12 July 2010

My love is gone My love is gone

My love is gone My love is gone (2)
పోయే పోయే లవ్వే పోయే పోతే పోయిందే
it’s gone it’s gone it’s gone my love is gone
పోయే పోయే లడ్కీ పోయే పోతే పోయిందే
it’s gone it’s gone it’s gone my love is gone
వెలుగంతా ఆరిపోయే కథ మారిపోయే ఇక చీకటెంత బాగుందే
గెలుపంతా జారిపోయే నన్ను వీడిపోయే ఇక ఓటమెంత బాగుందే
My love is gone My love is gone (2)

ఏ… గలాసు వదిలిపోతుందే గొలుస్సు విరిగిపోతుందే
గులాబి రాలిపోతుందే లవ్ పోతే పోయిందే
సరస్సు నిండిపోతుందే సొగస్సు కరిగిపోతుందే
మనిషి లైఫే పోతుందే లవ్ పోతే పోయిందే
తలనొప్పి పారిపోయే శ్రమ తీరిపోయే
ఇక శూన్యమెంత బాగుందే
మది నొప్పి ఆరిపోయే పెదవాగిపోయే
ఇక మౌనమెంత బాగుందే
My love is gone My love is gone (2)

హానెస్టుగుండే పనిలేదే ద బెస్టుగుండే పనిలేదే
హాబిట్సు మార్చే పనిలేదే ఏం మార్చే పనిలేదే
కెమిస్ట్రి కలిసే పనిలేదే కెరియరు మరిచే పనిలేదే
కెరాఫ్ తెలిపే పనిలేదే కేరింగ్తో పనిలేదే
ప్రేమించి గెలిచినోళ్ళు షాది జరిగినోళ్ళు
ఇళ్ళల్లోనా మిగులుతారే
లవ్ చేసి ఓడినోడు లోకాన్నేలుతాడు
హిస్టరీలోన వెలుగుతాడే
My love is gone My love is gone (2)

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips