
నిదురించునే నీ తూరుపు నిట్టూర్పే ఓదార్పు
అందాల చిలుక అపరంజి మొలక అల్లాడకే అంతగా
పన్నీటి చినుకా కన్నీటి మునక కలలన్ని కరిగించగా

యేవైపునందో యేమో మరి జాడే లేదే దారి దరి
యెమవుతుందో నీ ఊపిరి వేటాదిందే కాలం మరి
ఈ గుండెల్లో గొదావరి నెర్పాలి యెదురీతని
నీకళ్ళలో దీపవళి ఆపలి యెద కూటమి
పరుగాపని పాదలతో కొనసాగని నీ రాకను
శ్రి వేంకటేసా ఓ శ్రినివాస నీ మౌనం యెన్నాళ్ళయా
అల వైకుంఠాన అంతహ పురాన ఈ మూల వున్నావయ్య
ఓ నామాల దేవరా నీ మాయ ఆపర
శ్రి వేంకటేసా ఓ శ్రినివాస నీ మౌనం యెన్నాళ్ళయా
అల వైకుంఠాన అంతహ పురాన ఈ మూల వున్నావయ్య

సుమం ప్రతి సుమం సుమం

ఆ ఆ ఆఅ ఆ ఆ ఆ
తన నాననాన తన నాననాన
సుమం ప్రతి సుమం సుమం వనం ప్రతి వనం వనం
సుమం ప్రతి సుమం సుమం వనం ప్రతి వనం వనం
జగం అణువణువున కలకలలం
భనోదయాన చంద్రోదయాలు

సుమం

హహా ఆ అహహహహా ఆ ఆ ఆ
వేణువ వీణియ ఏవిటీ రాగము
వేణువ వీణియ ఏవిటీ రాగము
అచంచలం సుఖం మధుర మధురం
మయం బ్రుదం తరం గిరిజ సురతం
ఈ వేళ నాలో రగోల సాలు
ఈ వేళ నాలో రగోల సాలు
కాదు మనసా ప్రేమ మహిమా నాదు హ్రుదయం
భానోదయాన చంద్రోదయాలు

సుమం

తరర తారర తారర ఆ
రంగులే రంగులు అంబరానంతట
రంగులే రంగులు అంబరానంతట
స్వరం నిజం సగం వరము అమరం
వరం వరం వరం చెలియ ప్రణయం
ఆవేగమేది నాలోన లేదు
ఆవేగమేది నాలోన లేదు
ప్రేమమయమూ ప్రేమమయమూ నాదు హ్రుదయం
భనోదయాన చంద్రోదయాలు

సుమం
                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips