17 July 2010

చిరు చిరు చిరు చినుకై కురిసావే

చిరు చిరు చిరు చినుకై కురిసావే
మరుక్షణమున మరుగైపోయావే
నువ్వే ప్రేమబాణం నువ్వే ప్రేమ కోణం
పువ్వై నవ్వగానే గాలై ఎగిరెను ప్రాణం
చెయ్ చెయ్ చెలిమిని చెయ్ అంటూ
హృదయం పలికినదే
సై సై సరసకు సై అంటూ
పాదం కదిలినదే
ఎదనే నీతో ఎత్తుకెళ్ళావే (చిరు చిరు)

దేవత....తనే ఒక దేవత
ముఖాముఖీ అందమే
చూడగా ఆయువే చాలునా
గాలిలో తనే కదా పరిమళం
చెలి సఖి అనుమతే అడగక
పూవులే పూయునా
సిగలో కురులే మేఘాలల్లే ఆడే వేళా
గుండెల్లోన మెరుపే మెరిసే
చూపే మైమరచే
చెలి చేక్కిళ్ళే ముద్దుల్తోనే తడిమెయ్యాల
చెంగు చెంగు అడుగుల్లోన
మువ్వై మది మురిసే
ఎదనే తనతో ఎత్తుకెళ్ళిందే (చెయ్, సై)

తోడుగా ప్రతిక్షణం వీడక
అనుక్షణం ఆమెతో సాగనా
ఆమె నా స్పందన
నేలపై పడేయక నీడనై
చకా చకా చేరనా ఆపనా
గుండెలో చేర్చనా
దారం బదులు పాయంతోటే కట్టేసిందే
గాయం లేక కోసేసిందే
హాయిగా నవ్వేసిందే
నాలో నేను మౌనంగానే మాటాడేస్తే
మొత్తం తను వింటూవుందే తీయగా వేదిస్తుందే
ఎదనే తనతో ఎత్తుకెళ్ళిందే (చెయ్, సై)

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips