21 January 2011

ఏదో.. ఏదో... ఏదో.. ఏదో...

ఏదో.. ఏదో... ఏదో.. ఏదో...
ఏదో.. ఏదో... ఏదో.. ఏదో...
ఈ లోకం ఏం చూస్తోందో
చూస్తున్నా ఏం చేస్తోందో
ప్రశ్నిస్తే బదులేదైనా వుందో లేదో
ప్రాణాలే పందెం వేస్తూ
గాయాన్నే ఆటాడించే
ప్రేమంటే అర్థం తెలిసిందో... లేదో...
ఏదో.. ఏదో... ఏదో.. ఏదో.
ఏదో.. ఏదో... ఏదో.. ఏదో.

గాలి వాటమే గమనమని పరిగెడితే
కాలకూటమే అమృతమని పొరబడితే
సంద్రం లో చేరే మోహం కాగా గంగా ప్రవాహం
కన్నీరే కోరే దాహం కాదా నిండు జీవితం
వూరెక్కి వుయ్యాలూగే ఉన్మాదం పేరు ప్రేమా
నిప్పుల్లో నిత్యం వేగే నిట్టూర్పేరే ప్రేమా అంటుందో అనుకుంటుందో...
.ఈ లోకం ఏం చూస్తోందో
చూస్తున్నా ఏం చేస్తోందో
ప్రశ్నిస్తే బదులేదైనా వుందో లేదో


త్రోవ తోచదే భ్రమ పడే తలపులకు
దారి చూపదే బ్రతుకు కే చితి వెలుగు
వందేళ్ళ బంధాలన్నీ తెంచే భావం ఏమిటో
గుండెల్లో శ్వాసే కొండంతయ్యే భారం ఏమిటో
ఏం పొందాలనుకుంటుందో అది ఏ శూన్యం లో వుందో
బలి కోరే ఆరాటం తో మది అన్వేషిస్తూ ఏమై పోతుందో ఎటు పోతుందో
ఈ లోకం ఏం చూస్తోందో
చూస్తున్నా ఏం చేస్తోందో
ప్రశ్నిస్తే బదులేదైనా వుందో లేదో
ప్రాణాలే పందెం వేస్తూ
గాయాన్నే ఆటాడించే
ప్రేమంటే అర్థం తెలిసిందో... లేదో...
ఏదో.. ఏదో... ఏదో.. ఏదో.
ఏదో.. ఏదో... ఏదో.. ఏదో.

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips