23 July 2010

బ్రోచేవారెవరురా

పల్లవి:

బ్రోచేవారెవరురా
నిను విన ,నిను విన
రఘువరా, రఘువరా
నను బ్రోచేవారెవరురా
నిను విన రఘువరా
నీ చరణాం భుజములునే
నీ చరణాం భుజములునే
విడజాల కరుణాలవాల
బ్రోచేవారెవరురా ఆ ఆ

చరణం1:

ఓ చతురా ననాది వందిత నీకు పరాకేలనయ్య
ఓ చతురా ననాది వందిత నీకు పరాకేలనయ్య
ఓ చతురా ననాది వందిత నీకు పరాకేలనయ్య
నీ చరితము పొగడలేని నా చింత తీర్చి వరములీచ్చి వేగమే
నీ చరితము పొగడలేని నా చింత తీర్చి వరములీచ్చి వేగమే
సా సనిదపద నిస నినిదదపమ
పాదమ గా మా పదాని సనిదపమ నీదాపమ
గమపద మగరిస సమా గమపద మాపదని
ససరిని నినిసదా దదనిపాద మపదని
సానిదప మగమనిదని పదమాపదని
సమా గరిస రిసానిదప సనిదపమ గామపదని
బ్రోచేవారెవరురా ఆ ఆ

చరణం2:

సీతాపతే నాపై నీకభిమానము లేదా
సీతాపతే నాపై నీకభిమానము లేదా
వాతాత్మజార్చిత పాద నా మొరలను వినరాదా
భాసురముగ కరిరాజును బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా
భాసురముగ కరిరాజును బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా
భాసురముగ కరిరాజును బ్రోచిన వాసుదేవుడవు నీవు కదా
నా పాతకమెల్ల పొగొట్టి గట్టిగ నా చెయి పట్టి విదువక
సా సనిదపద నిస నినిదదపమ
పాదమ గా మా పాదాని సనిదపమ నీదపమ
గమపద మగరిస సమా గమపద మాపదని
ససరిని నినిసదా దదనిపాద మపదని
ససరిని నినిసదా దదనిపాద మపదని
సమా గరిస రిసానిదప సనిదపమ గామపదని
బ్రోచేవారెవరురా ఆ ఆ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips