24 June 2010

కోయిల కోయిల కోయిలమ్మాలో

కోయిల కోయిల కోయిలమ్మాలో
ఏ మూల ఉన్నావే కొత్తకొమ్మల్లో
కోయిల కోయిల కోయిలమ్మాలో
ఏ మూల ఉన్నావే కొత్తకొమ్మల్లో
రేపో మాపో మా ఇంటికి
పాపో బాబో వచ్చేనని విన్నావా ఓ

కోయిల కోయిల కోయిలమ్మలో
ఈ మాట చాటాలే కొండకోనల్లో
కోయిల కోయిల కోయిలమ్మలో
ఈ మాట చాటాలే కొండకోనల్లో
ఉయ్యాలూపే సందడని
ఊరూవాడా అందరిని పిలువమ్మా ఆ ఆ ఆ ఆ
కోయిల కోయిల కోయిలమ్మలో

సంసారవీణ పులకించనీ
రెండు బ్రతుకుల జంట స్వరముల సంతానరాగం పలికిందని
చిట్టిపొట్టి పాదాలే జిలిబిలి పదాలై
పకపక నాదాలే అల్లిబిల్లి గీతాలై
పారాడు పాపాయిని చూసి ప్రాణాలు ఉప్పొంగనీ
ముక్కోటి దేవుళ్ళనీ వచ్చి దీవించి వెళ్ళండనీ
చెప్పమ్మా ఆ ఆ ఆ

కోయిల కోయిల కోయిలమ్మాలో
ఏ మూల ఉన్నావే కొత్తకొమ్మల్లో
కోయిల కోయిల కోయిలమ్మాలో
ఏ మూల ఉన్నావే కొత్తకొమ్మల్లో
ఉయ్యాలూపే సందడని
ఊరూవాడా అందరిని పిలువమ్మా ఆ ఆ ఆ ఆ
కోయిల కోయిల కోయిలమ్మలో

నీ కలను నన్నే కనిపెంచనీ
జతకలిపిన మన మమతల
తొలిపొద్దు దీపం కనిపించనీ
నేడీ ఊయల్లో ఆడే కన్నయ్య
వచ్చే ఏడాది కాడా అన్నయ్య
ఎంతాశ దొరగారికి మోసి కంటారా ఒకసారికి
ఈ ముద్దు మురిపాలకి హద్దు ఉంటుందా ఏనాటికి
చెప్పమ్మా ఆ ఆ ఆ

కోయిల కోయిల కోయిలమ్మలో
ఈ మాట చాటాలే కొండకోనల్లో
కోయిల కోయిల కోయిలమ్మలో
ఈ మాట చాటాలే కొండకోనల్లో
ఉయ్యాలూపే సందడని
ఊరూవాడా అందరిని పిలువమ్మా ఆ ఆ ఆ ఆ
కోయిల కోయిల కోయిలమ్మలో
ఏ మూల ఉన్నావే కొత్తకొమ్మల్లో

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips