23 November 2010

రారా నాసామి రారా

రారా నాసామి రారా
రారా నాసామి రారా
రారా నాసామి రారా
రార రాపేల చేసేవురా ఇటురారా నాసామి రారా
రార రాపేల చేసేవురా ఇటురారా నాసామి రారా

ఎంతసేపని తాలుజాలర
ఎంతసేపని ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ
ఎంతసేపని తాలుజాలర
మోహమింక నే నిలుపలేనురా
మోహమింక నే నిలుపలేనురా
చెంతచేరి ఎమ్మోవి ఆనర ఆ ఆ ఆ ఆ
చెంతచేరి ఎమ్మోవి ఆనర
చెంత నువ్వే చేరి మానరార
రారా నాసామి రారా
చెంత నువ్వే చేరి మానరార
రారా నాసామి రారా
రార రాపేల చేసేవురా ఇటురారా నాసామి రారా

మూడితివిక దయలుంచరా మువ్వగోపాల నా మోహమెంచరా
మూడితివిక దయలుంచరా మువ్వగోపాల నా మోహమెంచరా
వేడుక ఏమి కౌగిలించరా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
వేడుక ఏమి కౌగిలించరా
వింత సేయక గారవించర
రారా నాసామి రారా
వింత సేయక గారవించర
రారా నాసామి రారా
రార రాపేల చేసేవురా ఇటురారా నాసామి రారా
సామి రారా ,సామి రారా ,సామి రారా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips