23 June 2010

చూడొద్దంతున్నా చూస్థూనేవుంతా

చూడొద్దంతున్నా చూస్థూనేవుంతా
నా కోసం ఇంథందంగా పుత్తావనుకుంతా
వద్దొద్దంతున్నా వస్థునేవుంతా
కలకాలం నీ కౌగిల్లి నా ఇల్లనుకుంతా
వచేన వచేన మొహమాతం ఇంక మనకేలా
వచేన వచేన ఆరాతం ఏదొ కలిగేలా
వచేవ వచేవ బొత్తెత్తి నిన్ను పిలవాలా
వచేవ వచేవ వచేవా

సదియొ సదియొ సదియొ నెనె వస్థానుగా
సదియొ సదియొ సదియొ నీథొ ఉంతానుగా
సదియొ సదియొ సదియొ నువ్వె కావాలిగా
సదియొ సదియొ సదియొ నాకె ఇల్లాలింకా

చూడొద్దంతున్నా చూస్థూనేవుంతా
నా కోసం ఇంథందంగా పుత్తావనుకుంతా

నువ్వు నేను ఒకరికి ఒకరం చెరిసెగమనుకుంతా
కాసేపైనా కనబదకుంతే కలవరపదుథుంతా
పక్కన నువ్వె అని పొరబదిపోథుంతా
నిద్దరిలోనా తలగదకెన్నో ముద్దులు పెదుథుంతా
ఎదురుగ్గ ఎవ్వరున్న పెదనింద నువ్వంతా
"ఎవెర్య్దయ్" ఓ సారైన "చొంఫుసె" అవుథుంతా
చుత్తూన ఎందరి వున్న వొంతరినవుథుంతా
నువ్వు లేని "లిఫె" ఏ "బొరె" అని "ఫీల్" ఐ పోతుంతా
వచేవ వచేవ బొత్తెత్తి నిన్ను పిలవాలా
వచేవ వచేవ వచేవా

సదియొ సదియొ సదియొ నెనె వస్థానుగా
వొదిలొ వొదిలొ వొదిలొ చోతె ఇస్థానుగా
సదియొ సదియొ సదియొ నువ్వె రావాలిగా
గదియం గదియం గదియం నెనె థీస్థానుగా

షకె ల ల షక ల ల షకె ల ల షక ల ల
1 2 చ చ చ హెయ్
షకె ల ల షక ల ల షకె ల ల షక ల ల
చ చ చ చ చ

ఎన్నాలైనా వీదని బంధం మనదేననుకుంతా
చూపులు కలిసిన తరునం ఎంథో బాగుందనుకుంతా
నీ వెనకాలే వొక్కో అదుగు వెయ్యాలనుకుంతా
నీ చేతుల్లొ వందీనయ్యే భగ్యం ఇమ్మంతా
నువ్వుంతె ఎవ్వరినైన ఎదిరిస్థానంతా
నీ కోసం ఎక్కదికైన ఎగిరొస్థానంతా
నీ కన్న విలువైందెనకేది లేదంతా
నీ కోసం ప్రానాలైన ఇచ్హెస్థానంతా
వచేవ వచేవ బొత్తెత్తి నిన్ను పిలవాలా
వచేవ వచేవ వచేవా

హ సదియొ సదియొ సదియొ నెనె వస్థానుగా
వొదిలొ వొదిలొ వొదిలొ చోతె ఇస్థానుగా
సదియొ సదియొ సదియొ నువ్వె రావాలిగా
గదియం గదియం గదియం నెనె థీస్థానుగా

చూడొద్దంతున్నా చూస్థూనేవుంతా
నా కోసం ఇంథందంగా పుత్తావనుకుంతా
వద్దొద్దంతున్నా వస్థునేవుంతా
కలకాలం నీ కౌగిల్లి నా ఇల్లనుకుంతా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips