20 July 2010

మారో మారో మారోరే...

మారో మారో మారోరే...
అట్టా నిన్నే పెంచో చేస్తానే రచ్చ రచ్చా రామా కృష్ణా హరే...
మనిసికన్న యారో గుండెల్లో గోళి మారో
తాగి తందనాలు తిరిగేసే కింగ్ మారో

మరో...అబ్బో అబ్బో అమ్మో ఏం మహెబాత్ హేతా హే తో ఏతో మతే
ఏతో అంటే వహా మత్ చేస్తా చూడే మరామత్
ఏకేసిందే కేకు డోరెట్టేసిందే హుక్‌హే చోకర్ హామ్ క్యా కరే
చుట్టేసే గలాసు మనమంటేనే లోక్లాసు
కానించే గలాసు నువ్వేరా క్లాసు మాసు మారో...
మస్తి మస్తి మస్తి ఇది పక్కా తాంది విస్కీ తెగ టేస్టీ...
అంది కారం బాయ్...
గరమ్ గరమ్ లగాయత్తు గరమ్ గరమ్ సెగాయత్తు
జర ఇస్తా ఓ తాయెత్తు రాస్తా నీకే నా యావత్తు
కొట్టేసాకా జిన్ను పడ్డాదే నీపై కన్ను నకరాలే మాని నాతో రావే
యా ముజ్కో దేఖా యహా కిందా మీదా ఖ్యాఖా
పుట్టిందే నాలో కాకా నిన్ను ఇట్టా చూసి నాకా మారో...

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips