21 January 2011

అనగా అనగా అనగా

అనగా అనగా అనగా అనగనగనగనగనగా అంతే ఇంకేముంది చాలు కదా
అనగా అనగా అనగా అనగనగనగనగనగా అంతే ఇంకేముంది చాలు కదా
వుందంటే వున్నట్టు లేదంటే లేనట్టు
ఆకాశం లాంటిదే ప్రేమా కదా దీనికి ఆది అంతూ వుంటే కదా
అనగా అనగా అనగా అనగనగనగనగనగా అంతే ఇంకేముంది చాలు కదా
ఓ ఓ ఓ ఓహో... ఓ ఓ ఓ ఓ ..... ఓహో......

వడగాలై కొడుతుంది వడగళ్ళై పడుతుంది చలిముళ్ళై కుడుతుంది వలపొచ్చి ఆరు రుతువుల్ని ఓసారే రప్పించి
వడగాలై కొడుతుంది వడగళ్ళై పడుతుంది చలిముళ్ళై కుడుతుంది వలపొచ్చి ఆరు రుతువుల్ని ఓసారే రప్పించి
ఎన్నెన్నో వర్ణాలు వైనాలు తనలోనే వున్నట్టు కన్నుల్ని ఆకట్టి
రమ్మంది పైనుంచి కూతెట్టి తాను కూచుంది గుండెల్లో గూడెట్టి
రమ్మంది పైనుంచి కూతెట్టి తాను కూచుంది గుండెల్లో గూడెట్టి

అనగా అనగా అనగా అనగనగనగనగనగా అంతే ఇంకేముంది చాలు కదా

దిమిసా దిమిసా దిమిసా దిల్లోరే దిల్లోరే దిమిసా దిమిసా దిమిసా దిల్దిల్లోరే
దిమిసా దిమిసా దిమిసా దిల్లోరే దిల్లోరే దిమిసా దిమిసా దిమిసా దిల్దిల్లోరే

మజునూలెంతో మదికి గజనీలెంతో మందికి ఈ కతనే చెప్పింది జోకొట్టి వొళ్ళో పడుకోబెట్టుకున్న ఈ మట్టి
మజునూలెంతో మదికి గజనీలెంతో మందికి ఈ కతనే చెప్పింది జోకొట్టి వొళ్ళో పడుకోబెట్టుకున్న ఈ మట్టి
కునుకొచ్చిందే కాని వూకొట్టి వూకొట్టి కదకేమిందో తెలియదు కాబట్టి.. కాబట్టి...
మళ్ళీ వినిపిస్తుంది మొదలెట్టి ఇంకో కొత్త జంటై మళ్ళీ మొలకెత్తి
మళ్ళీ వినిపిస్తుంది మొదలెట్టి ఇంకో కొత్త జంటై మళ్ళీ మొలకెత్తి

అనగా అనగా అనగా అనగనగనగనగనగా అంతే ఇంకేముంది చాలు కదా
వుందంటే వున్నట్టు లేదంటే లేనట్టు
ఆకాశం లాంటిదే ప్రేమా కదా దీనికి ఆది అంతూ వుంటే కదా
ఆకాశం లాంటిదే ప్రేమా కదా దీనికి ఆది అంతూ వుంటే కదా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips