10 September 2010

రాయె రాయె రాయె రాయె రాయె సలోని

రాయె రాయె రాయె రాయె రాయె సలోని
జాము రాత్తిరేళ సందు చూసి జంపు జిలాని
తెల్లవారి నాక చూసి పిల్లలేదని
గొల్లుమంటు ఊరువాడ ఉడికి ఉడికి చావని..

గూటిలోన గుట్టుగా మందిలోనె మట్టుగా..చేద్దామ గూడుపుట్టాణి
పగటిపూట దొంగలా..మాపటేళ కింగులా
గొగ్గోడ దూకి నేను నిన్ను చేరి గోకుతుంటె
నాచ్ నాచ్ నాచ్ మేరే
సాత్ సాత్ సాత్ గిల్లీ
గిచ్చుకుంటూ నాకు నచ్చావే
షేక్ షేక్ షేక్ తేరీ
సోక్ సోక్ సోక్ పిల్లా
ముట్టుకుంటే ముద్దు వచ్చావే..రాయె రాయే


రాయె రాయె రమ్మనంటె రాదు సలోని
చిన్న మాయ చేసి మంత్రమేస్తె జంపు జిలాని
అడుగు వేస్తె గుండెలోన అదురుతున్నదీ
అదురుతుంటె కుదురులేదు కాలు కదుపుతునదీ

రమణ రమణ వెంకటా పిల్ల ముదురు టెంకట
వీధెక్కి వింత గలాటా..

ఎవడు చూస్తే ఏంటంటా ఎగరనియ్యు బావుట
జిలాని జంపుతో జనాల తిక్క కుదురుతుంటె
నాచ్ నాచ్ నాచ్ మేరే
సాత్ సాత్ సాత్ గిల్లీ
గిచ్చుకుంటా నాకు నచ్చావే
షేక్ షేక్ షేక్ ఇల్లా
సోక్ సోక్ సోక్ నల్లా
ముట్టుకుంటే ముద్దు వచ్చావే ..

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips