02 July 2010

ము ము ము ము ముద్దంటే

ము ము ము
ము ము ము ము ముద్దంటే
ము ము ము ము ముద్దంటే
ము ము ము ము ముద్దంటే చేదా..నీకా ఉద్దేశం లేదా
ఇపుడొద్దాన్నావంటే కుర్రవాడా..రేపు ఇమ్మన్నా ఇస్తానా వెర్రివాడా

సైరా..ఓ అలీఫ్ లైలా..ఓ హసీన్ తబలా
గుల్ మొహార్ పిల్లా..రావె రంగీలా
హైరా..ఆ నజర్ కో ఘజలా..నీ ఫిగర్ ఓ పజిలా
యువనరాల విజిలా..హార్ట్ ఫార్ములా

మాష మాష అల్లా..పరువాల అంబరిల్లా
నీ నీడలోనె తడిసా..ఇల్లా
సోకు అగ్గిపుల్లా..నిలువెల్ల మత్తు జిల్లా
ఈ రాత్రి నితో ఎల్లా..ఖిల్లా

సైరా..ఓ అలీF లైలా..ఓ హసీన్ తబలా
గుల్ మొహార్ పిల్లా..రావె రంగీలా
హైరా..ఆ నజర్ కో ఘజలా..నీ ఫిగర్ ఓ పజిలా
యువనరాల విజిలా..హార్ట్ ఫార్ములా

ఓ ము ము ము ముద్దంటే చేదా..నీకా ఉద్దేశం లేదా
ఇపుడొద్దాన్నావంటే కుర్రవాడా..రేపు ఇమ్మన్నా ఇస్తానా వెర్రివాడా

yO yO you are my laptop
Let me get you load on cam
I am so hot..show me your website
Reach cam .. Blow me the whole night

హే..కలీ కలీ అనార్కలీ..తూహీ మేరా దిల్ జరా
చలో అనీ నీ సిగ్గుకే చెక్కుకోవే అల్విదా
చెకూముకీ బహారులా చెంపకే మేరీ సాహిబా
ముఖా ముఖీ తుహారిలో తెంపనా నీ దిల్ రుబా

రేయి రేయి సెగలో రగడంటి జీవితానా
అరె హాయి హాయి జగడం ప్రేమే !

సైరా..ఓ అలీF లైలా..ఓ హసీన్ తబలా
గుల్ మొహార్ పిల్లా..రావే రంగీలా
హైరా..ఆ నజర్ కో ఘజలా..నీ ఫిగర్ ఓ పజిలా
యువనరాల విజిలా..హార్ట్ ఫార్ములా

ఓ ము ము ము ము ముద్దంటే చేదా..నీకా ఉద్దేశం లేదా
ఇపుడొద్దాన్నావంటే కుర్రవాడా..రేపు ఇమ్మన్నా ఇస్తానా వెర్రివాడా

హే ఖుషీ ఖుషీ దుబాయిలా..ఖూబ్ సూరత్ దాచకే
కసీ కసీ హలీం లా లే షరాబీ లీయవే
వహా వహా తపించకే..మేలి ముసుగూ చాటునా
జహాపనా నేనయ్యి నీ లే జవానీ ఏలనా

చిందులాటలోనా..ఇంకెంత గాయమైనా
అందాలు పొందు యుద్దం ప్రేమే !

సైరా..ఓ అలీF లైలా..ఓ హసీన్ తబలా
గుల్ మొహార్ పిల్లా..రావే రంగీలా
హైరా..ఆ నజర్ కో ఘజలా..నీ ఫిగర్ ఓ పజిలా
యువనరాల విజిలా..హార్ట్ ఫార్ములా

ఓ ము ము ము ము ముద్దంటే చేదా..నీకా ఉద్దేశం లేదా
ఇపుడొద్దాన్నావంటే కుర్రవాడా..రేపు ఇమ్మన్నా ఇస్తానా వెర్రివాడా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips